Pojmovnik pojmova iz poduzetništva (2), F do K

Drugi dio Pojmovnika obuhvaća riječi od F do K


SLOVO F

FACHIDIOT

 • uskogrudni specijalist.
 • čovjek koji jako puno zna o jednom uskom području, specijalist je za jedno usko područje, a ništa ne zna o svemu ostalom, ne razumije složenije, višedimenzionalne probleme.

FAKTORING

 • otkup potraživanja (uz određeni diksont) od tvrtke koja ne može naplatiti svoja potraživanja. Tada tvrtka koja se bavi faktoringom preuzima na sebe naplatu potraživanja.
 • posao kratkoročnog financiranja izvoznog ili uvoznog posla preko faktora kao posebne organizacije. Prodavatelji, odnosno kupci mogu se financirati posredstvom faktora pod uvjetom da kupac sve narudžbe prije izvršenja isporuke od strane poslodavca mora dati faktoru na odobrenje, te da faktor stalno ispituje kreditnu sposobnost kupaca, prije nego što preuzme bilo kakvo potraživanje.
 • posao kratkoročnog financiranja robnih potraživanja na osnovi fakture i robnih dokumenata. Temelj je ugovor o faktoringu i čini ga globalna cesija budućih potraživanja dobavljača. Cediraju se na osnovi fakture i inkasa tih potraživanja, a može se predvidjeti i komercijalni rizik i avansiranje vrijednosti ustupljenih potraživanja do izvjesne granice.

FAKTURA (vidi račun)

 • knjigovodstvena isprava koju dobavljač (vjerovnik)  šalje kupcu (dužniku) za prodajnu vrijednost isporučene robe (proizvoda ili usluge).
 • isprava koju ispostavlja prodavatelj kupcu za prodane proizvode ili izvršene usluge.
 • osnovni robni dokument neophodan za sve faze trgovačkog posla.
 • isprava koju prodavatelj ili isporučitelj stvari ili pružatelj usluga izdaje primatelju robe ili usluge, specificirajući u njoj kvantitativno i kvalitativno predane ili isporučene stvari ili pružene usluge, akcesorne troškove, odgovarajuće poreze, modalitete plaćanja itd.
 • faktura se smatra vjerodostojnom ispravom na temelju koje se može izdati platni nalog, odnosno odrediti i provesti ovrha.
 • fakturom se dokazuje izvršenje nekog posla.

FER

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 • Unska 3, 10000 Zagreb
 • www.fer.hr,
 • Elektrotehnički fakultet (ETF) osnovan je 1. srpnja 1956. godine (kao samostalan fakultet)  i prvi dekan bio je čuveni prof. dr. h. c. Anton Dolenc, ak. god. 1956./1957.
 • prije toga Elektrotehnika se predavala najprije na Elektrotehničkom odjelu na Kraljevskoj visokoj tehničkoj školi osnovanoj 1918., a nakon toga na  Strojarsko-elektro-inženjerskom odjelu na Tehničkom fakultetu osnovanom 1926. godine.
 • Fakultet je 1.kolovoza 1995. promijenio naziv i sada se zove Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER)
 • FER ima 12 zavoda:
 • Zavod za primijenjenu fiziku (utemeljen 1945.),
 • Zavod za primijenjenu matematiku ( utemeljen 1919.)
 • Zavod za primijenjeno računarstvo ( utemeljen 2005.)
 • Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja (temeljen 1924. godine)                                                                          
 • Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju ( utemeljen 1925.)
 • Zavod za visoki napon i energetiku ( utemeljen 1934. )
 • Zavod za visoki napon i energetiku (utemeljen 1934.)
 • Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (utemeljen 1943.)
 • Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo (utemeljen 1954. )
 • Zavod za elektroakustiku (utemeljen 1954.)
 • Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (utemeljen 1943.)
 • Zavod za radiokomunikacije (utemeljen 1954.)

fer3

Velika predavaonica na FER-u

(izvor slike: https://www.fer.unizg.hr/...)

 FIDUCIJA

 • ugovor pri kojem jedna stranka (fiducijant) prenosi neko pravo na drugu osobu (fiducijar) i pri tome ugovara da poslije postizanja određenog cilja fiducijar ponovno prenese to isto pravo natrag na fiducijanta.
 • zapravo se tu radi o dva ugovora: o ugovoru o prijenosu prava i o ugovoru o ograničenju gospodarskog učinka prijenosa, tj. ugovora o vraćanju prava.
 •  praktična primjena ovog instituta je ustupanje (cesija) radi osiguranja.

FINANCIJE

 • ekonomska disciplina koja proučava tržišta novca i kapitala, institucije i sudionike, politike nabave, financijskih sredstava i njihovu distribuciju, povremenu vrijednost novca, teoriju kamata i cijene kapitala;
 • zajednički imenitelj za sve poslove povezane s novcem, od pojedinca preko poduzeća i nacionalne privrede do svjetske privrede. U ekonomskoj teoriji financije su razgranata disciplina: javne, privatne, društvene, poslovne, fiskalne, monetarne itd.

 FINANCIJSKA FUNKCIJA

 • označava poslovnu funkciju u poduzeću koja osigurava pribavljanje i plasman financijskih sredstava, te upravlja financijskim tijekovima u poduzeću.

FINANCIJSKI LEASING

 • po svom karakteru najsličniji je obročnoj otplati ili otplati na rate. Primatelj leasinga već na samom početku dobiva R-1 račun na svoje ime u kojemu je izražen i cjelokupan iznos PDV-a.
 • predmet financiranja otpisuje se u knjigama primatelja leasinga, a ne u knjigama davatelja leasinga.

FLAT TAX

 • porez na dohodak koji ima samo jednu poreznu stopu bez obzira na veličinu dohotka, pri čemu je moguće odrediti dio dohotka koji se ne oporezuje.
 • osnovna značajka ovog poreznog oblika je u eliminaciji izuzeća i oslobođenja čime ovaj porezni oblik postaje jednostavan i vrlo razumljiv poreznim obveznicima.
 • nekoliko je tranzicijskih zemalja uvelo jednu poreznu stopu na dohodak (flat tax). Rusija, Slovačka, Estonija, Srbija i Crna Gora.
 • svojevremeno je na Hrvatsku vršen veliki pritisak da uvede „flat tax“.
 • zanimljivo je da uvođenje „falt tax“ poreza sugeriraju i nameću razni zapadni savjetnici i predstavnici američkog kapitala, iako Amerika nije sama uvela „flat tax“, a niti ga imaju vodeće europske države.

FLEKSIBILNOST

 • od latinske riječi - flexibilitās, od flectō ("savijati, krivulja").
 • elastičnost, prilagodljivost, savitljivost.
 • sposobnost prilagodbe na promjene zahtjeva i uvjeta u okolini.

FLUKTUACIJA

 • kolebanje i mijenjanje gospodarskih pojava, odnosa i procesa, odnosno gospodarske aktivnosti društva i njegovih članova. Razlikuje se fluktuacija nekog određenoga gospodarskog fenomena (cijena, radne snage, ponude, potražnje, zaposlenosti itd.) od fluktuacije ukupne društvene gospodarske aktivnosti.
 • mnoge sezonske fluktuacije posve su normalan i neizbježan pratitelj gospodarske aktivnosti društva (dozrijevanje poljoprivrednih proizvoda, sezonska potražnja turističkih usluga).

FORUM

 • javno diskutiranje o određenim temama putem Interneta
 • u Starom Rimu Forum je bio trg koji je služio kao okupljalište i tržnica.

FRANŠIZA

 • ugovorni odnos u kojem jedna strana uz naknadu ustupa drugoj da u poslovanju koristi njezino ime, proizvode i usluge, i daje mu potrebne usluge u vezi s tim korištenjem

FSB

 • Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Ivana Lučića 5,10002 Zagreb
 • fsb.hr
 • FSB je osnovan, kao samostalni fakultet 1956. godine i prvi dekan bio je prof.dr. Stanko Šilović (1956.-1957.)
 • Fakultet ima 13 zavoda:
 • Zavod za konstruiranje
 • Zavod za tehničku mehaniku
 • Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
 • Zavod za motore i transportna sredstva
 • Zavod za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju
 • Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
 • Zavod za industrijsko inženjerstvo
 • Zavod za kvalitetu
 • Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
 • Zavod za materijale
 • Zavod za zavarene konstrukcije
 • Zavod za tehnologiju
 • Zavod za zrakoplovstvo

 FSB-studenti_02

Iz laboratorija na  FSB-u

(Izvor slike: http://www.unizg.hr/...)

 FP7 - SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

 • program Zajednice u Financijskoj perspektivi 2007.-2013. koji financira europsku politiku istraživanja i nastavlja se na FP6.
 • proračun programa je 50,521 milijardi eura te dodatnih 2,7 milijardi eura za Euroatom.
 • program se sastoji od sljedećih programa:
 • (I) Suradnja u područjima istraživanja

(1) zdravlje, (2) hrana, poljoprivreda i biotehnologija, (3) informacijske i komunikacijske tehnologije, (4) nano-znanost, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije, (5) energija, (6) zaštita okoliša (uključujući klimatske promjene), (7) promet (uključujući aeronautiku), (8) socio-ekonomske i humanističke znanosti, (9) svemir, (10) sigurnost;

 • (II) Ideje, koje uključuju uspostavu Europskog vijeća za istraživanje,
 • (III) Ljudi (ljudski potencijali) i
 • (IV)Kapaciteti, koji uključuju sljedeća područja

(1) istraživačku infrastrukturu, (2) istraživanje u korist malih i srednjih poduzeća, (3) regije znanja, (4) istraživački potencijal, (5) znanost u društvu, (6) koherentan razvoj istraživačkih politika, (7) međunarodnu suradnju, (8) ne-nuklearne aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra (ZlC-a).

 • osim toga postoji i komponenta Euratoma koja pokriva (1) istraživanje fuzije i fizije te zaštitu od zračenja, (2) aktivnosti ZlC-a na području nuklearne energije.

FUNKCIJA (poslovna)

 • skup istovrsnih, srodnih ili sličnih, ali i međusobno povezanih poslova ili procesa koji na najsvrhovitiji način zajednički ostvaruju poseban zadatak unutar poduzeća (poslovi ne moraju uvijek biti srodni, ali moraju biti logično povezani).
 • skupine procesa koji se zajednički mogu povezati nekim karakteristikama vezanim uz namjenu funkcije.
 • funkcije mogu (ali i ne moraju) biti organizirane kao organizacijske jedinice unutar poduzeća.
 • funkcije se zatvaraju unutar poslovnog sustava, odnosno ne obuhvaćaju sve procese cijelog poslovnog sustava (ili podsustava) od ulaza do izlaza na tržište.
 • svrha zbog koje tko ili nešto postoji ili djeluje.
 • položaj u službi, djelatnost, djelovanje, uloga, zadatak,
 • u biologiji - specifičan rad organa i uopće rad organizma.

FUNKCIJE U PODUZEĆU

 • skup istovrsnih, srodnih ili sličnih, ali i međusobno povezanih poslova kojima je se na najsvrsishodniji način realizira neki posebni zadatak poduzeća. 
 •  poduzeće ima 4 temeljne funkcije.
 • to su funkcija proizvodnje koja stvara proizvod, funkcija prodaje koja prodaje proizvod na tržištu, financijska funkcija koja upravlja financijskim tijekovima, troškovima, financijskim obvezama, funkcija kadrova (ljudskih resursa) koja se bavi izborom, obrazovanjem, plaćanjem, vođenjem i motiviranjem zaposlenika poduzeća.

TEMELJNE FUNKCIJE02042017

Temeljne funkcije u poduzeću

(Izvor slike: arhiva autora)

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

 • vrsta organizacijske strukture poduzeća u kojem se organizacijske jedinice oblikuju prema odgovarajućim poslovnim funkcijama u poduzeću.

FURDA

 • otpad
 • riječ romansko-germanskog podrijetla,( slang),

SLOVO G

GAZELE ( u poduzetništvu)

 • tvrtke koje su u godini dana značajno povećale broj zaposlenika.
 • u Ministarstvu RH koje je pokrivalo područje poduzetništva među različitim projektima poticanja poduzetništva financirali su i Projekt Gazele.
 • jedan naš poslovni časopis je nekoliko godina organizirao natječaj za izbor najboljih gazela u poduzetništvu.
 • takvi natječaji su organizirani i u drugim europskim zemljama.

 Gazele-Biznesu

Priznanje za najbolje poduzetničke gazele

(izvor slike: http://tewesbis.com/...)

GAZELIN SKOK( u poduzetništvu)

 • drastični skok u poslovanju koji omogućuje zapošljavanje (u godini dana) minimalno 10 zaposlenika kod malih poduzeća, odnosno 25 % zaposlenika kod srednjih i velikih poduzeća

GDP (vidi BDP)

 • gross domestic product.
 • bruto domaći proizvod  (BDP).

GEM

 • Global Entrepreneurship Monitor je najveće svjetsko istraživanje poduzetničke aktivnosti, koje je 1999. godine pokrenulo deset najrazvijenijih zemalja.
 • Istraživanje vodi konzorcij nacionalnih timova pod vodstvom London Business School iz Londona i Babson Collegea iz Bostona.
 • od 1999. godine se broj uključenih zemalja povećao na 73 u 2014. godini, čime je obuhvaćeno 72,4% svjetske populacije i 90% svjetskog bruto domaćeg proizvoda.
 • u Hrvatskoj GEM istraživanja od 2002. godine provodi tim iz CEPOR-a (Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva) kao prvi think-tank u Hrvatskoj koji se bavi problematikom malih i srednjih poduzeća i poduzetništva.

GLAVNA KNJIGA

 • sustavna knjigovodstvena evidencija u koju se unose iste poslovne promjene koje su zabilježene i u dnevniku, razvrstane po određenim segmentima koji se grupiraju :

               - s aspekta bilance na: a) imovinu, b) glavnicu i c) obveze (dugove).

                - s aspekta računa dobiti i gubitka na: a) rashode, b) prihode i c) rezultat poslovanja

 • kod financijskog softvera za računovodstvo Glavna knjiga je sintetička evidencija svih poslovnih događaja. Ona  je mjesto integracije i automatskog prijenosa podataka iz svih ostalih modula. Softver mora osigurati da se jedan podatak unosi samo jednom na jednom mjestu. Kasnije se svi ti podaci slijevaju u glavnu knjigu u obliku naloga za knjiženje – temeljnica.
 • glavna knjiga je sveobuhvatna, jer se na njenim kontima evidentiraju svi poslovni događaji poduzeća.

 GLOBALIZACIJA

 • liberalistička ideologija i strategija objedinjavanja svijeta na temeljima neograničene slobode tržišta i korporacijske moći
 • proces gospodarskog, kulturnog i političkog djelovanja i povezivanja koji nadmašuje granice nacionalnih država
 • proces donekle neovisan o volji samih sudionika procesa,
 • stalan odnos podređenih i nadređenih na piramidi moći,
 • globalizacija dovodi male zemlje u kolonijalnu poziciju u odnosu na razvijene zemlje i  multinacionalne kompanije
 • definicija globalizacije prema Percy Barneviku, predsjedniku ABB-a

             „Globalizacija je sloboda za moju kompaniju da investira gdje hoće, gdje želi  i kada želi, proizvodi štogod želi, kupuje i prodaje gdje želi, ima što manje ograničenja koja bi dolazila od radničkih zakona,  socijalnih sporazuma i od moralnih normi."

GLOBALNI

 • općesvjetski, koji se odnosi na cijeli svijet,
 • sveopći, sveobuhvatan.

GOODWILL

 • nevidljiva vrijednost organizacije koja se procjenjuje na temelju njezinog ugleda i poslovanja na tržištu.

GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE (GIU)

 • pravna je osoba koju osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba da bi olakšale i promicale obavljanje gospodarskih djelatnosti koje čine predmete njihovog poslovanja, ali tako da ta pravna osoba za sebe ne stječe dobit.
 • udruženje se može osnovati bez kapitala, a prava članova ne mogu se izraziti vrijednosnim papirima. Članovi društva mogu biti osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, a u udruženje se mogu udružiti i osobe koje se bave slobodnim zanimanjima.
 • GIU je prikladan pravni oblik za osnivanje klastera.

GOSPODARSTVO (privreda)

 • ljudska djelatnost koju čine tri osnovna čimbenika: proizvodnja, potrošnja i razmjena, a može biti samoopskrbno, što je svojstveno plemenskim i nerazvijenim zajednicama i tržišno gospodarstvo u razvijenim zemljama.
 • gospodarstvo se dijeli na osnovne djelatnosti, to su :

            A. primarne: poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo i šumarstvo. Primarnom sektoru ubraja se isključivo proizvodnja hrane.

            B: sekundarne: industrija, građevinarstvo, rudarstvo, energetika, brodogradnja i proizvodno obrtništvo. U ovom sektoru zbog naglog razvoja industrije sve je manje zaposlenih jer ruke radnika sve više mijenjaju strojevi.

                 C. tercijarne: trgovina, promet, ugostiteljstvo, bankarstvo i turizam.

              D: kvartarne, neproizvodne, (općenito one koje dobivaju plaće iz proračuna), to su školstvo, zdravstvo, policija, uprava

 • Gospodarstvo dijelimo i na:

                   - malo gospodarstvo,

                   - srednje gospodarstvo,

                   - veliko gospodarstvo.

GOSPODARSTVO ZNANJA

 • Knowledge-based economy“, naziv usvojen na OECD-u, (Organisation for Economic Co-operation and Development), u Parizu, 1996. godine.
 • gospodarstvo koje se direktno temelji na proizvodnji, distribuciji i komercijalnom korištenju znanja i informacija.
 • blisko je povezano s Knowledge-Based Entrepreneurship.
 • pojavljuje se u današnjem smislu riječi, tek 90-tih godina 20-tog stoljeća i u današnjem smislu veže se za 3.industrijsku revoluciju koja se još naziva informacijska i biotehnološka revolucija.
 • nove industrije znanja nastaju izravnom integracijom znanosti i poduzetništva.
 • društvo/gospodarstvo znanja (The knowledge society) u pojmovnom i terminološkom smislu rođeno je u knjizi Petera Druckera The Age od Discontinuity.

GOTOVINSKO PLAĆANJE

 • plaćanje robe ili usluga u gotovom novcu.

GOTOVINSKI ČEK

 • vrsta čeka kod kojeg trasant upućuje trasata da remitentu isplati određeni iznos gotova novca iz njegova pokrića.
 • naplaćuje se gotovim novcem.

GRACE PERIOD

 • razdoblje početnog roka kredita u kojem dužnik nije obvezan započeti s vraćanjem. Grace period je vrijeme “milosrđa” vjerovnika prema dužniku, odobren u pravilu da bi dužnik ostvario pretpostavke urednog vraćanja kredita (izgradio tvornicu, započeo posao, ostvario stabilne prihode i sl.). Ugovara se kad su posrijedi veći iznosi, obično dugoročni krediti, ali sve češće i kod većine zajmova.
 • odgoda početka otplate ugovara se na nekoliko godina, a ova se pogodnost donekle kompenzira višom kamatnom stopom na kredit i provizijama. Kod nas se u praksi ponekad rabi termin “moratorij”, iako on označava prekid vraćanja zajma na određeno vrijeme, kako bi se dužniku pružio predah za rješavanje poteškoća s otplatom.
 • tijekom grace perioda kamate teku i moraju se otplaćivati, ukoliko se drugačije ne ugovori.

GREENFIELD INVESTICIJE

 • Greenfield Investment - investicija na „livadi“,
 • vrsta investicija, za koju je značajno da se s poslom počinje posve od početka, bez prethodne infrastrukture, poslovnih prostora i radnika.
 • vlasnik otkupi zemljište, sagradi zgrade, proizvodne i poslovne prostore, zaposli radnike i pokrene proizvodnju.

GREEN PAPER

 • engl. - Zeleni papir,
 • dokumenti koje izdaje Europska komisija da stimulira diskusiju o određenim, izabranim temama na europskoj razini.
 • pozivaju relevantne sugovornike (pojedince ili stručna tijela) da sudjeluju u savjetodavnom procesu i debati na temelju prijedloga koji su unaprijed postavljeni.
 • zeleni papir može dobiti i pravni oblik i tada se oblikuju u „Bijele papire“ (White Papers)

GREEN PAPER ON INOVATION

 • Europska komisija je 1995. godine objavila dokumentu pod nazivom „Green paper on innovation“
 • u tom dokumentu je naglasila potrebu tržišne eksploatacije istraživanja i činjenicu da je javni razvojno-istraživački sektor, uključujući i sveučilište, samo dio inovacijske politike koji je potrebno povezati s ostalim sektorima (industrijom, malim poduzetništvom i sl.) da bi gospodarski sustav kao cjelina bio uspješniji. 
 • zaključeno je da je za razvoj zemlje, od samog ulaganja u znanstvena istraživanja, važnija „njena sposobnost da eksploatira tehnički i komercijalno znanstvena unapređenja“ .
 • U Europi je taj fenomen uočen sredinom 90-tih godina prošlog stoljeća i nazvan Europskim paradoksom (European Commission, 1995).

GRUPNA TEHNOLOGIJA

 • način rada u konstrukciji, tehnologiji i proizvodnji koji  želi prednosti  tehnološke organizacije serijske i velikoserijske proizvodnje primijeniti na maloserijsku i pojedinačnu proizvodnju.
 • grupna tehnologija polazi od razrade individualnih tehnoloških procesa za pojedine dijelove na stvaranje procesa za grupe sličnih dijelova.
 • stvara takav način razrade tehnoloških procesa i projektiranja opreme strojeva koji će omogućiti  najrentabilniju i   vremenski najsažetiju tehnološku pripremu proizvodnje.
 • počeci razvoja te metode javljaju se poslije Drugog svjetskog rata u SSSR -u (S.P.Mitrofanov i A.P.Sokolovski), SR Njemačkoj , Francuskoj, Engleskoj i USA.
 • u poduzeću Srednji električni strojevi, Rade Končara, grupna tehnologija se počela uvoditi 1968. godine.
 • u 80. godinama 20. stoljeća uz veliki zamah korištenja računala principi Grupne tehnologije ponovo se počinju primjenjivati i razvijati, jer je računalo eliminiralo jedan njezin veliki „handicap“, a to je komplicirana i teško primjenjiva klasifikacija.
 • cijeli sustav koji je uz ručni rad izrazito odbojan i naporan, uz računalo postaje lako primjenjiv.
 • suvremena Grupna tehnologija postaje  ključ za praktičnu integraciju svih kompjutoriziranih sustava u konstrukciji i proizvodnji - pravo vezivo koje povezuje  zajedno CAD i CAM  i omogućuje stvaranje CIM sustava.

GUBITAK

 • predstavlja negativni poslovni rezultat poduzeća ostvaren u određenom razdoblju godine.
 • nastaje kada su rashodi poduzeća veći od prihoda.

GUG

 • Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba
 • Zagreb, Trg S. Radića 1
 • Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad i radne knjižice, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, rudarstvo, štete od elementarnih nepogoda, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

SLOVO H

HAKERICA

 • stroj za izbijanje utora na limovima iz kojih se rade magnetski paketi za električne strojeve.

HAMAG-BICRO

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.
 • Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 7.
 • www.hamag.hr
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) nastala je 2014. godine spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO)Svrha spajanja ovih dviju Agencija jest strateško kreiranje jedinstvenog sustava koji će poduzetnicima pružiti podršku kroz sve razvojne faze njihovog poslovanja – od istraživanja i razvoja ideje pa sve do komercijalizacije i plasmana na tržište.
 • zadatak HAMAG-a je Razvitak gospodarstva RH kvalitetnim programima, podizanjem svijesti o značenju poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja, razvojem gospodarstva znanja kroz centre znanja, težeći ravnomjernom razvoju cjelokupnog gospodarstva.
 • stvaranje povoljnog poduzetničkog ozračja i poticanje razvoja poduzetništva - jamstvima za poduzetničke kredite, bespovratnim financijskim sredstvima, izobrazbom i razvojem mreže konzultanata za malo gospodarstvo. Korisnici naših usluga su postojeći i novoosnovani subjekti malog i srednjeg gospodarstva - trgovačka društva, obrtnici, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

HARDWARE

 • materijalni dio informacijskog sustava.
 • pod hardware ubrajamo računalo, printer, monitor i sl.
 • hrvatski naziv je sklopovlje- još nije opće prihvaćeno

HBOR

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak.
 • Zagreb, Trg J.J.Strossmayera 9, Gajeva 33
 • www.hbor.hr
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva.
 • kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
 • kreditnu aktivnost HBOR provodi prvenstveno dugoročnim financiranjem razvojnih i izvoznih pothvata poslovnih subjekata u cilju učinkovite financijske podrške cjelovitom i održivom razvitku hrvatskog gospodarstva.
 • kreditni programi provode se izravno ili putem poslovnih banaka s kojima HBOR ima zaključene ugovore o suradnji.
 • u cilju što kvalitetnije podrške gospodarstvenicima, HBOR sustavno prati tržišna kretanja i potrebe gospodarstvenika te sukladno tome proširuje ili mijenja svoju ponudu kredita.

HEADHUNTER

 • „lovci na glave“,
 • kolokvijalni naziv za agencije koje se bave novačenjem kadrova za visoke pozicije u kompanijama.
 • službeni naziv im je obično  „agencija za ljudske resurse”.
 • takva se potraga u struci zove executive search, no head-hunting se ukorijenio, jer zvuči slikovitije.

HEDGING

 • engl. - to hedge [hɛdʒ] „osigurati“,
 • osigurati se od gubitka.
 • praksa, odnosno poslovna strategija umanjivanja rizika na jednom tržištu ili jednoj poslovnoj operaciji nastupom na drugom tržištu ili poduzimanjem neke druge operacije.
 • kombinacija promptnog i terminskog posla u svrhu pokrića razlike u cijeni terminskog posla. Nastojeći izbjeći rizik skoka i pada cijena, tj. gubitka po jednoj operaciji, poduzima se druga operacija. Burzovni posrednici za račun svojih nalogodavaca, koristeći različite cijene istog instrumenta na tom tržištu, računaju na cjenovne promjene kroz određeno vrijeme, te nastoje umanjiti gubitke, ostvariti zaradu ili naprosto zaštititi komitenta.
 • na primjer, pokriva se rizik skoka ili pada cijena.
 • hedging posao može se obaviti izvan burze i uobičajeni je dio strategije upravljanja imovinom. Takvi poslovi rade se obično na kratko vrijeme, ne duže od godinu dana. Za njihovo efikasno funkcioniranje neophodno je postojanje međunarodne kreditne sposobnosti.

HGK – HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

 • Hrvatska gospodarska komora
 • Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
 • www.hgk.hr
 • neprofitna, nevladina, stručno poslovna udruga svih pravnih subjekata koji se bave gospodarskom djelatnošću. Organizirana je na europskoj tradiciji i modelu austrijske i njemačke komore kao komora tzv. kontinentalnog tipa s obvezatnim članstvom. Članica je Komore svaka tvrtka koja se registrira na trgovačkom sudu.
 • javnopravna ustanova kojom upravljaju Opća skupština, Nadzorni odbor te predsjednik kojega bira Opća skupština. Članovi Nadzornog odbora i Opće skupštine se biraju iz redova uglednih gospodarstvenika, koji zajedno s radnim tijelima Komore promiču, predstavljaju i štite zajedničke interese svojih članica u vladinim tijelima i u inozemstvu.
 • u teritorijalnom smislu sastoji se od Središnjice u Zagrebu, te dvadeset županijskih komora s time da komora Zagreba predstavlja grad i Zagrebačku županiju.
 • funkcionalno HGK se sastoji od trinaest Sektora koji predstavljaju grane gospodarskih aktivnosti (graditeljstvo, industrija, poljoprivreda, malo gospodarstvo, financijske institucije, informatika i dr.), te putem 36 udruženja, 87 grupacija i 13 zajednica.
 • osnovna je uloga Hrvatske gospodarske komore:
 • zastupati interese gospodarstva prema kreatorima gospodarske politike (ministarstva, Vlada, Sabor),
 • promicanje hrvatskog gospodarstva u zemlji i inozemstvu
 • poduzimanje aktivnosti za unapređenje rada i poslovanja tvrtki.
 • najstarijom hrvatskom komorom smatra se komora u Dubrovniku, a kao godina njezina osnivanja 1808.
 • na temelju carskog patenta od 18. ožujka 1850. i Naredbe ministra trgovine Brucka od 28. ožujka iste godine osnovane su komore u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Dubrovniku, Splitu, Zadru i Rovinju, a kasnije i u Sisku i Senju. Komore su bile javne ustanove, sa zakonom propisanim članstvom i djelokrugom rada.
 • današnja Hrvatska gospodarska komora, organizirana u skladu s novim Zakonom iz 1991., nastavlja gotovo dva stoljeća dugu tradiciju komorske opstojnosti na hrvatskim prostorima i svojom ulogom pridonosi izgradnji samostalne, demokratske Republike Hrvatske.

HGK – KOMORA ZAGREB

 • Draškovićeva 45, 10000 Zagreb.
 • www.zg.hgk.hr
 • djeluje unutar sustava Hrvatske gospodarske komore, institucije ustrojene po modelu europskih komora, što znači da predstavlja ukupno gospodarstvo, te ima javno pravni karakter i ovlasti.
 • Komora Zagreb svojom djelatnošću obuhvaća gospodarstvo, odnosno trgovačka društva, gleda li se s pozicije njihove ekonomske aktivnosti, iz primarnog, sekundarnog i tercijarnog sektora, s teritorijalnog područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, na kojem se odvija između 40 i 50 posto ukupne gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj. Od ukupno 20 županijskih komora, Komora Zagreb je najveća i gospodarski najjača.
 • početak rada Komore Zagreb veže se uz 1852. godinu, kada je u Zagrebu osnovana Trgovačko-obrtnička komora, koja je stasala kao rezultat određenog povijesnog slijeda događanja. Habsburška monarhija zakonom od 3. listopada 1848. određuje da se po većim gradovima trebaju osnovati trgovačko-obrtničke komore, sa zadaćom da “ispitivaju prilike, želje i tegobe trgovaca i obrtnika, pa o tima pitanjima izjave svoje mišljenje oblastima i drugima nadležnim čimbenicima”. Austrijski ministar Bruck spremio je za trgovačko-obrtničke komore novi zakon, koji je objavljen 18. ožujka 1850. godine, pa sukladno s tim, na prijedlog Trgovačkog zbora u Zagrebu ban Josip Jelačić imenovao je 28. veljače 1851. trgovca Nikolu Nikolića povjerenikom za konstituiranje trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu.

HIJERARHIJA

 • odnos nadređenosti i podređenosti u organizaciji, tj. odnos rukovoditelja i izvršitelja.
 • način  rukovođenja u kojem postoji odnos nadređenosti i podređenosti rukovoditelja i izvršitelja.
 • naziva se i „lanac zapovijedanja“.
 •  hijerarhijskim sustavom zadaci se prenose na sve razine organizacije.

 dijagram-firma

Primjer hijerarhije u jednoj organizacijskoj strukturi

(Izvor slike: http://www.vodoprivreda.hr/...)

HIJERARHIJA PROIZVODA-2

Hijerarhija strukture proizvoda po stupnjevima ugradnje

(Izvor slike: arhiva autora)

HIPERINFLACIJA

 • označava visoku inflaciju u kojoj cijene rastu u tijeku jedne godine više od 500 posto godišnje.
 • ekstremno visoka inflacija pri kojoj cijene rastu 1000% ili više na godinu.
 • u uvjetima hiperinflacije svatko se želi riješiti domaćeg novca i zamijeniti ga za strani ili pak za neka dobra.
 • hiperinflacija je samo posljedica gospodarskog i političkog rasula u nekoj zemlji.
 • primjer hiperinflacije je bivša Jugoslavija osamdesetih i devedesetih godina.
 • Primjeri ekstremne hiperinflacije:
 • Njemačka 1926 – inflacija 3.250 000% (3.25 106) mjesečno,
 • Grčka 1941.-1944. – inflacija 855 000 000% (8.55 109)mjesečno,
 • Mađarska 1945. – inflacija 4.19 1016  mjesečno,
 • SR Jugoslavija 1994. – 5 1015 mjesečno (cijene su se dvostruko povećavale svakih 16 sati.

HIPOTEKA

 • označava pravo zaloga u korist vjerovnika na nekretnini dužnika za otplatu kredita.
 • hipoteka se upisuje u zemljišne knjige.
 • hipoteka i finducija su instrumenti osiguranja naplate putem kojih banka u slučaju neredovite otplate kredita može zaplijeniti imovinu klijenta kako bi naplatila svoja potraživanja. Fiducijarnim prijenosom prava vlasništva, pravo vlasništva na imovini klijenta prenosi se na banku, a kod založnog prava, odnosno hipoteke, imovina se banci daje u zalog.
 • osnovna razlika između hipoteke i fiducije je u tome što kod hipoteke klijent zadržava vlasništvo nad imovinom, dok se kod fiducije, pravo vlasništva odmah prenosi na banku. I zalog i pravo vlasništva traju do konačne otplate kredita.

HIPOTEKARNI KREDIT

 • dugoročni kredit što ga banke ili neke druge financijske ustanove odobravaju na osnovi pokrića u nekretninama zajmoprimca.

HIS – HRVATSKI INOVACIJSKI SUSTAV

 • organizirani sustav koji povezuje, organizira i usmjerava sve resurse Republike Hrvatske u cilju razvoja inovativnih proizvoda konkurentnih na svjetskom tržištu.
 • čini mreža institucija i poduzeća javnog i privatnog sektora
 • uključuje sve institucije društveno-ekonomskog sustava potrebne za kapitalizaciju znanja - R&D institucije, Proizvodni sektor, Obrazovanje, Financijski sektor, Pravni sektor, Socio-kulturne i političke komponente i sl.
 • cilj HIS-a je kapitalizacija znanja, odnosno pretvaranje znanja i znanstvenih dostignuća u novu gospodarsku vrijednost
 • suština HIS-a je stvoriti takvo okruženje i sklop institucija u kojima će inovacije (razvoj i istraživanje) biti učinkovito iskorišteni za ostvarenje gospodarskog rasta.

HIT – HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU

 • Zagreb, Planinska 1
 • www.hit.hr
 • Vlada Republike Hrvatske osnovala je u ožujku 2006. godine Hrvatski institut za tehnologiju – HIT d.o.o. s ciljem da postane središnjom institucijom hrvatske tehnologijske mreže.
 • likvidiran 2013. godine.
 • HIT je imao zadatak da pruža podršku i usmjerava hrvatska razvojno-tehnologijska istraživanja, prati i predviđa svjetska tehnologijska kretanja, savjetuje i pruža podršku u pitanjima intelektualnog vlasništva i transfera tehnologija, pruža podršku i promiče sudjelovanje u europskim projektima istraživanja i razvoja te na međunarodnoj razini promiče hrvatsku tehnologijsku proizvodnju i istraživačko-razvojni potencijal.
 • Skupština trgovačkog društva Hrvatskog instituta za tehnologiju d.o.o., koju čini ministar nadležan za znanost, je 1. siječnja 2013. godine donijela odluku o nastanku razloga za prestanak društva, te je s tim danom pokrenut postupak likvidacije Društva.

HOLDING PODUZEĆE

 • poduzeće koje ima u potpunom ili većinskom vlasništvu jedno ili više drugih poduzeća
 • pravni subjekt koji drži ili trajno sudjeluje u vlasništvu drugih, pravno samostalnih, poduzeća.
 • to su, zapravo, društva koja svojim temeljnim kapitalom sudjeluju u temeljnom kapitalu drugog društva, koje opet može sudjelovati dijelom svoje aktive u temeljnom kapitalu trećih društava, itd. Na taj način holding društvo ima utjecaj na poslovanje svih tih društava (sestrinska društva, društva-kćeri, društva-unuke) koja su pravno samostalna, ali ekonomski zavisna od holdinga. Tako se oblikuju mreže od nekoliko desetaka (u nekim slučajevima i više od stotinu) poduzeća koje kontrolira jedna interesna grupa. U međunarodnom marketingu takve se mreže nazivaju grupe poduzeća (grupe društava). Najpoznatije grupe u svijetu su: Rockefeller, Mellon, Hanna-Cleveland, Rotschild, Schneider, Krupp...
 • vrste holdinga
 • čisto holding društvo - društvo isključivo posluje dolaženjem u posjed i sudjelovanjem u vlasništvu i upravljanju drugih poduzeća.
 • mješovito holding društvo - društvo ima i druge djelatnosti.
 • industrijsko holding društvo - ako je cilj holding društva vlasništvo industrijskog karaktera.
 • financijsko holding društvo - holding društvo kojem je cilj samo ulaganje sredstava.

HRVATSKA NARODNA BANKA (HNB)

 • središnja banka RH, osnovana 23. XII. 1991. godine uredbom sa zakonskom snagom. Zakonima su djelatnost i funkcije Hrvatske narodne banke naknadno uređene u studenom 1992. i u svibnju 1995; izmjenom Ustava RH od 12. XII. 1997. promijenila ime Narodna banka Hrvatske (NBH) u Hrvatska narodna banka (HNB).
 • glavni joj je zadatak očuvanje stabilnosti valute i opće likvidnosti u plaćanjima u zemlji i inozemstvu. Svojim djelovanjem treba podržati ciljeve ekonomske politike Republike Hrvatske, pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja. HNB je samostalna u obavljanju svojih poslova i odgovorna Saboru.
 • temeljne su joj funkcije identične funkcijama drugih središnjih banaka:
 1. reguliranje količine novca u optjecaju;
 2. reguliranje opće likvidnosti;
 3. briga o održavanju opće likvidnosti u plaćanjima inozemstvu;
 4. izdavanje novčanica i kovanog novca;
 5. kontrola banaka i drugih financijskih organizacija;
 6. informacijski sustav, poslovi za Republiku i sl.
 • Narodna banka regulira količinu novca u optjecaju standardnim instrumentima monetarno-kreditne politike: politikom obvezatne rezerve, emisijom i povlačenjem blagajničkih zapisa, kupoprodajom kratkoročnih prenosivih vrijednosnih papira i odobravanjem kredita na osnovi njih, lombardiranjem vrijednosnica i određivanjem eskontne stope i kamatnih stopa.
 • održavajući likvidnost banaka Narodna banka propisuje obveze držanja minimalne likvidnosti banaka, okvire ročne strukture plasmana, način korištenja obvezatne rezerve, određuje uvjete kratkoročnih kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka, uvjete minimalne kreditne sposobnosti banaka, utvrđuje nelikvidnost banaka itd. Narodna banka može kupovati i prodavati devize na deviznom tržištu radi održavanja međunarodne likvidnosti zemlje, rukuje deviznim rezervama Republike, kupuje i prodaje nacionalnu valutu u inozemstvu, regulira i kontrolira kreditne odnose i platni promet s inozemstvom. Zaduživati se u inozemstvu Narodna banka može samo radi održavanja likvidnosti u plaćanjima inozemstvu.
 • Narodna banka kontrolira banke i druge financijske organizacije tako da prati provedbu mjera novčane i devizne politike, primjenu odredaba o deviznom poslovanju i kreditnim odnosima s inozemstvom, kontrolira vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje poduzeća i drugih pravnih osoba na osnovi pregleda isprava i dokumentacije koja joj se podnosi. Posebne ovlasti daje su joj u pogledu kontrole ispunjavanja uvjeta za poslovanje banaka.
 • odnos s državnim proračunom riješen je tako da Narodna banka Republici Hrvatskoj može odobravati samo kratkoročne kredite radi premošćivanja vremenske neusklađenosti između pritjecanja prihoda i izvršavanja rashoda državnog proračuna. Rok vraćanja ovih kredita je najkasnije do kraja tekuće proračunske godine, a oni ne smiju iznositi više od 5% proračuna za tekuću godinu.
 • Zakonom je utvrđeno da je novčana jedinica Republike Hrvatske kuna, koja se dijeli na sto lipa.
 • organi HNB su Savjet Hrvatske narodne banke i guverner. Savjet HNB čine guverner, njegov zamjenik, tri viceguvernera i najviše 8 članova iz redova nezavisnih stručnjaka imenuje i razrješava Hrvatski državni sabor.

 HNB

Hrvatska narodna banka u Zagrebu

(Izvor slike: http://rijecanin.rtl.hr/...)

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA ( HOK)

 • hok.hr,
 • Ilica 49/II, p.p.166, 10 000 Zagreb
 • samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika koja se osniva radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva
 • obnoviteljska skupština Hrvatske obrtničke komore održana je srpnja 1994. godine.
 • sjedište Hrvatske obrtničke komore je u Zagrebu, Ilica 49, a nalazi se u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika koju su 1939. godine izgradili hrvatski obrtnici.

 SLOVO I

IAESTE

 • skraćenica od The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti.
 • osnovana 1948. godine.
 • osigurava studentima stručno praktično iskustvo u inozemstvu sa ciljem da studenti kroz rad na aplikativnim projektima i u suvremenim tehnološkim postrojenjima renomiranih stranih kompanija steknu praktično iskustvo koje je važno za produbljivanje i usavršavanje njihovog znanja.

 IBM

 • International Business Machines Corporation,
 • velika američka multinacionalna korporacija (435,000 zaposlenika po cijelom svijetu),
 • nazvana i “Big Blue”.
 • IBM, razvija proizvodi i prodaje računalni hardver i softver.
 • kompanija je osnovana godine kao  Computing Tabulating Recording Company (CTR).

IBOR (LIBOR, SIBOR, PIBOR)

 • kratica od interbank offerede rate
 • s dodatkom slova financijskog centra dobije se njegova oznaka ( npr. London – LIBOR)
 • kamatna stopa koju banke obračunavaju svojim dužnicima iz redova banaka prvoklasnog kredibiliteta
 • To je najniža referentna kamatna stopa koja služi kao standard

ICT

 • engl. - Information and Communications Technology
 • Informacijske i komunikacijske tehnologije su pojam koji naglašava ulogu objedinjenih komunikacija i integraciju telekomunikacija (fiksne i bežične telefonije), sustava inteligentnog upravljanja zgradama i audio-vizualnih sustava u modernoj informacijskoj tehnologiji.
 • velike su ekonomske koristi (velike uštede zbog eliminacije telefonske mreže) od spajanja audiovizualnih, telefonskih i mreža za upravljanje zgradama s računalnim mrežama uz korištenje jednog, unificiranog sustava kabela, distribucije informacija i upravljanja. 

IEC

 • The International Electrotechnical Commission (IEC), engl.,
 • Commission électrotechnique internationale (CEI), franc.,
 • osnovana 1906., je neprofitna, nevladina međunarodna organizacija za standardizaciju koja priprema i izdaje međunarodne standarde za sve električne, elektroničke i slične tehnologije – koje se kolokvijalno zovu elektrotehnologije.

IF – (IMPACT FACTOR)

 • faktor odjeka, mjera utjecaja nekog naslova časopisa u znanstvenoj zajednici, a predstavlja mjeru učestalosti kojom je neki članak citiran.
 • prikazuje znanstvenu indeksiranost i citiranost časopisa odnosno radova, zbrajajući koliko puta su članci citirani.
 • osim vrednovanja znanstvenika, podaci o citiranosti su i osnova za utvrđivanje važnosti i utjecaja pojedinih časopisa. Što je veći IF časopisa, to je veći njegov ugled među
 • za manje ugledne časopise (npr. za mnoge časopise od nacionalnog značaja, na nacionalnim jezicima - za razliku od međunarodnih časopisa na engleskom jeziku) se IF niti ne računa.
 • IF je osmislio Eugene Garfield, osnivač Institute for Scientific Information i izračunava se redovito od 1975. godine za one časopise koji su indeksirani u Journal Citation Reports.
 • nažalost, s vremenom se IF faktor pretvorio u „industriju brojanja radova“ što je postalo samo sebi svrha i nanosi veliku štetu razvoj znanosti, jer znanstvenike usmjerava samo prema objavljivanju članaka, na „paper oriented research“, a ne prema istraživanjima čiji bi se rezultati mogla primijeniti u praksi.

IMO - Institut za međunarodne odnose

 • Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb.
 • www.imo.hr,
 • osnovan je 1963. godine kao Institut za proučavanje Afrike od strane Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske gospodarske komore.
 • 1971. godine naziv se mijenja u Institut za zemlje u razvoju, a teme istraživanja se proširuju sa područja Afrike na sve zemlje u razvoju.
 • 1989. godine ponovno se mijenja naziv u Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), a teme se proširuju na makroekonomsku politiku, tranziciju i održivi razvoj, resursnu ekonomiju i politiku zaštite okoliša, kao i na procese europskih integracija.
 • 1996. godine Institut je ustrojen kao javna ustanova pod nazivom Institut za međunarodne odnose (IMO), a djelatnost obuhvaća znanstvena i razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata tih istraživanja, znanstveno osposobljavanje, održavanje i razvijanje znanstvene infrastrukture, te davanje znanstvene podloge za djelovanje Vlade i njenih ministarstava, te drugih državnih tijela i ustanova.
 • područja istraživanja: međunarodni ekonomski i politički odnosi, europske integracije, regionalni razvoj, održivi razvoj, energetska politika i klimatske promjene, konkurentnost i razvoj poduzetništva i klastera, kulturne politike i komunikacije, specifični aspekti sigurnosti u međunarodnom okruženju

INDUSTRIJA

 • gospodarska djelatnost koja proizvode primarnih djelatnosti prerađuje u poluproizvode ili gotove proizvode.
 • skup ljudskih djelatnosti koje su okrenute proizvodnji robe i usluga. Ipak, taj pojam obično podrazumijeva i nekakvu podjelu rada, za razliku od obrta, gdje se ista osoba može brinuti za cijeli proces: proizvodnju, prodaju i upravljanje. Prema tome, industrija obično uključuje velik broj ljudi.
 • industrija se dijeli u četiri gospodarska područja ili sektora ( tri stara područja i četvrto novo područje):
 • primarni sektor - prikupljanje i izravno iskorištavanje prirodnih resursa (sirovina, energije i određenih namirnica)- vađenje ruda i poljoprivreda,
 • sekundarni sektor - prerađivačka industrija (za sirovine), građenje i proizvodnju
 • tercijarni sektor - uslužne djelatnosti (usluge – pravne i medicinske, te distribucija proizvedene robe) Ovdje spadaju nematerijalne stvari: razni obrti, osiguranje, posredovanje, administracija, čišćenje itd.).
 • četvrti sektor – novi sektor (industrija znanja – tehnološka istraživanja, projektiranje i razvoj, kao što su računalno programiranje i biokemija)
 • industrija je proizvodnja ekonomske robe (materijalne ili usluga) unutar jedne ekonomije.
 • pojam industrije koji se koristi u statističkim istraživanjima (Strukturno-poslovno istraživanje industrije -IND-21/SPS/G, za) definiran je s četiri područja (NKD-a 2007.) B – Rudarstvo i vađenje, C – Prerađivačka industrija i D – Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom i E – Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, zbrinjavanje otpada te djelatnosti sanacije okoliša.

INDUSTRIJSKI DIZAJN

 • vanjski izgled (pojavnost) nekog proizvoda ili predmeta proizvedenog industrijskim putem. Dizajn je ono što neki proizvod čini privlačnim, dopadljivim ili poželjnim, te na taj način bitno pridonosi prodaji nekog proizvoda i povećanju njegove komercijalne vrijednosti.
 • Industrijskim dizajnom kao jednim od oblika intelektualnog vlasništva štite se prostorna ili plošna obilježja proizvoda (industrijski ili zanatski proizvedenog predmeta), vidljiva pri njegovoj normalnoj (namjenskoj) uporabi. Prostorna obilježja su oblik i obris proizvoda, a plošna obilježja su šare, crte, boje, tekstura te kombinacije navedenih obilježja
 • industrijski dizajn kao pravo industrijskog vlasništva se u većini zemalja stječe registracijom na temelju rezultata provedenog postupka ispitivanja prijave koje obavlja za to ovlašteno tijelo, a u Republici Hrvatskoj je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo.
 • temeljni uvjeti koje neki dizajn mora zadovoljiti za priznanje zaštite su novost i individualni karakter dizajna, te da njegova obilježja nisu isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom.
 • zaštićeni (registrirani) industrijski dizajn osigurava nositelju (vlasniku) isključivo pravo korištenja, odnosno izrade, ponude, stavljanja u promet, te uvoza ili izvoza proizvoda u kojem je industrijski dizajn sadržan ili na kojeg je industrijski dizajn primijenjen.
 • zaštićeni dizajn predstavlja intelektualno vlasništvo čiju uporabu vlasnik može odobriti drugim osobama na određeno vrijeme davanjem licence ili ga može u potpunosti prenijeti na drugu osobu.
 • zaštita industrijskog dizajna predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođač može zaštititi vlastita ulaganja u razvoj i proizvodnju.

INERCIJA

 • tromost je jedno od osnovnih osobina svih čestica u svemiru koje imaju masu, tj. masa je mjera inercije tijela.
 • ta se osobina manifestira kao opiranje tijela promjeni stanja kretanja, što je izrečeno prvim Newtonovim
 • zakon inercije glasi - Svako tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog pravolinijskog kretanja sve dok neka sila ne dovede do promjene tog stanja. To je prvi od Newtonovih zakona kretanja koji su zakoni klasične mehanike objavljeni 1687. godine u djelu Philosophiae naturalis principia mathematica Isaaca Newtona i predstavljaju temelje današnje moderne mehanike.

INFLACIJA

 • rast cijena proizvoda i usluga.
 • latinski- “napuhati se”, „nateći”.
 • zbog povećanja količine novca u opticaju dolazi do pada vrijednosti nacionalne valute što ima za posljedicu povećanje cijena.
 • vrste inflacija:
 • Umjerena inflacija – umjereni rast cijena
 • Galopirajuća inflacija - dvocifrena ili trocifrena inflacija, u rasponu od 20, 100 ili 200% na godinu dana.  Argentina, Brazil i druge latinoameričke zemlje imale su 1970-tih i 1980-tih stopu inflacije 50-700% na godinu dana. Jugoslavija je 1985. imala inflaciju 70%.
 • Hiperinflacija – ogromna inflacija, preko 20-30% na mjesečnoj razini, a u ekstremnim slučajevima i preko milijun posto godišnje.

Primjeri ekstremne hiperinflacije:

 • Njemačka 1926 – inflacija 3.250 000% (3.25 106) mjesečno
 • Grčka 1941.-1944. – inflacija 855 000 000% (8.55 109)mjesečno
 • Mađarska 1945. – inflacija 4.19 1016  mjesečno
 • SR Jugoslavija 1994. – 5 1015 mjesečno (cijene su se dvostruko povećavale svakih 16 sati).

INFORMACIJSKI SUSTAV (IS)

 • sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje, i isporučuje potrebne informacije na način da su dostupne svim članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti te imaju odgovarajuću autorizaciju. No kraća, ali daleko složenija definicija glasi da je IS dio poslovnog sustava koji daje podatkovnu sliku procesa iz realnog sustava. To vrši modelom podataka, modelom procesa i modelom izvršitelja.
 • Model podataka - definira podatke koji se koriste u poslovnom sustavu.
 • Model procesa - definira procese iz poslovnog sustava te opisuje funkcije po kojima se ti procesi mijenjaju.
 • Model izvršitelja - definira sve koji su uključeni u izvršavanje procesa poslovnog sustava.
 • u novije doba IS ne daje samo podatkovnu presliku realnog sustava već i temeljem tehnika koje se koriste u grani umjetne inteligencije nastoje iz podataka izlučiti informacije koje poslovodstvo koristi za donošenje odluka, odnosno moderni IS služi za potporu odlučivanju.
 • informacijski sustav u poduzeću  sličan je nervnom sustavu kod čovjeka - povezuje i prati sve procese u poduzeću i njima upravlja.
 • informacijski sustav  u poduzeću je vezan uz radnu dokumentaciju kojom se prenose informacije kroz poduzeće.

INFORMACIJSKI TIJEK (TIJEK INFORMACIJA) U TVORNICI

 • neprekinuti niz informacija od ulaska u tvornicu kroz narudžbu proizvoda do radionice u kojoj se proizvodi.
 • informacije koje se kreiraju u Tehničkoj funkciji ne kreiraju se neovisno jedne od drugih i ne postoje svaka samo za sebe, već moraju biti međusobno logično povezane i čine tijek informacija – informacijski tijek (niz).
 • značajka niza je da izlazne informacije iz jedne funkcije postaju ulazne informacije za funkciju slijedeću u nizu, čime dolazi do izražaja neprekinutost i povezanost niza.
 • informacijski tijek može se slikovito prikazati kao neprekinuti tijek vode preko slapova i jezera u Plitvičkim jezerima.
 • informacijski tijek započinje nakon što je ponuda na tržištu prihvaćena s narudžbom i predstavlja niz osnovnih informacija kroz Tehničku funkciju i radnu dokumentaciju do radionice.

u Informacijskom tijeku teku sljedeći tehnički dokumenti u Tehničkoj funkciji:

 • osnovni proračun,
 • crtež i sastavnica
 • tehnološka dokumentacija- postupnik, list operacije, NC i CNC programi
 • radna i kontrolna dokumentacija

Informacijski tijek u Tehničkoj funkciji kreira informacije za kreiranje proizvoda i određuje u radionici:

 • ŠTO raditi,
 • KAKO raditi,
 • S ČIME raditi,
 • KADA raditi

zadaci Informacijskog tijeka u Info sustava tehničke funkcije su :

 • kreiranje i oblikovanje proizvoda,
 • pripremu, planiranje i organizaciju proizvodnje,
 • naručivanje materijala,
 • naručivanje alata,
 • provođenje proizvodnog procesa,
 • kontrolu proizvodnog procesa,
 • otpremu proizvoda,
 • utvrđivanje troškova proizvodnje.
 •  jedno istraživanje u Končaru je pokazalo da se u Tehničkoj funkciji proizvodi ili koristi oko 150 različitih informacija različite važnosti, vrijednosti i kvalitete.

 u Informacijskom tijeku postoje dvije osnovne skupine informacija:

        a) dinamičke informacije - nositelji informacijskog tijeka -  prenašaju informacije od   funkcije do                                                         funkcije      

          b) statične informacije - banke podataka, podloge, standardi.

INFO TIJEK SUŽENI

Informacijski tijek u tvornici

(izvor slike: arhiva autora)

PLITVICE16052017

Tijek informacija slikovito prikazan kao jezera na Plitvicama

(Izvor slike: arhiva autora)

INFORMATIKA 

 • područje ljudskog djelovanja koje se bavi proučavanjem, razvojem i uporabom postupaka i uređaja za automatski prijenos i obradu podataka.
 • Francuska akademijaje  objavila definiciju informatike kao „znanosti o prikladnoj obradi podataka, osobito pomoću automatskih strojeva, koja se smatra potporom znanjima u područjima znanosti, ekonomije i društva“.
 • imenicu „Informatik“ je skovao njemački kibernetičar Karl Steinbuch za automatsku obradu podataka, kombinirajući imenice „informacija“ i „automatika“ [1]. Kao „informatique“ prihvatio ju je Philippe Dreyfus 1962. (rekavši da su to „informacija“ i „elektronika“, tj. „information“ i „automatique“). 

INFORMATIZACIJA

 • proces kojim se olakšava protok, spremanje i pristup informacijama.
 • u suvremeno vrijeme to se odvija uz podršku računala.
 • informatizacija bitno utječe na uspješnost upravljanja, omogućujući donosiocima odluka dobar pregled podataka potrebnih za donošenje odluka. Informatizacija se provodi na nekoliko načina, od kojih je najčešće spominjan proces kompjutorizacije, odnosno opremanja uređajima koji mogu brzo i uspješno zamijeniti radnu snagu pri baratanju informacijama. Uz taj proces, izuzetno važni oblici informatizacije su organizacija i edukacija.
 • organizacija omogućava da raspoloživa sredstva budu primijenjena svrhovito, dok edukacija osposobljava donosioce odluka da u potpunosti koriste dostupne informacije, a izvršnim radnicima omogućava da što veći dio svog posla prepuste strojevima.
 • vrlo važan oblik informatizacije je i unapređenje komunikacije koje omogućava da obavijesti trenutno budu dostupne svim zainteresiranim stranama bez obzira na fizičku udaljenost. Informatizacija se bazira na formiranju, širenju i integraciji informacijskih sustava, sposobnih za međusobnu razmjenu informacija. Svaki od sustava i podsustava funkcionira po pravilima kibernetike, tj. uspostavljaju se povratne veze između pojedinih dijelova informacijskih sustava.
 • informatizacija je bila osnovna poluga brzih promjena u načinu poslovanja financijskih institucija i tržišta u ovom stoljeću, a njezin daljnji razvoj pokazuje vrlo velike mogućnosti. Informatizacija omogućava da se radna snaga prebaci s repetitivnih poslova na kreativne, a poslove razvrstavanja, pretraživanja i obrade podataka preuzima stroj.

IN-KIND

 • engl.- in-kind donation.
 • u naturi,
 • nenovčani doprinos koji ima vrijednost određenog novčanog doprinosa.
 • pojam koji se često koristi u raznim projektima (posebno za EU natječaje) i označava  nenovčane donacije kao što su oprema, materijal za rad, korištenje uredskog prostora, razne vrste roba, poslovne usluge, vrijeme osoblja i slično.
 • vrlo često označava vlastiti rad kao doprinos partnera u projektu. Time se katkada može zamijeniti financijski doprinos. 

INKUBACIJA  (u poduzetništvu)

 • latinski incubare - "ležati na nečemu" 
 • dinamičan proces rasta i razvoja poduzetnika organiziran i stručno vođen unutar specijalne institucije – inkubatora.
 • razdoblje inkubacije traje od prvih kontakata sa stručnjacima inkubatora prije ulaska u inkubator pa do izlaska iz inkubatora.
 • pod razdobljem inkubacije možemo smatrati i vremensko razdoblje koje obuhvaća pripremu za osnivanje poduzeća (ili obrta), osnivanje, ulazak u inkubator, rast i razvoj pa do razdoblja stabilnog poslovanja i izlaska iz inkubatora, sve pod mentorstvom inkubatora.
 • tijekom tog procesa poduzetnik (ili obrtnik) prolazi faze pripreme za poduzetništvo, selekcije, mentorskog praćenja uz stalne stručne savjete i pomoć, obrazovanje, te uz subvencioniranje troškova poslovanja i boravka u inkubatoru do izlaska iz inkubatora.
 • cilj inkubacije je dovođenja poduzetnika do faze stabilnog poslovanja i daljnjeg rasta i razvoja izvan inkubatora.

INOVACIJA

 • proizvod (ili usluga) koji predstavlja novost, odnosno uvedenu promjenu koja se unosi u postojeće stanje s korisnim rezultatom
 • podrazumijeva novost koja se umeće u postojeće stanje s korisnim rezultatom
 • primjena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni.
 • rezultat je kreativnog, inovativnog procesa.
 • kreativnost je proces mišljenja kojim dolazimo do novih ideja. Inovacija je praktična primjena tih ideja.
 • Kreativnost je sirovina, a inovacija je komercijalni ili tehnološki ishod.
 • inovacija ne mora biti izum, ali izum mora biti inovacija.
 • inovacije i razvoj proizvoda temelj su gospodarstva znanja.
 • inovacije smo (nekada) prema stupnju novosti i stvaralačkog doprinosa dijelili na: izume, tehnička unapređenja, unapređenja rada
 • inovacija je početna točka u procesu od kreativne ideje do proizvoda koji se komercijalizira na tržištu.
 • sa stanovišta uloge u tom procesu inovacije možemo podijeliti na:
 • inovacije individualnih inovatora,
 • inovacije poduzetnika,
 • inovacije i unapređenja unutar poduzeća,
 • inovacije kao rezultat znanstvenih istraživanja.
 • nekada, u bivšem sustavu, u poduzećima se nastojalo poticati „radničko inovativno stvaralaštvo“, odnosno stvaranje inovacija. Poduzeća su imala pravilnike o poticanju i nagrađivanju stvaralaštva (inovacija). U Pravilniku je pisalo:

             "U cilju stalnog unapređivanja načina i uvjeta rada, tehnika i tehnologije, povećanja produktivnosti rada, smanjenje troškova proizvodnje i poslovanja, a time i proširenja materijalne osnove rada i povećanje osobnog i društvenog standarda radnika, ovim Pravilnikom se uređuje:

 1. Postupak za razmatranje  usvajanje izuma, tehničkog unapređenja i unapređenja rada
 2. Utvrđivanje korisnosti i naknade za inovacije
 3. Organi za praćenje i unapređivanja stvaralaštva
 4. Prava, obveze i odgovornosti autora inovacija, kao i druga pitanja od interesa za reguliranje ove materije
 • rezultatima stvaralaštva radnika smatraju se inovacije, a koje se prema stupnju novosti i stvaralačkog doprinosa dijele na: izume, tehnička unapređenja i unapređenja rada."

INOVACIJSKA RAZINA

 • razina proizvoda ili procesa mjerena stupnjem novosti (i originalnosti) u odnosu na slične proizvode ili procese, kod čega se očekuje da ta inovacijska razina donosi i konkurentsku prednost na tržištu

INOVACIJSKA RANGLISTA EUROPSKIH DRŽAVA

 • engl.- European Innovation Scoreboard(EIS),
 • godišnje izvješće Europske komisije o stanju na području inovacija u europskim državama i regijama.
 • daje komparativnu analizu stanja i trendova na području inovacija u EU.
 • izvješće radi Maastricht University (Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology – MERIT) po uputama European Commission's Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.
 • svake dvije godine radi se i Regional Innovation Scoreboard (RIS)

 infographic-innovation-union-01

Innovatio Scoreboard 2016.

(Izvor slike: https://www.slideshare.net/EurUniversityAssociation/eua-webinar-the-role-of-universities-in-regional-innovation-26-october-2016)

 

INOVACIJSKI PROCES

 • složeni kreativni proces koji ima kao rezultat inovaciju.
 • taj proces uključuje sve faze od inovativne ideje, istraživanja, razvoja, izrade i ispitivanja prototipa do konačno oblikovanog inovativnog proizvoda – inovacije.

INOVACIJSKI SUSTAV

 • skup međusobno povezanih ili sudjelujućih elemenata koji potiču, razvijaju  inovacije i dovode ih do tržišta,
 • organizirani sustav koji  povezuje, organizira i usmjerava sve naše resurse, kreativne, intelektualne, organizacijske i institucijske  u cilju razvoja inovativnih proizvoda konkurentnih na svjetskom tržištu.
 • mreža institucija i poduzeća javnog i privatnog sektora zajedno s inovativnim pojedincima, timovima i organizacijama
 • obuhvaća:
 1. podsustave za poticanje inovacija na različitim organizacijskim razinama i područjima
 2. institucionalnu podršku – kroz razne institucije i upravu
 3. financijsku podršku – potpore, krediti i sl.
 4. obrazovanje, mentorstvo, vođenje procesa
 5. medijsku podršku
 • podsustavi za poticanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija:
 • u velikim poduzećima, institucijama i ostalim organizacijama - potiče inovativnost pojedinaca, timova i odjela unutar organizacije s ciljem da inovativnim rješenjima stvaraju nove proizvode, nova tehnološka rješenja, provode uštede i poboljšavaju ukupno poslovanje poduzeća
 • kod inovativnih poduzetnike - inovativnim rješenjima povećavaju konkurentnost na tržištu
 • kod individualnih inovatora - stvaraju inovativna rješenja koja nastoje komercijalizirati prodajom na tržištu tako da pokrenu svoj poduzetnički projekt ili prodajom inovacije nekom poduzetniku za daljnju komercijalizaciju. Rijetko se pretvaraju u uspješan poduzetnički projekt.
 • institucionalna podršku inovacijama: savezi inovatora, ministarstva, komore, agencije – HAMAG-BICRO, razvojne agencije, gradska i županijska poglavarstva, poduzetnički inkubatori i tehnološki parkovi
 • inovacijski sustav na razini Hrvatske naziva se Hrvatski inovacijski sustav (vidi pod HIS)
 • Lisabonska agenda temelji se na zasadama inovacijskog sustava kao nterakcije tri ključna elementa istraživačkog trokuta: Znanstvenih istraživanja (stvaranja znanja), Inovacija (primjena znanja), obrazovanja (diseminacije znanja).

INOVACIJSKO-RAZVOJNI KLASTER

 • posebno organizirana i međusobno povezana skupina poduzeća s ciljem povećavanja poslovnih, tehnoloških i inovacijskih resursa neophodnih za razvoj novih proizvoda i uspjeh na svjetskom tržištu.
 • dok je kod običnih klastera težište na zbrajanju i povezivanju resursa i proizvodnih i marketinških aktivnosti pojedinih članova, kod inovacijsko razvojnog klaster težište je na povezivanju i koordiniranju procesa razvoja proizvoda i njegovih komponenata.
 • Primjer- „M&D klaster“, osnovan 2006. godine u Tehnološkom parku Zagreb. U klasteru su sudjelovale male razvojno istraživačke tvrtke iz Tehnološkog parka Zagreb. Ta mala poduzeća imaju veliki stručni i razvojni potencijal koji su dokazale na tržištu razvojem originalnih inovativnih proizvoda vrhunskih tehničkih parametara, konkurentnih na svjetskom tržištu.  Za svoje inovativne rezultate dobile su mnogobrojne nagrade i priznanja.

 M&D KLASTER05052017

M&D Klaster

(Izvor slike: arhiv autora)

 CODIS05052017

Visokotehnološki uređaj, proizvod Klastera

(Izvor slike: arhiva autora)

 INOVATIVNOST

 • odnosi se na primjenu novih ideja i ona je dostupna i omogućena svima, može se i naučiti te sistematski primjenjivati.
 • Europska komisija kroz čitav niz programa i mjera želi istaknuti važnost inovacija i definira inovativnost na području europskih zemalja kao ključni element napretka. Još od 2001. godine definirani su elementi koji se mjere kao osnovni pokazatelji inovativnosti po pojedinim zemljama članicama EU kao i generalni ekonomski pokazatelji za pojedinu zemlju koji kao jednu od stavki imaju i stupanj inovativnosti.
 • Europa je svjesna disperzivnih rezultata u mjerama inovativnosti pojedinih svojih članica i prema zadnjem dostupnom izvještaju za 2006. godinu koji ima sistematizirane podatke od 2005. godine pokazuje se da su tri europske zemlje: Švedska, Švicarska i Finska ispred Japana i SAD dok EU15, a još više EU27, zaostaju značajnije. To je i ponukalo Europsku komisiju da definira dodatne mjere i stimulacije za poticanje inovativnosti na svom prostoru.
 • u materijalu simboličnog naslova „Stavimo znanje u praksu: široko zasnovana inovacijska strategija za EU“ iz 2006. godine navodi se 10 akcija koje su dobile najviši politički prioritet kao dio Lisabonske strategije za rast i poslove u Europi.
 • osnovni ciljevi ovih akcija.
 1. povećanje investicija za inovacije i odgovarajuću podršku obrazovnom sustavu za promicanje inovativne kulture.
 2. uspostava europskog instituta za tehnologiju s punim operativnim djelovanjem od 2009. godine.
 3. stvaranje otvorenog, jedinstvenog i prestižnog tržišta radne snage za istraživače.
 4. promocija i poticanje prijenosa znanja između sveučilišta, drugih javnih istraživačkih institucija i industrije.
 5. ujedinjavanje EU inovacijskog prostora i unaprjeđivanje regionalnih inovacija s proračunom od 308 milijardi € za period od 2007. -2013. godine.
 6. priprema novog okvirnog plana za državne potpore za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija kroz porezne olakšice. Cilj ovdje nije povećavanje iznosa, već definiranje jasnog fokusa.
 7. nova strategiju prema patentima i općenito upravljanje s intelektualnim vlasništvom.
 8. definiranje odgovarajućeg autorskog prava, i to posebno za domenu digitalnih proizvoda, usluga i poslovnih procesa.
 9. izrada strategije i testiranju inovativnih ideja okrenutih tržištu.
 10. unaprjeđenje procesa za predkomercijalnu i komercijalnu nabavu u stimuliranju inovacija

INOVATIVNA ORGANIZACIJA

 • organizacija koja sustavno uvodi inovacije u svoj način rada i u svoje proizvode
 • organizacija kojoj je stvaranje inovacija i uvođenje inovativnih promjena strateško opredjeljenje.

INPUT

 • engl. - ono što se unosi,
 • pojam koji izražava ulaz ili promjenu koja je unesena u sustav i koja pokreće ili mijenja proces.

INSOLVENTNOST

 • stanje kada se ukupne obveze poduzeća veće od ukupnih potraživanja
 • nesposobnost za plaćanje, situacija u kojoj poduzeće ili druga pravna, odnosno fizička osoba nije u mogućnosti podmiriti dospjele obveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća – tzv. tehnička insolventnost.
 • može se pojaviti kao privremena insolventnost u kojoj poduzeće ima određene zastoje u plaćanjima dospjelih obveza ili pak kao trajna insolventnost u kojoj je poduzeće potpuno obustavilo plaćanja i nalazi se pred stečajem.
 • izraz insolventnost označava i situaciju u kojoj dugovi poduzeća premašuju vrijednost njegove imovine, tj. kada neto-imovina poduzeća postane negativna – tzv. pravna ili bilančna insolventnost. U oba slučaja insolventnost izaziva teške posljedice po kontinuitet poslovanja poduzeća jer vjerovnici poduzimaju akcije za zaštitu svojih interesa kod insolventnog dužnika. Insolventnost se smatra osnovnim financijskim povodom stečaja poduzeća.

INTEGRACIJA

 • spajanje poduzeća ( ili organizacijskih jedinica)

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 • www.dziv.hr
 • obuhvaća autorsko i srodna prava, te prava industrijskog vlasništva.
 • proizvodi ljudskog uma predstavljaju nematerijalna dobra, čija je vrijednost u umnožavanju, upotrebi i prikazivanju drugim ljudima, pa ih nije moguće zaštititi sakrivanjem, zatvaranjem ili drugim mjerama fizičke zaštite. Kako bi se zaštitila ova vrsta dobara, te na taj način potakla ljudska kreativnost koja doprinosi općem društvenom razvitku, razvijen je odgovarajući sustav pravne zaštite intelektualnog vlasništva.
 • neovlaštena uporaba ili umnožavanje predmeta intelektualnog vlasništva predstavlja povredu prava, a pravo vlasnika na raspolaganje, uporabu i stjecanje koristi, štiti se sredstvima i institucijama pravnog sustava.
 • ovisno o području djelatnosti, rezultate intelektualnog stvaralaštva moguće je zaštititi odgovarajućim oblicima intelektualnog vlasništva:

Industrijsko vlasništvo

 • patenti
 • žigovi (zaštitni znakovi)
 • industrijski dizajn
 • oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti
 • topografija poluvodičkih proizvoda

Autorsko pravo i srodna prava:

 • Autorsko pravo - književna djela (pisana, govorna, računalni programi), glazbena djela, dramska i dramsko-glazbena djela, koreografska i sl.
 • Srodna prava - izvedbe umjetnika izvođača, fonogrami, emitiranja radija i TV

INTERNA STOPA RENTABILNOSTI

 • najviša kamatna stopa (cijena sredstava) koju investicijski projekt može podnijeti a da uspije pokriti sve realnim (ekonomskim) tijekom utvrđene izdatke i ne zapadne u gubitak.

INTERNET

 • javna komunikacijska mreža za računala.
 • međumrežje – hrvatska riječ kojom se želi zamijeniti engleska riječ internet, ali još nije široko prihvaćena.
 • javno dostupna globalna paketna podatkovna mreža koja zajedno povezuje računala i računalne mreže korištenjem istoimenog protokola (internet protokol = IP).
 • to je "mreža svih mreža" koja se sastoji od milijuna kućnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža koje međusobno razmjenjuju informacije i usluge kao što su elektronička pošta, chat i prijenos datoteka te povezane stranice i dokumente World Wide Weba.
 • na internet se korisnici povezuju korištenjem računala i modema te dolaze do potrebnih podataka i informacija.
 • za pronalaženje potrebnih podataka potrebno je raspolagati internet adresom.
 • za povezivanje se koriste telefonske mreže, ISDN, ADSL, optički i ini kabeli, satelitske veze i drugi načini.
 • svako računalo spojeno na internet ima svoju IP adresu, ali se kod korištenja usluga, npr. u internetskom pregledniku, uglavnom koriste imena koja se u adrese prevode pomoću sustava poslužitelja za DNS.
 • popularni su internetski preglednici Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Safari.
 • internet je dijete Hladnog tog rata. Američka reakcija na sovjetsko lansiranje Sputnika 1957. godine bilo je osnivanje Agencije za istraživanje naprednih projekata (Advanced Research Projects Agency). Dakle, u veljači je 1958. godine osnovana ARPA koja će 1972. godine postati DARPA. Ono »D« (Defense – obrana) ukazuje na povezanost te agencije s Pentagonom. ARPA je imala važan zadatak – nadoknaditi tehnološki i znanstveni zaostatak SAD-a za SSSR-om. ARPA je osnivala svoje kratice koje su dalje razvijale svoje projekte koji su opet bili kratice, kao što je i gotovo sve što danas upravlja internetom, svi njegovi protokoli, nisu ništa drugo nego kratice. Osnovan je IPTO (Information Processing Technology Office) koji je imao zadatak ubrzati SAGE (Semi Automatic Ground Environment), iza čega se krije projekt umrežavanje radara u SAD-u. IPTO je imao ozbiljan zadatak – razmotriti mogućnost preživljavanja američkog vojnog komunikacijskoj sustava u kriznim situacijama.  
 • pionir stvaranja globalne mreže bio jeJ. C. R. Licklider . U članku »Man-Computer Symbiosis« početkom godine predložio je stvaranje takve mreže. Ambiciozno ju je nazvao intergalaktičkom. Godine 1962. imenovan je za direktora IPTO-a i prvi zadatak bilo je povezivanje, danas bi se reklo umrežavanje, glavnih kompjutora Pentagona u Cheyenne Mountainu i kompjutora Strateškog zapovjedništva zrakoplovstva. Otprilike u isto doba Paul Baran  iz RAND Korporacije, vladine think-tank agencije specijalizirane za vojna pitanja, izradio studiju kako očuvati zapovjedništvo i kontrolu nad američkim nuklearnim projektilima i zrakoplovima u slučaju atomskog napada. Paul Baran je razradio ideju decentraliziranog sustava po američkim gradovima i vojnim lokacijama, tako da ako jedna lokacija bude napadnuta, vojska i dalje zadržava kontrolu nad nuklearnim potencijalom i može organizirati protunapad. Baran je svoju komunikacijsku mrežu podijelio u nešto što je nazvao »blokovima poruka«. Sličnu ideju imao je i Donald Davies , a on je svoj sistem temeljio na nečemu što je nazvao »prebacivanje paketa« (podataka). 
 • internet je osnovan godine u SAD-u od strane američkog Ministarstva obrane. Zvao se ARPANET (prva četiri slova su kratica za Advanced Research Project Agency - Agencija za napredne istraživačke projekte, dok net označava računalnu mrežu). Cilj te mreže je bio da se poveže određeni broj računala u SAD-u. Radilo se o skupoj ideji, no Ministarstvu obrane SAD-a novac nije nedostajao. Američka vojska i dalje je nastavila razvijati ono iz čega će nastati internet. Pokrenut je ARPANET ili ARPA mreža.ARPANET je bila prva operativna mreža za prebacivanje paketa podataka.  Na kraju su bila četiri umrežena mjesta: Sveučilište Kalifornija u Santa Barbari, UCLA, Stanford i Sveučilišta Utah. Na početku nije bilo sve tako sjajno. Povezani su, 29. listopada 1969. godine, oko 22 sata i 30 minuta, UCLA i Stanford. Ekipe su bile za terminalima i na telefonima. Kako je kasnije pričao jedan od svjedoka događaja Leonard Kleinrock , otipkali su slovo »L« i pitali one s druge strane žice da li vide to »L«. Vidjeli su ga. Zatim su otipkali »O« i pitali one s druge strane da li vide to »O«. Vidjeli su i njega. Onda su otipkali »G« i sistem se srušio. Ipak, ARPANET je postao jezgra oko koje se razvilo ono što danas nazivamo internetom. No, taj ARPANET Amerikanci nisu bili baš voljni dijeliti s ostalima. Ipak je to bila vojna igračka. Za ostale, posebno poslovni svijet, u to doba je postojao X25 koji je razvijala Međunarodna telekomunikacijska unija. 
 • Arpanet je imao faktor koji je kasnije bio ključan za nastanak i popularizaciju interneta; tijekom šezdesetih godina vladao je Hladni rat, zbog čega je Ministarstvo obrane SAD-a strahovalo da bi se mogao dogoditi nuklearni napad. Inženjeri su morali projektirati Arpanet tako da on radi čak i ako se baci bomba na dio uspostavljene mreže te se uništi, dakle, čak i ako dio komunikacijskog dijela bude uništen, ostatak mreže treba nastaviti funkcionirati bez problema.
 • tri su važna ogranka američke administracije poradila na vlastitim sljednicima ARPANET-a i do sredine osamdesetih godina ih i stvorile. To je učinila NASA, te Nacionalna fondacija za znanost i Ministarstvo energetike (u čijoj je ingerenciji, što nije nevažno, nuklearna energija i njen razvoj). NASA je razvila NSN (NASA Science Network), znanstvenici CSNET, a energetičari ESNET. NASA je do kraja osamdesetih godina uspjela stvoriti NSI iliti NASA Science Internet, što nije bilo ništa drugo nego prva potpuno integrirana mreža koju je koristilo 20.000 znanstvenika i inženjera američke svemirske agencije.   
 • u 1983. godini izmišljen je DNS (Domain Name System), a to je nešto što i nestručnjak nekako može shvatiti. Zahvaljujući tom DNS-u, ne moramo pamtiti gomilu brojeva kako bismo učitali neku stranicu, nego pamtimo mnogo jednostavnije adrese poput wikipedia.org ili google.com. 

INTERNETSKI MJEHUR

 • ostali nazivi - Mjehur Silicijske doline,  dot-com bubble, dot-com boom, Internet bubble, dot-com collapse, Information technology bubble,
 • špekulantski mjehur koji je trajao (“napuhavao se”) od 1997. do 2000. godine na vrijednostima internetskih startup kompanija u Silicijskoj dolini i dosegao svoj vrhunac 10.ožujka 2000. 
 • mjehur je prsnuo kada se vrijednost tih kompanija strmoglavila u razdoblju od 1999. do 2001. godine
 • neke od tih kompanija su se poslije oporavile.

INTERREG III

 • inicijativa Zajednice, čiji je cilj ojačati gospodarsku i socijalnu koheziju u EU poticanjem uravnoteženog razvoja europskog kontinenta putem prekogranične, transgranične i međuregionalne suradnje.
 • početna ideja inicijative Interreg, usvojena 1990. godine, bila je priprema pograničnih područja zemalja članica za zajednicu bez unutarnjih granica.
 • države članice EU koje sudjeluju u Interregu III mogu se u tu svrhu koristiti sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj  (European Regional Development Fund).
 • države koje nisu članice EU svoje sudjelovanje u toj inicijativi financiraju vlastitim sredstvima i/ili, ako je to odobrila Europska komisija, iz programa pomoći EU.
 • na razini EU za Interreg III zadužena je, u sklopu Europske komisije, Opća uprava za regionalnu politiku.

INVENTURA

 • popis svih sredstava (imovine) i obveze prema izvorima sredstava radi usklađivanja stvarnog stanja s knjigovodstvenim stanjem.

INVESTICIJE

 • ulaganja materijalnih vrijednosti, novca i znanja (know-how, licenca, patent) u sadašnjosti radi ostvarivanja pozitivnih učinaka u budućnosti
 • ulaganje novčanih sredstava u novu imovinu poduzeća. Investicije se dijele na neto i bruto investicije
 • u najširem smislu riječi, investicija je akumulacija u sadašnjosti s nadom dobitka u budućnosti.
 • investicijom se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u financijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti.

INVESTICIJSKA STUDIJA

 • dokument (studija) za donošenje investicijske odluke, a sadrži analizu tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske, organizacijske i ekonomsko-financijske analize s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.

INVESTICIJSKI PROGRAM

 • program investicijskih projekata koji se planiraju voditi u dužem vremenskom razdoblju radi ostvarivanja dugoročnih razvojnih ciljeva.
 • često se naziva i razvojni program.

INVESTICIJSKI PROJEKT

 • međusobno zavisna kombinacija interdisciplinarnih aktivnosti kojih je cilj izrada osnove za donošenje investicijske odluke

INVESTITOR

 • poduzetnik ili poduzeće koje ulaže u gospodarske ili uslužne djelatnosti.
 • pravna ili fizička osoba koja svoja ili posuđena sredstva ulaže u posao u sadašnjosti očekujući profit u budućnosti.
 • po načelu djelotvornosti, visina (cijena) uloženih vlastitih ili posuđenih sredstava treba biti manja od visine očekivanog profita. Investitor snosi sve pozitivne ili negativne učinke investiranja.

IPA

 • skraćeno od Instrument for Pre-Accession Assistance - Instrument pretpristupne pomoći.
 • jedinstveni pretpristupni fond za razdoblje od 2007. do 2013. godine. uspostavljen Uredbom Vijeća br. 1085/2006.
 • vrijednost mu je 11,468 milijardi eura. Zamjenjuje program CARDS i pretpristupne programe PHARE, ISPA i SAPARD.
 • cilj mu je pomoći državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovoj postupnoj harmonizaciji s pravnom stečevinom EU, radi pristupanja.
 • sastoji se od pet komponenti:
 • (1) pomoć u tranziciji i izgradnja institucija (IPA TAIB), (2) prekogranična suradnja (IPA CBC), (3) regionalni razvoj, (4) razvoj ljudskih potencijala (IPA HRD), (5) ruralni razvoj (IPARD).
 • Hrvatskoj je program bio otvoren od 2007. godine do njezinog pristupanja EU.

IPARD

 • IPA Rural Development - Ruralni razvoj - 5. komponenta programa IPA. Nastavak programa SAPARD.

ISO

 • International Organization for Standardization
 • www.iso.org
 • svjetska federacija nacionalnih tijela za standardizaciju
 • ISO je najveća organizacija koja razvija standarde. Između 1947. godine do danas ISO je izdao više od 18.500 međunarodnih standarda, od standarda za djelatnosti kao što su poljoprivreda i graditeljstvo kroz mehanički inženjering, zdravstvene usluge do najnovijeg razvoja informatičke tehnologije.
 • ISO u brojkama: 
 • 163 nacionalna tijela za standarde,
 • Središnje tajništvo (Central Secretariat) u Genevi,
 • 178 aktivnih tehničkih komiteta,
 • 274 tehnička tijela,
 • 50.000 eksperata
 • 18.536 međunarodnih standarda s ukupno 762.653 stranice izdano je do 31.12.2011. godine

ISO 9001

 • niz normi koje čine Sustav upravljanja kvalitetom
 • skupina normi ISO 9001 usmjerena je na sustav upravljanja kvalitetom i razvijena je da pomogne organizacijama svih vrsta i veličina u primjeni i djelotvornom provođenju sustava upravljanja kvalitetom i zadovoljavanja zahtjeva kupaca.
 • ISO 9001 utvrđuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom koji se može koristiti za internu primjenu u organizaciji, za certificiranje ili za ugovorne namjene.
 • norma je usmjerena na djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom u postizanju zahtjeva kupaca.
 • standarde je izdala ISO organizacija kroz svoja nacionalna tijela.
 • ISO 9001 se bavi osnovama sustava upravljanja kvalitetom i uključuje osam načela upravljanja na kojima se temelji skupina („obitelj“) standarda. 
 • posebna certifikacijska tijela osiguravaju neovisnu potvrdu da organizacija zadovoljava zahtjeve ISO 9001.
 • preko milion organizacija širom svijeta su prošle neovisnu certifikaciju, pa je ISO 9001 danas najšire korišten menadžerski alat u svijetu.
 • ISO 9001 opisuje osnove sustava upravljanja kvalitetom i određuje terminologiju za sustave upravljanja kvalitetom.
 • ISO 9001 se bavi zahtjevima koje organizacija mora ispuniti, ako želi zadovoljiti standarde. ISO 9001 navodi zahtjeve za sustave upravljanja kvalitetom koji se primjenjuju kada organizacija treba dokazati sposobnost da isporuči proizvod koji zadovoljava zahtjeve kupca i primjenjive zakonske regulative kao i težnju da poveća zadovoljstvo kupca. ISO 9001 utvrđuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom koji se može koristiti za internu primjenu u organizaciji, za certificiranje ili za ugovorne namjene. norma je usmjerena na djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom u postizanju zahtjeva kupaca.
 • ISO 9004 daje smjernice koje razmatraju djelotvornost i učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom. Cilj norme je trajno poboljšanje performansi organizacije i zadovoljstva kupaca i ostalih zainteresiranih strana. ISO 9004 daje smjernice za raspon ciljeva sustava upravljanja kvalitetom širi od ISO 9001, posebice za trajno poboljšanje sveukupnih performansi organizacije i učinkovitosti, kao i njezinu djelotvornost. ISO 9004 se preporuča kao vodič organizacijama čije najviše poslovodstvo želi prijeći granice zahtjeva ISO 9001, u svrhu trajnog poboljšanja performansi. ISO 9004 nije namijenjena za certificiranje ili za ugovorne namjene.
 • ISO 19011 daje smjernice za auditiranje (prosudbu) sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.
 • navedene norme zajedno čine koherentan skup normi sustava upravljanja kvalitetom olakšavajući uzajamnu prepoznatljivost u nacionalnom i međunarodnom trgovanju.

ISPITI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

 • polažu se za obavljanje vezanih obrta za koje se prema odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08) traži stručna osposobljenost.
 • ispit se prijavljuje pri područnim obrtničkim komorama, a polaže se pred ispitnim komisijama Hrvatske obrtničke komore.

ISPITI ZA OBRTNIKE

 • ispiti o stručnoj osposobljenosti,
 • majstorski ispiti.

ISTRAŽIVANJE

 • aktivan, ustrajan i sustavan proces proučavanja s ciljem otkrivanja, tumačenja i pojašnjavanja činjenica. Ovo proučavanje provodi se s ciljem stvaranja višeg znanja o događajima, ponašanju, te primjenjivim teorijama i zakonima.
 • termin istraživanje se također koristi pri opisivanju cijelog skupa informacija o određenoj temi, a obično se vezuje uz znanost i znanstvenu metodu istraživanja. Istraživanja se financiraju od strane javnih ustanova, dobrotvornih organizacija, te privatnih skupina i poduzeća.
 • znanstvene teorije i fundamentalna istraživanja nužan su preduvjet za tehnološki razvitak. Ona međutim mogu i ne moraju rezultirati znanstvenim otkrićima s praktičnom primjenom. Izuzetno su skupa i dugotrajna, pa su uglavnom privilegija (ali i trošak) razvijenih i bogatih gospodarstava. Znanstvena otkrića se ne mogu štititi patentom, već se smatraju općim dobrom, te objavom postaju dostupna čitavom čovječanstvu.
 • vrste istraživanja:
 • lučonosna (temeljna, fundamentalna),
 • plodonosna (primijenjena).

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ (I&R)

 • R&D, R and D, Research and Development
 • pojam koji je uveden od strane organizacije Organization for Economic Co-operation and Development,
 • kreativna djelatnost  poduzeta na sustavan način s namjerom da se poveća količina znanja uključujući znanje ljudi, kulture i društva i korištenje tog znanja da se izmisle nove primjene tog znanja
 • otkrivanje novih znanja o proizvodima, procesima i uslugama i nakon toga primjena tih znanja za kreiranje novih i unapređenje postojećih proizvoda, procesa i usluga koje tržište treba.
 • aktivnosti koje kombiniraju osnovna i praktična istraživanja usmjerena k otkrivanju rješenja problema i stvaranju novih dobara i znanja. Može rezultirati patentima nad kojima istraživač, tvrtka ili institucija imaju prava.
 • Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (engl. Organization for Economic Co-operation and Development OECD) definira R&D kao kreativni rad koji se sustavno obavlja kako bi se povećao fond znanja.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

 • prikupljanje tržišnih informacija.

IT

 • informacijske tehnologije.
 • IT sektor je sektor informacijskih tehnologija.

IZDVOJENI POGON

 • jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt ili koji služi za obavljanje obrta, a nalazi se izvan sjedišta obrta.
 • obrt se može obavljati u više izdvojenih pogona.

IZUM

 • novo rješenje tehničkog problema, čija je novost definirana i potvrđena službenim dokumentom (tzv. patentom) nekog od nacionalnih ili međunarodnih ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva.

IZVJEŠĆE

 • označava pismenu prezentaciju činjenica u svezi s poduzetim aktivnostima.

IZVOD

 • predstavlja pismenu informaciju o stanju računa kod banke ili zavoda za platni promet

IZVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA

 • osnovni carinski dokument na osnovi kojega se može izvesti roba u inozemstvo.

SLOVO J

JAMAC

 • osoba koja preuzima obvezu da će vjerovniku ispuniti obvezu, ako to ne učini dužnik.
 • sudužnik i jamac su osobe koje zajedno s korisnikom kredita solidarno jamče banci za redovitu otplatu te daju suglasnost da u slučaju neredovite otplate kredita, banka može od njih naplatiti svoja potraživanja. Razlika među njima je u tome što sudužnik pored toga jamstva pojačava kreditnu sposobnost korisnika kredita pa je on u kreditu potreban samo onda kada korisnik kredita nije u potpunosti kreditno sposoban, na primjer kada nema dovoljno visoku plaću za traženi iznos kredita.

JAMSTVENA AGENCIJA

 • agencija u vlasništvu države,  grada ili županije osnovana (može biti osnovana kao trgovačko društvo) sa zadatkom da svojim ulogom u banci daje jamstvo poduzetnicima  za dobivanje kredita.
 • u Razvojnoj agenciji Zagreb, Jamstvena agencija bila je jedan od poslovnih odjela unutar Agencije

JAMSTVO (garancija)

 • ugovor kojim se treća osoba, jamac obvezuje vjerovniku da će ispuniti obvezu dužnika ako to dužnik ne učini.
 • jamčeva obveza je akcesorna, što znači da jamčeva obveza postoji ako postoji valjana obveza glavnog dužnika.
 • daljnja značajka jamstva je supsidijarnost, što znači da vjerovnik može tražiti ispunjenje obveze (solutio) od jamca tek onda kada se nije uspio namiriti od glavnog dužnika.

JAVNI BILJEŽNIK (notar)

 • lat. - notare – imati na umu.
 • nositelj javnih ovlasti dodijeljene im zakonom u okviru funkcije javnog bilježništva.

JAVNO BILJEŽNIŠTVO

 • engl. - notary public, njem. - Notariat
 • posebna javna služba koju kao isključivo zanimanje obavljaju javni bilježnici kao samostalni i neovisni nositelji te službe i osobe javnog povjerenja.
 • služba se sastoji u službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o pravnim poslovima i o izjavama kojima se utemeljuju prava (javnobilježnički akti; normativno-certifikacijska funkcija); u sastavljanju zapisnika o pravnim radnjama koje su obavili ili kojima su bili nazočni (javnobilježnički zapisnici) i potvrda o činjenicama koje su posvjedočili (javnobilježničke potvrde) (protokolarno-certifikacijska funkcija); u službenom ovjeravanju privatnih isprava (legalizacijska funkcija); u primanju na čuvanje isprava, novca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima (javnobilježnički polog; depozitna funkcija); u pravnom savjetovanju stranaka (konzilijarno-monitorna funkcija) te u obavljanju, po nalogu sudova ili drugih tijela, određenih postupaka i drugih poslova predviđenih zakonom (komesarijalna funkcija).
 • suvremeno bilježništvo u Hrvatskoj uvedeno je Zakonom o javnom bilježništvu od 29. srpnja 1993. Prema tom zakonu, javno bilježnička služba sastoji se u "službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, u službenom ovjeravanju privatnih isprava, u primanju na čuvanje isprava, zatim novca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te u obavljanju, po nalogu sudova ili drugih javnih tijela, postupaka određenih zakonom" i obavljanje drugih poslova predviđenih ovim zakonom.
 • razlikuju se tri vrste javnobilježničkih isprava, sa snagom javnih isprava (kao da su iz izdala državna tijela, imaju jaču dokaznu snagu od privatnih isprava jer se smatra se da potječe od onoga tko je na njoj označen kao izdavatelj i da je istinito ono što se u njoj potvrđuje ili određuje dok se ne dokaže protivno), a to su:
 • javnobilježnički akti - koje sastavljaju sami javni bilježnici),
 • javnobilježnički zapisnici
 • javnobilježničke potvrde - potvrde o činjenicama kojima su bilježnici posvjedočili.

 JAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO (j.t.d.)

 • trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom.
 • član društva ne može bez suglasnosti ostalih članova raspolagati svojim udjelom u društvu.

JIT

 • just in time – točno na vrijeme.
 • proizvodna metoda kreirana s ciljem da se na minimum svede skladištenje materijala, dijelova i poluproizvoda koji ulaze u proizvodni proces.
 • osiguranje proizvodnje potrebnim elementima u određenim količinama i u pravo vrijeme.
 • strategija smanjenja troškova u proizvodnji tako da se na minimum svede vrijeme skladištenja dijelova, repromaterijala odnosno sirovina ili samo izbjegavanje skladištenja, te njihovo stavljanje u najkraćem roku u proizvodni proces. Time se dobije skraćenje vremena izrade pojedinih dijelova proizvodnje, sinkroniziranje procesa rada, faza proizvodnog procesa, balansiranje kapaciteta.
 • ta metoda je također nazvana i Toyota Production System.
 • to nije samo tehnika, već isto tako i  menadžerska filozofija.
 • problem s tom metodom je u tome što eliminira skladišta kod velikog proizvođača i smanjuje mu troškove, ali se onda troškovi skladištenja prebacuju na male dobavljače, što ih može uništiti.
 • U zadnje vrijeme se o toj metodi sve manje govori.

JOINT VENTURE

 • označava zajedničke poslovne pothvate fizičkih ili pravnih osoba
 • zajednički pothvat,  ugovor kojim dvije ili više osoba udružuju svoju imovinu i/ili rad radi ostvarenja unaprijed određenog poslovnog pothvata i koje se razdružuju nakon njegova ispunjenja, s tim da suugovaratelji proporcionalno svom udjelu ili dogovoru dijele dobitak i snose gubitak.
 • joint venture je sličan partnershipu, ali se od njega razlikuje po tome što se odnosi na unaprijed određenu poslovnu operaciju čije je ostvarenje vezano na određeno vrijeme (makar i na više godina), dok partnership predstavlja zajedničko vođenje poslova u svim segmentima njihove djelatnosti i u pravilu je trajan poslovni odnos.

 SLOVO K

KAMATA

 • predstavlja cijenu za upotrebu tuđih novčanih sredstava.

KAMATNA STOPA

 • stoti dio izražene cijene za posuđeni kapital.
 • visina je kamatne stope različita i ovisi o trajanju osiguranja naplate te o sigurnosti potraživanja. U vremenu kamatna stopa se mijenja pod utjecajem ponude i potražnje na tržištu kapitala te je stoga i barometar konjunkturnih kretanja.
 • temelj je opće kamatne stope diskontna stopa centralne banke.

KANBAN

 • oblik kontrole zaliha razvijen u japanskoj kompaniji Toyota, a čini temelj JIT sustava.

KAPACITET

 • sposobnost sredstava za rad za proizvodnju određenih učinaka.
 • sposobnost sredstava za rad (npr. strojeva) da u određenom vremenskom razdoblju i uz određene uvjete proizvede stanovitu količinu proizvoda zahtijevane kvalitete

 KAPITAL

 • kapital je vrijednost koja se ulaže u neku ekonomsku djelatnost s osnovnom svrhom da se uveća, dakle da donese neku dobit.
 • novac koji se ulaže u poduzetničke pothvate i predstavlja vlasničku glavnicu.
 • razlikujemo vlastiti i tuđi kapital.
 • kapital posuđuju banke, poduzeća i pojedinci. Na posuđeni kapital plaća se kamata.
 • tri vrste kapitala:
 • fizički kapital (strojevi, oprema, zgrade i druga kapitalna oprema)
 • novčani kapital (različiti oblici novca i/ili surogata novca
 • ljudski kapital (svojstva ljudi neke društvene zajednice).
 • intelektualni kapital (mentalne sposobnosti, znanja, vještine i kompetencije stečene učenjem)
 • emocionalni kapital (emocionalna inteligencija i karakter djelatnika )
 • socijalni kapital ( sposobnost povezivanja u društvene mreže i zajednice)
 • zdravstveni kapital ( resurs radne sposobnosti i potencijal na kome počiva bilo kakav učinak )
 • moralni ili etički kapital ( resurs vrednovanja ideje pravde i poštenja te ponašanja prema njemu ).

KLASIFIKACIJSKI SUSTAV DIJELOVA (u internoj standardizaciji)

 • osnovu interne standardizacije u proizvodnoj organizaciji predstavlja sustav klasificiranja i šifriranja dijelova i tehnoloških procesa.
 • klasifikacija (novolat.) - podjela prema određenim načelima ili kriterijima, razvrstavanje.
 • klasifikacija(sistematizacija)- proces organiziranja  informacija u kategorije ili klase tako da se podaci mogu jasnije analizirati ili razumjeti.
 • svrstavanjem predmeta i pojmova prema kriterijima u jednu za korisnike smišljenu cjelinu primjenom metode klasifikacije dobivamo klasifikacijski sustav.

 

PRIMJER – klasifikacijski sustav proizvođača električnih strojeva

 • osnova sustava je dio standardiziran prema dvije skupine  kriterija:

                 a ) obliku, dimenzijama,  funkciji i konfiguraciji,

                 b ) prema tehnološkom procesu.

 • polazi od standardiziranog dijela (čiji će klasifikacijski i identifikacijski broj biti osnovna niti povezivanja svih informacija u Tijeku informacija),
 • standardizirani dio prati standardizirani - tipski proces,
 • standardizirani proces prati standardizirani alat.

Svaki dio  definiran je brojčanim sustavom od dva dijela - identifikacijskim i klasifikacijskim

 • Klasifikacijski broj  - je iskaziv (govoreći) broj. On obuhvaća pet mjesta i sastoji se od dva dijela -  klasifikacijske skretnice (grube klasifikacije ) i fine klasifikacije koja obuhvaća grupiranje u pojedine grupe i podgrupe , vrste
 • Identifikacijski broj  - je "negovoreći broj", tekući broj koji služi za jednoznačno i nezamjenjivo označavanje pojedinog dijela.

 

 •  Na taj je način svaki dio ili sklop, a s tim u vezi i tehnološki postupnik po kojem se taj dio ili sklop izrađuje  precizno označen s dva broja:

        a) Klasifikacijskim brojem

             na primjer -  broj 3 00 01 označava kučište statora

              3      - šuplji valjkasti predmeti D > L

               00   - kučište

                  01 - kučište statora

          b) Identifikacijskim brojem - tekući broj koji jednoznačno određuje dio unutar određene

               klasifikacijske skupine

 • za lakše određivanje i klasificiranje predmeta treba izraditi Katalog za klasifikaciju predmeta.

 

KLASIF. SUSTAV17052017

Klasifikacijski i identifikacijski broj

(Izvor slike: arhiva autora)

 

KLASIFIKACIJA

Grupiranje i klasificiranje dijelova u grupe, podgrupe i vrste

(Izvor slike: arhiva autora)

 KLASTER

 • skupina povezanih poduzeća i drugih dionika na određenom području.
 • klaster (Cluster) u prijevodu znači grozd, a po načinu organizacije i djelovanja sličan je našim zadrugama.
 • koncentracija međusobno povezanih tvrtki, specijaliziranih dobavljača i pružatelja usluga, tvrtki iz srodnih djelatnosti, institucija (fakulteta, agencija, trgovačkih udruženja) koje na području djelatnosti međusobno surađuju i konkuriraju.
 • svaki klaster ima svoje posebnosti, te se jedan model klastera ne može se preslikati na drugi. ( E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (1990).)
 • organizirani poslovni sustav nastao okrupnjavanje malih poduzeća povezivanjem u posebne sustave. 
 • mogu nastati tako da poticaj za njihovo osnivanje dolazi od poslovnog sektora (po principu bottom-up) ili da poticaj dolazi od države (po principu top-down). 

 KLASTER05052017

Udruživanje poduzetnika u klaster

(izvor slike: arhiva autora)

 •  ima različitih tipova i izvedbi klastera, ovisno o namjeni, načinu rada,  razlozima i načinu osnivanja, vrstama vlasništva, te  cilju koji treba postići. Prema tome ima i različitih definicija  klastera koje dolaze od različitih autora.
 • primjer iz Tehnološkog parka Zagreb:
 • Inovacijsko-razvojni klaster je posebno organizirana i međusobno povezana skupina poduzeća s ciljem povećavanja poslovnih, tehnoloških i inovacijskih resursa neophodnih za razvoj novih proizvoda i uspjeh na svjetskom tržištu.
 • NAPOMENA: Dok je kod običnih klaster težište na zbrajanju i povezivanju resursa i proizvodnih i marketinških aktivnosti pojedinih članova, kod inovacijsko razvojnog klaster težište je na povezivanju i koordiniranju procesa razvoja proizvoda i njegovih komponenata.
 • očekuje se da umrežavanje poduzeća u klastere pridonosi jačanju produktivnosti, inovativnosti i konkurentnosti povezanih poduzeća, ali i jačanju konkurentnosti lokalnog, regionalnog i nacionalnog gospodarstva. (Nažalost, u mnogo slučajeva to se ne događa).
 • klasteri vrlo često ne uspijevaju. Klasteri osnovani i financirani od države u većini slučajeva propadnu odmah kada ih država prestane financirati. Klasteri osnovani privatnom inicijativom često propadnu, jer dođe do nesuglasica između članova klastera ili nakon što klaster ne ostvari očekivanja osnivača.

KLASTERIZACIJA

 • proces nastajanja većeg broja klastera.

KLIZNA SKALA

 • ugovorna klauzula kojom se izvođači radova, prodavatelji investicijske opreme i drugi slični obveznici štite od rizika porasta cijena sirovina, materijala, radne snage i sličnih činilaca, a time i od zlatnih gubitaka ako bi cijene za svoje radove ili isporuke ugovorili u fiksnom iznosu. Klizna skala je zapravo klauzula revizije cijene koja se zbog nestabilnosti cijena na tržištu unosi u ugovore.
 • matematički oblik klizne skale sastoji se od određene matematičke formule u koju se uvrštavaju elementi strukture cijene.
 • u međunarodnoj trgovini često se koristi formula koju je izradila Gospodarska komisija OUN za Europu i ugrađena je u Aneks općih uvjeta za nabavu i montažu investicijske opreme pri uvozu i izvozu.

KLJUČ U RUKE

 • engl. - turn-key
 • posebna odredba kod ugovora o građenju ali i drugih ugovora kojom se izvođač radova samostalno obvezuje obaviti skupno sve radove potrebne za izgradnju i uporabu određenog objekta. Ugovorena cijena u tom slučaju obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova tzv. viškova radova.
 • prema našem pravu, ako na jednoj strani sudjeluje više izvođača, kod ugovora o građenju s klauzulom ključ u ruke prema naručitelju svi izvođači odgovaraju solidarno. Odredba ključ u ruke uključuje doduše u cijenu nepredviđene i više radnje, ali ne uključuje mogućnost povišenja cijene zbog nastupanja promijenjenih okolnosti (klauzula rebus sic stantibus) kao i plaćanje naknadnih radova, tj. onih koje naručitelj naknadno naruči.

KNJIGA BLAGAJNE  (blagajnički dnevnik ili blagajničko izvješće)

 • računovodstveni dokument u kome se evidentiraju sve uplate i isplate gotova novca

KNJIGA OBRTNIKA – ČLANOVA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

 • skup je podatka koji čine podaci iz Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, evidencije dragovoljnog članstva u Hrvatskoj obrtničkoj komori te trgovačkih društva koji rade na obrtnički način.

KNJIGOVODSTVO

 • dokumentirana i strogo formalna evidencija zasnovana na sustavnom i kronološkom bilježenju podataka o poslovnim događajima koji se odnose na i izmjena stanja i izmjene stanja sredstava, obveza prema izvorima sredstava, prihode, rashode i poslovni rezultat.
 • evidencija poslovnih događaja.
 • razlikujemo jednostavno i dvojno knjigovodstvo. U jednostavnom knjigovodstvu svaki poslovni događaj samo se jednom evidentira. U dvojnom knjigovodstvu svaki poslovni događaj dvostruko se evidentira na dva različita konta

KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

 • predstavljaju svu dokumentaciju kojom se dokazuju poslovni događaji

KNOW-HOW

 • Know-how ili se katkada piše
 • znači doslovno - znati kako, tj. kako da se nešto učini.
 • znanje i iskustvo.
 • u kontekstu industrijskog vlasništva, odnosno intelektualnog vlasništva know-how je komponenta u transferu tehnologije zajedno s patentima, žigovima, autorskim pravima i predstavlja oblik kapitala.
 • danas se pod tim pojmom podrazumijeva ne samo praktično dopunsko znanje i iskustvo za industrijsko korištenje izuma nego i tajni izum, tvorničke tajne i postupci, konstrukcije, formule, recepti, pa i sitne radne upute, bez obzira na to je li to znanje i iskustvo pismeno utvrđeno u obliku tehničke dokumentacije ili je samo usmeno preneseno (obuka osoblja).
 • na sličan način su oblikovane složenice “know-what” (činjenice), “know-why” (znanost), or “know-who” (umrežavanje).
 • Know-how je jedna komponenta u transferu tehnologije.

KNOWLEDGE-BASED ENTREPRENEURSHIP, (KBE)

 • Knowledge-Based Entrepreneurship, KBE, eng.- poduzetništvo temeljeno na znanju
 • u suvremenoj ekonomskoj literaturi vrlo popularan i važan socio-ekonomski fenomen koji pokreće inovacije i gospodarski rast i razvoj.
 • tu vrstu poduzetništva karakterizira veliki potencijal za tehnološka unapređenja i jedan učinkoviti mehanizam za transformaciju znanja u inovacije i nove gospodarske aktivnosti.
 • neki smatraju da je bolji naziv „Inovativno poduzetništvo“, jer taj tip poduzetništva uključuje razvoj i širenje inovativnih proizvoda i procesa. To su nove, inovativne tvrtke s velikim korištenjem znanja koje su uključene u procese transformacije znanja u inovacije.
 • KBE je povezano s tzv. ekonomijom znanja koju karakterizira velika uloga informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), veliki udio djelatnosti s intenzivnim korištenjem znanja i povećana ulaganja u R&D (istraživanje i razvoja).

KOEFICIJENT OBRTAJA

 • engl.- activity ratio, njem. - Umsatz, Umschlagkennziffer
 • jedan od pokazatelja efikasnosti kojom poduzeće koristi svoja sredstva, pokazuje koliko se puta u određenom razdoblju obrnu pojedine vrste sredstava u poduzeću.
 • može se računati za ukupna poslovna sredstva ili za obrtna sredstva.
 • koeficijent obrta ukupnih poslovnih sredstava dobije se tako da se čisti prihod od realizacije podijeli s knjigovodstvenom vrijednošću ukupnih poslovnih sredstava (u obračun se uzimaju prosječno korištena poslovna sredstva).
 • koeficijent obrta obrtnih sredstava dobije se tako da se vrijednost realizacije podijeli s prosječno korištenim obrtnim sredstvima u toku poslovne godine.
 • osim ovih općih koeficijenata obrtaja, koriste se i parcijalni koeficijenti, tj. koeficijenti kojima se iskazuje obrtaj za pojedine vrste obrtnih sredstava.
 • veći koeficijent obrtaja znači brže obrtanje sredstava u poduzeću (moguće je isti obujam poslovanja financirati manjim iznosom obrtnih sredstava) te u pravilu utječe na povećanje efikasnosti poduzeća. Koeficijent obrtaja treba ispitivati u svakoj fazi poslovanja.

KOHEZIJSKI FOND

 • financijski mehanizam uspostavljen 1993. za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na području prometa i zaštite okoliša.
 • u Financijskoj perspektivi 2007-2013. vrijednost mu je oko 55 milijardi eura. Uspostavljen je uredbama Vijeća br. 1083/2006 i 1084/2006.
 • korisnici su zemlje članice čiji je BDP po stanovniku manji od 90% prosjeka EU. Fond uz ERDF financira višegodišnje investicijske programe.
 • Hrvatskoj je Kohezijski fond postao dostupan nakon pristupanja EU.

KOMANDITNO DRUŠTVO (k.d.)

 • trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor).

KOMPENZACIJA (prijeboj)

 • način prestanka obveznopravnog odnosa, do kojeg dolazi kroz međusobno obračunavanje, prebijanje potraživanja koje dužnik ima prema vjerovniku s onim potraživanjem kojeg vjerovnik ima prema dužniku. Naime, dužnik može izvršiti prijeboj potraživanja koje ima prema vjerovniku s onim što ovaj potražuje od njega, ako oba potraživanja glase na novac ili druga zamjenjive stvari istog roda i iste kakvoće i ako su oba dospjela.
 • jedan od načina prestanka obveza, pod uvjetom da su osobe istovremeno strane dvaju ili više međusobnih obveznih odnosa s time da se svaka od njih u nekim od tih odnosa pojavljuje kao vjerovnik, a u drugima kao dužnik.
 • prestanak obveze obračunavanja protutražbine s tražbinom. Dužnikova će obveza prestati prijebojem samo ako je dužnikova protutražbina po visini jednaka vjerovnikovoj tražbini. Ako su međusobne tražbine nejednake, prijebojem prestaje ona koja je manja, dok razliku vjerovnik ima pravo zahtijevati, a dužnik podmiriti.
 • do prijeboja može doći na osnovi ugovora, na osnovi zakona ili po samom zakonu.

KONCERN

 • najviši oblik monopolskog udruživanja poduzeća.
 • udruženje pravno samostalnih poduzeća koja su financijski podložna određenom zajedničkom vodstvu po kojem dobivaju i ime. Nastaje kupovanjem akcija raznih poduzeća, organiziranjem posebnih društava za sudjelovanja i financiranje, sporazumima o zajednici interesa.
 • ako se vladajuće i jedno ili više ovisnih društava objedine jedinstvenim vođenjem od strane vladajućega društva ona čine koncern, a pojedinačna društva su društva koncerna.
 • nerijetko koncerni obuhvaćaju poduzeća najrazličitijih grana industrije, banke, transportne organizacije te govorimo o vertikalnim koncernima.
 • uz vertikalne javljaju se, iako rjeđe, horizontalni koncerni kao udruženja poduzeća istog proizvodnog stupnja, izrađivanja, prerađivanja, te potrošnje. Općenito u koncernu se osobito jasno uočava sraščivanje industrijskog i bankarskog kapitala.

KONCESIJA

 • akti kojim država odnosno njezin nadležni organ daje određenoj fizičkoj ili pravnoj osobi ovlaštenje za izvršenje određene gospodarske aktivnosti koja pripada u isključivu kompetenciju države.

KONKURENCIJA

 • natjecanje proizvođača na tržištu
 • napor dviju  ili više strana koje djeluju neovisno da ugovore posao s trećom stranom nudeći joj najpovoljnije uvjet
 • jedno od osnovnih načela tržišne ekonomije podrazumijeva da je svaka poslovna djelatnost predmet konkurentskog pritiska drugih. Na taj način gospodarski subjekti potiču se da se međusobno natječu za potrošače svojih proizvoda i usluga, što rezultira nizom koristi kao što su niže cijene, veća kvaliteta, širi izbor, itd.
 • jedno od osnovnih načela djelovanja unutrašnjeg tržišta Europske unije i ono je regulirano na europskoj razini.
 • Pitanje konkurencije regulirano je Ugovorom o Europskoj zajednici, a pravila EU o konkurenciji zasnivaju se na pet glavnih načela:
 1. zabrana udruženih praksi, sporazuma i udruživanja između poduzeća koji mogu utjecati na trgovinu između država članica i spriječiti, ograničiti ili iskriviti narušiti konkurenciju unutar unutrašnjeg tržišta
 2. zabrana zloupotrebe dominantnog položaja unutar unutrašnjeg tržišta, ako on može utjecati na trgovinu između država članica;
 3. nadgledanje pomoći koju dodjeljuju države članice ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku koja predstavlja prijetnju u smislu narušavanja konkurencije davanjem povlastica određenim poduzećima ili proizvodnji određene robe;
 4. preventivno nadgledanje objedinjavanja poduzeća s europskom dimenzijom odobravanjem ili zabranom planiranih povezivanja;
 5. liberalizacija određenih sektora gdje su se javna i privatna poduzeća, poput telekomunikacija, transporta ili energije, dosad monopolistički razvijala.
 • cilj reguliranja je da se osigura slobodna i poštena konkurencija u Evropskoj uniji. Europska komisija i države članice zadužene su za pitanje konkurencije te da zajedno dodatno rade na unapređenju efikasne i dosljedne primjene pravila o konkurenciji. Njihova suradnja ostvaruje se kroz Europsku mrežu za konkurenciju (ECN).

KONKURENTNOST PODUZEĆA

 • mjera sposobnosti poduzeća da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvede robe i   usluge koje prolaze test  međunarodnog tržišta,   uz istovremeno zadržavanje i dugoročno povećanje uspješnog poslovanja i vrijednosti poduzeća.
 • sposobnost poduzeća da svojim proizvodima osvoji  određeni dio tržišta i određeni broj kupaca.

KONKURENTNOST PROIZVODA

 • sposobnost proizvoda da bude na tržištu bolji od drugog proizvoda (vrlo pojednostavljeno)
 • skup čimbenika koji omogućuju nekom proizvodu da na tržištu pobijedi drugi proizvod.
 • konkurentnu sposobnost proizvoda čine:
 1. kvaliteta proizvoda.
 2. rok isporuke.
 3. tehnička i inovacijska razina proizvoda.
 4. ugled na tržištu.
 5. cijena.

KONKURENTNOST ZEMLJE (DRŽAVE)

 • mjera sposobnosti zemlje da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvede robe i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istovremeno zadržavanje i dugoročno povećanje realnog dohotka   stanovništva. ( definicija OECD-a).

KONSIGNACIJA

 • posao u kojem vlasnik (konsignant) šalje određenu količinu robe svom zastupniku ili konsignatoru na konsignacijsko skladište s kojeg je konsignator prodaje za račun konsignanta.
 • konsignacija kao pravni odnos pojavljuje se u međunarodnoj trgovini (rjeđe u unutrašnjoj, no tada bez carinskog nadzora), ali ne kao samostalno, nego je vezana uz ugovor o zastupanju ili komisioni ugovor.
 • odnosi vezani uz konsignaciju uređeni su obično u komisionom ili zastupničkom ugovoru, no stranke tih ugovora mogu problematiku konsignacije regulirati posebnim ugovorom (ugovor o konsignaciji). Konsignant ostaje vlasnik robe dok se ona nalazi na konsignacijskom skladištu i ima pravo zahtijevati da mu se roba vrati, a konsignator je obvezan vratiti robu ako je do određenog roka ne proda. Ako je posrijedi strana roba, konsignacija je dio vanjskotrgovačke djelatnosti koja spada pod poslove zastupanja i dijeli pravni režim zastupanja.

KONSTRUIRANJE

 • obuhvaća djelatnosti oblikovanja proizvoda, crtanja i po­drobnih tehničkih definiranja dijelova, sklopova i cijelog stroja.
 • u „suvremenom“ rječniku koristi se naziv dizajn (design, engl.)
 • jedan od naziva je – oblikovanje proizvoda.
 • nekad se konstruiralo crtanjem na crtaćoj  dasci, a danas se sve konstruira na računalima koristeći specijalne softvere

KONSTRUKCIJSKA DOKUMENTACIJA

 • crtež ( nacrt) i sastavnica.
 • može se izrađivati koristeći računala u CAD sustavu ili na klasičan način na crtaćoj tabli.

KONTNI PLAN

 • sistematizirani popis naziva i šifri konta koji nam omogućuje lako i jednostavno snalaženje u poslovnim knjigama.
 • svakom kontu pridružuje se određena šifra.

Primjer:

120 –Potraživanje od kupaca

220 –Obveze prema dobavljačima

660 –Zalihe robe

760–Prihodi od prodaje robe

 • Brojevi se pridružuju prema određenom načelu

KONTO

 • dolazi od talijanske riječi conto = račun.
 • označava šifru poslovnog događaja ili pojedinih oblika imovine, obveza i kapitala.
 • u knjigovodstvu tabelarni prikaz na kojem se iskazuje stanje i promjene na osnovnim ekonomskim kategorijama.
 • konto je pojedinačna lokacija (račun) za zapisivanje transakcija koje su iste vrste.
 • instrument sistematizacije pojedinih oblika imovine, izvora imovine, prihoda, rashoda, rezultata poslovanja.
 • služi za evidentiranje poslovnih događaja.
 • nositelj podataka.
 • konto ima lijevu ili dugovnu i desnu ili potražnu stranu.
 • vrste konta ovise o kriterijima podjele
 • pravila evidentiranja na kontima definira „sustav dvojnog knjigovodstva“ s temeljnim pravilom duguje = potražuje.

KONVERTIBILNOST

 • lat. -  convertere, pretvarati, mijenjati jednu stvar za drugu.
 • zamjenjivost jedne vrste deviza i valuta u neku drugu vrstu, ako su međusobno konvertibilne.
 • nekada se pod konvertibilnošću razumijevala mogućnost zamjene papirnog novca za plemeniti metal, odnosno za novac od plemenitog metala, ali je tijekom vremena taj pojam proširen na međusobnu zamjenu valuta uopće. Sve do uvođenja deviznog ograničenja između dva svjetska rata, sve su svjetske valute bile manje ili više konvertibilne.
 • neposredno nakon II. svjetskog rata konvertibilne su bile samo valute SAD, Kanade i Švicarske. Valute zapadnoeuropskih zemalja sadašnjih članica EZ-a postale su konvertibilne 1959. godine, dok su danas konvertibilne valute gotovo svih tržišnih privreda u svijetu. Značajne za praksu su: eksterna, opća i ograničena ili djelomično devizna konvertibilnost.
 • eksternu konvertibilnost karakterizira pravo deviznog inozemca na pretvorbu vlastitih potraživanja u određenoj zemlji u platežna sredstva drugih zemalja za tekuća plaćanja. Opća konvertibilnost daje pravo konverzije i transfera vlastitog potraživanja i deviznom inozemcu i tuzemcu za sva tekuća plaćanja, uključivo i putnički promet bez ograničenja.
 • ograničena ili djelomična konvertibilnost pretpostavlja slobodno prometanje nacionalne valute u međunarodnom platnom prometu za plaćanje iz tekućih transakcija do određene svote.
 • konverziju deviza obavljaju banke, a konverziju valuta mjenjačnice;

KONZORCIJ

 • poseban oblik udruživanja društava i/ili banaka i drugih organizacija radi zajedničkog financiranja određenog većeg posla, za čije financiranje pojedinačno nije zainteresiran ni jedan od partnera.
 • u konzorcij banaka udružuju se dvije ili više banaka, najčešće radi ostvarivanja ambicioznih razvojnih programa, radi podjele rizika u velikim financijskim projektima ili iz nekih drugih razloga.
 • konzorcij osnivaju i velika društva, redovito radi zajedničkog izvođača investicijskih radova u zemlji i inozemstvu. Konzorcij je u pravu međunarodnih investicijskih radova ugovorno udruživanje dva ili više izvođača koji se obvezuju investitoru da će zajednički izgraditi određeni objekt i/ili isporučiti određenu opremu. Članovi konzorcija redovito preuzimaju u odnosu na investitora solidarnu odgovornost za uredno ispunjenje svih ugovornih obveza.
 • u konzorciju obično se sporazumno jedan od članova odredi kao vodeći (čelni), koji ovisno o ovlastima nastupa u ime ostalih prema trećima. Članovi konzorcija sklapaju konzorcijalni ugovor u kojem uređuju svoja prava i obveze u pogledu međusobne podjele rada i isporuka, rokova izvođenja radova, odnosno isporuka opreme, cijena, koordinacije u izvođenju radova, međusobne odgovornosti za neizvršenje, odnosno neuredno izvršenje svojih obveza, regresna prava itd.
 • bitno je da udruživanjem u konzorcije ne nastaje nova pravna osoba i da konzorcij prestaje nakon okončanja svih ugovorenih radova. Nije li što drukčije predviđeno, na konzorcij se primjenjuju pravila o ortaštvu.

KORUPCIJA

 • lat. cum: sa  + rumpere: kidanje
 • najšire određenje pojma korupcije je da je riječ o svakoj zlouporabi javnih ovlasti radi ostvarenja privatnih probitaka osobe koja obavlja javnu službu.
 • korupciji i jest cilj ostvariti neka prava ili interese za koje određena osoba ili skupina nema zakonske mogućnosti ili ostvariti prava i interese za koje ima zakonske mogućnosti, ali na način koji stvara privilegiran položaj u odnosu na prava i interese drugih koji imaju iste zakonske mogućnosti za njihovo ostvarenje.
 • nesporne su samo bitne odrednice toga pojma koje se uglavnom svode na poduzimanje nedopuštenih oblika utjecaja u obnašanju državnih, javnih, gospodarskih i drugih dužnosti i poslova radi ostvarivanja određenih materijalnih probitaka ili koristi.
 • nepoželjna društvena pojava koja dovodi do slabljenja povjerenja građana u rad uprave kao i slabljenja povjerenja građana u zakone i vlast.
 • opravdano se smatra da je korupcija kao pojava stara kao državno organiziranje ljudskih zajednica, da je riječ o povijesnom, tradicionalnom psihološkom, sociološkom, gospodarskom, političkom, pravnom, nacionalnom i međunarodnom fenomenu i problemu, ali još uvijek ne postoji suglasje oko jedinstvene definicije suvremene korupcije.
 • takvim postupcima, najčešće na štetu službe i javnoga interesa, ugrožava se funkcioniranje načela vladavine prava koje se manifestira kao jednakost svih pred zakonom i temelja funkcioniranja pravne države. Korupcija djeluje protiv zakonitosti postupanja u svim područjima društvene aktivnosti i uzrokuje destrukciju povjerenja u postojanje pravne i socijalne države.
 • tamo gdje djeluje korupcija nema povjerenja u ostvarivanje prava i sloboda zajamčenih ustavom i zakonima.

KORUPCIJA U SIEMENSU

 • Korupcijski skandal firme Siemens imao je mnogo veće razmjere nego što se u početku sumnjalo.
 • kroz račune njemačkog tehnološkog diva u posljednjih desetak godina prošle su "neregularne uplate" u visini od čak 1,6 milijardi eura, navodi Wall Street Journal u današnjem izdanju. (Jutarnji list, 27.09.2007.) http://www.jutarnji.hr/...
 • "Svakako je bilo tako da je Siemens godinama imao sustav crnih blagajni", kaže Hans Leyendecker, jedan od najpoznatijih istraživačkih novinara u Njemačkoj, koji Siemensovu korupcijsku aferu prati za novine Süddeutsche Zeitung.
 • http://www.dw.de/...

KORUPCIJA U ALSTOMU

 • francuska energetska i inženjerska tvrtka Alstom priznala je krivnju i platit će 772 milijuna dolara kazne u postupku koji je protiv nje pokrenulo američko ministarstvo pravosuđa zbog podmićivanja vladinih dužnosnike kako bi dobila poslove diljem svijeta.
 • http://rs.seebiz.eu/... (23.12.2014.)

KOTA

 • dijelovi crteža koji sadrže informacije o mjerama predmeta.
 • kota se sastoji od mjerne crte ili mjernice, pomoćne mjerne crte, strjelica i kotnog broja.
 • mjerna crta ili mjernica je crta paralelna s dužinom čiju mjeru pokazuje. Pomoćnim mjernim crtama izvlači se mjera predmeta izvan crteža predmeta, okomito na mjernicu.
 • strjelice određuju odakle dokle seže mjernica.
 • kotni brojevi određuju mjere predmeta u milimetrima.

KOTRULJEVIĆ, BENEDIKT

 • izumitelje dvostavnog (dvojnog) knigovodstva.
 • Benedikt Kotruljević (Benko Kotruljić, Dubrovnik, oko 1416. - 1469.) hrvatski trgovac, ekonomist, diplomat i humanist.  U talijanskim izvorima se naziva Benedetto Cotrugli a u latinskim Benedictus de Cotrullis. Knjigu o umijeću trgovanja napisao je 1458. – kao prvi veliki svjetski ekonomist, prvu knjigu u svijetu o umijeću trgovanja.
 • najveći odjek naišla su Kotruljevićeva stajališta i upute iz XIII. poglavlja "O urednom vođenje poslovnih knjiga u trgovini". U tom poglavlju je prvi u svijetu upotrijebio sintagmu – dupple partite – dvostruke stavke iz koje se poslije razvio pojam partita doppia – dvostavno knjigovodstvo.
 • samu trgovinu je Kotruljević ovako definirao: „Trgovina je vještina ili skup pravila po kojima legitimne (vlasne) osobe pravično vladaju u trgovačkim stvarima radi očuvanja ljudskog roda i s nadom u dobitak“. Zaključio je da je ta definicija savršena
 • a o trgovčevu moralu je napisao: "Vrline trgovca su: razboritost, znanje, pouzdanje, sreća, čestitost, marljivost, spretnost, lukavost (kao domišljatost) , skladnost, pravednost, postojanost, ugled, darežljivost, mirnoća duha."

 KNJIGA-kotrulj

Naslovnica knjige Benedikta Kotruljevića

(izvor slike: http://www.enciklopedija.hr/...)

 KREATIVNOST

 • dolazi iz latinske riječi "creatus", što doslovno znači "koji je narastao".
 • latinski je jezik imao termin za "stvaranje" ("creatio") i "stvaratelja", te dva izraza za glagol "napraviti" –– "facere" i "creare".
 • proces mišljenja koji nam omogućuje da dođemo do novih ideja.
 • sposobnost stvaranja i razvijanja novih ideja.
 • kreativnost je mentalni proces koji uključuju stvaranje novih ideja, pojmova ili rješenja problema ili novih poveznica između postojećih ideja ili pojmova.
 • kolokvijalne definicije kreativnosti obično su očigledne iz aktivnosti koje rezultiraju:
 • stvaranjem ili predlaganjem nečeg djelomično ili sasvim novog,
 • stvaranjem postojećeg predmeta s novim svojstvima ili značajkama,
 • zamišljanjem novih mogućnosti koje još uvijek nitko nije osmislio.
 • gledanjem ili izvođenjem nečeg na sasvim drugačiji način od onog načina koji se prije smatrao normalnim ili mogućim.

KREDIT

 • posuđivanje novčanih sredstava uz vraćanje glavnice i plaćanje kamatu.
 • ustupanje određene svote novčanih sredstava od strane financijske organizacije (banke i dr.) kao kreditora (vjerovnika, zajmodavca) nekoj osobi (debitoru, dužniku zajmoprimcu), uz obvezu da mu ih ovaj vrati u dogovorenom roku i plati pripadajuću naknadu – kamatu.

KRITERIJ

 • osobina po kojoj se nešto razlikuje od nečega.
 • načelo (princip, stajalište) prema kojemu se nešto prosuđuje, ili je ono temelj nečijega djelovanja i ponašanja.
 • uz kriterij idu i mjerila.
 • svaki kriterij mora se moći i mjeriti na osnovu unaprijed definiranih mjerila

 KRITERIJI IZ MAASTRICHTA (KRITERIJI KONVERGENCIJE)

 • Maastricht Criteria, Convergence Criteria
 • pet kriterija koji govore je li zemlja spremna usvojiti euro kao svoju valutu.
 • načela utvrđena ugovorom potpisanim u Maastrichtu 1992. godine, kada su države članice uspostavile EU te dogovorile ove kriterije za uspostavu Ekonomske i monetarne unije te jedinstvene valute:
 • odnose se na sljedeća područja:
 1. Stabilnost cijena - stopa inflacije ne smije biti viša od 1,5 posto od prosječne stope inflacije tri      zemlje članice s najnižom inflacijom u prethodnoj godini.
 1. Proračunski manjak - (Vidi gore): U pravilu mora biti manji od 3% bruto domaćeg proizvoda
 2. Dug - Javni dug ne smije premašiti 60% BDP-a, ali zemlji s većim javnim dugom  bit će dopušteno usvojiti euro ako je uočljiv trend dugotrajnog smanjivanja  javnog duga.
 1. Kamate - Dugoročne kamate ne smiju premašiti 2% kamatne stope tri zemlje članice   s najnižom inflacijom u prethodnoj godini.
 1. Stabilnost tečaja - Tečaj domaće valute mora ostati unutar unaprijed ostavljenih margina   luktuacije najmanje dvije godine

KRIZA

 • crisis , grč. Krísis,
 • vrijeme izrazitih teškoća, velikih problema i opasnosti, težak, sveobuhvatan poremećaj u društvenom, političkom, ekonomskom životu iz kojeg je izlazak u pravilu vrlo težak i obično dugotrajan.
 • postoji veliki broj različitih kriza od društvenih, zdravstvenih, gospodarskih do financijskih.

KRIZA, GOSPODARSKA

 • teško stanje u ekonomiji, obično praćeno jačom nezaposlenošću i siromašenjem; razdoblje značajnog negativnog razvoja u gospodarstvu.
 • gospodarskom krizom se naziva i postojanje negativnog razvoja i drugih makroekonomskih pokazatelja (npr. razina cijena, zaposlenost, tokovi kapitala).
 • gospodarska kriza može zahvatiti gospodarstvo jedne države ili više njih, može zahvatiti jednu gospodarsku granu širom svijeta, gospodarstvo više država ili cjelokupno svjetsko gospodarstvo.
 • gospodarstvo koje pogodi kriza trpi najviše zbog posljedica nezaposlenosti i osiromašenja širokih slojeva stanovništva, što može dovesti do socijalnih nemira.
 • podrazumijeva drastičan pad proizvodnje i povećanja stupnja nezaposlenosti iznad 20%.
 • postoje tri nepoželjna oblika krize: stagnacija, recesija i depresija.
 • stagnacijom - se naziva razdoblje u kojem gospodarstvo ne raste,
 • recesijom - se smatra kad se izlazne vrijednosti gospodarstva smanjuju tijekom dva uzastopna kvartala,
 • depresija - nastupa kad ovo smanjenje outputa traje duže od navedenog razdoblja od dva uzastopna kvartala.

KRIZA, SVJETSKA FINANCIJSKA

 • zadnja svjetska kriza nastupila je 2008. godine kao posljedica sloma sustava hipotekarnih kredita u SAD.
 • počelo je kada je 6. kolovoza 2007. bankrotirala American Home Morgage kao prva žrtva američkog tržišta nekretnina. Nakon toga posrnule su Bear Stearnsa, Lehman Brothersa, AIG-a i ostale banke. Veliki „napuhani balon“ tržišta nekretnina je puknuo i pokrenuo krizni scenarij u cijelom svijetu.
 • vrijednost važećih ugovora s tržište financijskih derivata na kraju 2007. iznosila je  600 bilijuna (tisuća milijardi) dolara, što je 11 puta više od vrijednosti cjelokupne svjetske proizvodnje.
 • u 2010. godini oko 30.000.000 ljudi u svijetu ostalo je bez posla kao posljedica te gobalne krize.
 • financijska kriza je, naravno, izazvala odmah i gospodarsku krizu.

 KRUŽNO GOSPODARSTVO

 • gospodarski sustav u kome se dodana se vrijednost proizvoda zadržava što je dulje moguće i ne stvara se otpad.
 • resursi se zadržavaju u gospodarstvu nakon kraja uporabnog vijeka proizvoda kako bi se produktivno upotrebljavali i tako stvarali novu vrijednost.
 • cilj je prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo, na ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda.
 • cilj ovog modela je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti.
 • prijelaz na kružno gospodarstvo prebacuje fokus na ponovno korištenje, popravak, obnavljanje i recikliranje postojećih materijala i proizvoda. Ono što se smatralo ‘otpadom’ može se pretvoriti u resurs.

KUPAC

 • je fizička ili pravna osoba koja aktom kupoprodaje preuzme robu.

KUNA (kn, HRK)

 • hrvatska novčana jedinica, uvedena 30. svibnja 1994, kada je kao stalni hrvatski novac zamijenila privremeni hrvatski dinar, koji je bio u uporabi od 1991.
 • dijeli se na 100 lipa.

 kuna-500-1b

Novčanica od 500 kuna

(izvor slike: http://www.kunalipa.com/...)

 

KVALITETA (kakvoća)

 • stupanj do kojeg skup neodvojivih značajki  ispunjava zahtjeve
 • prikladnost potrebama procijenjena od strane kupaca.
 • pojam "kvaliteta" može se koristiti s pridjevima kao što su slaba, dobra ili izvrsna.

 

 

 Komentari

Komentiraj