Pojmovnik pojmova iz poduzetništva (3), L do Poslovni sustav

Treći dio Pojmovnika obuhvaća riječi od L do Poslovni sustav.


 

SLOVO LLAISSEZ-FAIRE

 • franc.- laissez faire [lesê fêr]
 • deviza ekonomskog liberalizma, a znači: "Pustite neka svatko čini što želi i neka sve ide svojim tijekom".
 • ova doktrina temelji se na zahtjevu eliminacije državne intervencije u gospodarske i tržišne tokove prepuštajući sve slobodnom djelovanju ekonomskih zakonitosti i neograničenoj tržišnoj konkurenciji. Najproduktivnija je djelatnost pojedinca, smatraju pristalice ove doktrine, ako mu se omogući da slobodno ostvaruje svoje interese u konkurenciji s drugima.
 • glavna je gospodarska doktrina mladog rastućeg kapitalizma i 19. stoljeća, a smisao joj je neograničena sloboda konkurencije, nemiješanje države u ekonomska pitanja. Naime, "tržišnu utakmicu" poduzetnici toga doba doživljavaju kao oštru, ali pravednu te od države traže da ih pusti na miru, tj. da se što manje ili nikako ne upliće u gospodarstvo i arbitrira u "tržišnoj utakmici".
 • zbog moguće jezične pogreške, bitno je naglasiti da u socijalnom smislu nema ničeg "fer" (engl. [fair]) u Laissez faire, odnosno da sam naziv predstavlja svojevrsno kukavičje jaje.
 • u građanskoj ekonomskoj teoriji ova doktrina smatrana je dugo vremena najpouzdanijim temeljem gospodarske politike.
 • J. M. Keynes i njegova teorija prekretnica su u napuštanju doktrine laissez faire i uspostavljanju neophodnog ograničavanja privatne inicijative i kapitala te kontrole tržišta.

LAN

 • engl. - local area network
 • lokalna računalna mreža odnosno područna mreža (LAN) namijenjena je povezivanju računala i drugih mrežnih uređaja na manjim udaljenostima, npr. u okviru jednog ureda, zgrade, postrojenja ili kuće. LAN može imati do nekoliko stotina čvorova (umreženih uređaja) koji se u LAN spajaju putem specijaliziranih kabela velike podatkovne propusnosti (npr. UTP kabel) koji se priključuju na hub ili preklopnik. Komunikacija se odvija preko TCP/IP protokola.
 • LAN omogućava dijeljenje podataka, uređaja kao i programa. LAN radi na najniža dva sloja OSI modela.
 • najčešći standardi koji se koriste su Ethernet, FDDI te Token Ring.

 Local-Area-Network-LAN_1

LAN- Local Area Network

(Izvor slike:http://www.certiology.com/...)

LEASING

 • poslovni odnos davanja u najam određene stvari uz mogućnost otkupa stvari na kraju najma.
 • poslovni odnos u kojemu davatelj leasinga daje predmet leasinga (primjerice vozilo) na korištenje, na određeno vrijeme primatelju leasinga.
 • primatelj leasinga obvezuje se ugovorni iznos plaćati u ugovorenim obrocima. ovisno o ugovornim odredbama može imati obilježja najma ili kupoprodaje pa prema tome razlikujemo dva tipa leasinga: operativni i financijski.

LEONARDO DA VINCI (EU program)

 • program EU za provedbu politike Zajednice na području strukovnog obrazovanja pokrenut 1994. godine.
 • program aktivno podržava politike cjeloživotnog osposobljavanja koje provode države članice.
 • financira inovativne transnacionalne inicijative za promicanje znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za uspješnu integracija u radni život i punopravno sudjelovanje u društvu te kroz zajedničke aktivnosti pruža mogućnost povezivanja s drugim programima Zajednice, posebno Socratesom i programom Mladi.
 • u Financijskoj perspektivi 2007.-2013. Leonardo je uklopljen u Integrirani program cjeloživotnog obrazovanja (ILLP).

LICENCA  (licencija)

 • označava dozvolu nositelja određenog prava industrijskog vlasništva nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi za korištenje tog prava.
 • pravo iskorištavanja predmeta licence tijekom određenog vremena.
 • do licence dolazi ukoliko nositelj prava odluči ugovorom o licenci u cijelosti ili djelomično prenijeti pravo upotrebe predmeta licence na drugog vlasnika.
 • predmet ugovora o licenci mogu biti modeli, izumi, ideje, patenti, uzorci, znanje, robne marke i zaštitni znakovi.
 • kupac licence može zasnivati daljnji razvoj svog poslovanja na tehničkim, tehnološkim, organizacijskim, menadžerskim i inim iskustvima, znanjima i vještinama tržišno etabliranih poslova prodavatelja licence. Na taj način kupac licence smanjuje moguće rizike.
 • ugovor o licenci uvijek se zaključuje u pisanom obliku.
 • softver kroz licencu daje osobi pravo korištenja tog softvera uz određene uvjete definirane u licenčnom ugovoru, često označenim kao EULA (End User Licence Agreement – licenčni ugovor za krajnjeg korisnika). EULA je pravni dokument kojim se vežu proizvođač softvera i krajnji korisnik i njime se precizira način na koji se softver smije koristiti te su opisana sva ograničenja koja se postavljaju na korištenje tog softvera.
 • Ugovorena licencija može biti isključiva ili neisključiva te prostorno ograničena ili prostorno neograničena.
 • Neisključiva licencija- stjecatelj licencije stekao je pravo iskorištavanja patenta, pri čemu je davalac licencije zadržao pravo bilo sam iskorištavati patent ili to pravo ustupiti trećoj osobi ili osobama.
 • Isključiva licencija-  mora biti izričito ugovorena, a davatelj licencije u tom slučaju ne može ni u kojem obliku sam iskorištavati predmet licencije, niti njegove pojedine dijelove, niti to povjeriti nekome drugom u granicama prostornog važenja licencije.
 • prostorna ograničenost licencije može se ugovoriti ako to nije protivno Ustavu Republike Hrvatskei hrvatskim zakonima. Ako se ništa ne ugovori, licencija se smatra prostorno neograničenom.

LICITACIJA

 • predstavlja oblik kupoprodaje uz javno nadmetanje.

LIKVIDACIJA PODUZEĆA

 • postupak u kojem poduzeće prestaje postojati.
 • provodi ga redovni sud na zahtjev osnivača ili vlasnika poduzeća, nadležnog organa  ili suda.
 • u pravu i ekonomici označava prestajanje postojanja nekog gospodarskog subjekta, u računovodstvu obračunavanje računa, a u prenesenom značenju obračunavanje s neprijateljem, uništenje nečega (primjerice ratne tehnike), izvršenje smrtne presude, smaknuće.
 • u gospodarstvu likvidacija znači prestajanje djelatnosti nekog poduzeća.

LIKVIDNA SREDSTVA

 • označava imovinu kojom se može slobodno raspolagati u određenom roku

LIKVIDNOST

 • označava odnos između raspoloživih sredstava i pristiglih obveza
 • likvidnost poduzeća nerijetko se definira kao njegova sposobnost da pravovremeno podmiruje svoje obveze.
 • ova sposobnost poduzeća uvjetovana je nizom elemenata: prije svega protokom obrtnih sredstava kroz njegov poslovni ciklus, rokom dospijeća obveza, usklađenošću dugova i vlastitih izvora financiranja.

LISABONSKA AGENDA (LISABONSKA STRATEGIJA)

 • svakog se proljeća Europsko vijeće sastaje radi nadgledanja napretka u provedbi Lisabonske strategije.
 • „Lisabonska strategija“ obuhvaća područja poput istraživanja, obrazovanja, izobrazbe, pristupa internetu, online poslovanja. Ona također propisuju potrebu reformiranja sustava socijalne zaštite u Europi, koji bi trebao postati održiv kako bi u njemu mogle uživati i buduće generacije.
 • scenarij za veći rast i zapošljavanje predviđen je provedbom prioritetnih akcija unutar pet područja: društva znanja, unutarnjeg tržišta, poslovne klime, tržišta rada i održivog okoliša.
 • čelnici EU u Lisabonu su postavili cilj da EU do 2010. postane "najdinamičnije i najkonkurentnije gospodarstvo svijeta temeljeno na znanju, istodobno sposobno za održiv gospodarski rast, s najvećom stopom zaposlenosti, očuvanim okolišem i snažnom gospodarskom i socijalnom kohezijom”. (Nažalost ništa od toga nije učinjeno i EU je zapala u veliku krizu).
 • strategija razvoja gospodarstva EU donesena na sastanku Europskoga vijeća održanom Lisabonu u ožujku 2000. godine,  s programom koji povezuje kratkoročne političke inicijative te srednjoročne i dugoročne gospodarske reforme kako bi se EU mogla učinkovito natjecati s globalnim ekonomskim igračima.
 • Lisabonska agenda temelji se na zasadama inovacijskog sustava kao interakcije tri ključna elementa istraživačkog trokuta: znanstvenih istraživanja (stvaranja znanja, inovacija (primjena znanja), obrazovanja (diseminacije znanja).

LISTA OPERACIJA (TEHNOLOŠKI LIST, OPERACIJSKA LISTA)

 • tehnološki dokument na kojem su utvrđeni svi potrebni podaci i propisan način rada sa svim režimima obrade, zahvatima i ostalim podacima za kvalitetno izvršenje pojedine tehnološke operacije na nekom predmetu .
 • daje radniku i poslovođi sve podatke o načinu izvođenja operacije, o zaštitnim sredstvima, režimima  obrade, alatima, radnom mjestu,  materijalu i mjestu troška  (radionici u kojoj se radi).
 • važno je da je lista operacije pregledna, jasna i razumljiva sa  svim potrebnim skicama .
 • ako su ti podaci standardizirani i vrijede ne samo za jedan proizvod, već za cijeli niz standardiziranih sličnih proizvoda, tada to  postaje proizvodni standard - proizvodni  zahtjev .
 • dokument koji opisuje kontrolne postupke naziva se kontrolni dokument - standard, kontrolni zahtjev.
 • kod CAD/CAM sustava i CNC strojeva takve liste nisu potrebne, jer su svi potrebni podaci uneseni program po kojem stroj obavlja cijelu tehnološku operaciju.
 • lista operacija je potrebna u slučaju kada radnik obavlja operaciju ili na stroju ili kroz ručnu obradu.

LISTA OPERACIJA

Primjer jedne „klasične“ liste operacije za strojnu obradu jednog dijela.

(izvor slike: arhiva autora)

LLOYD'S REGISTER

 • ugledna svjetska certifikacijska kuća koja provjerava i daje certifikate za proizvode koji idu na brodove.
 • osnovana godine u Londonu, u kafeteriji u vlasništvu Edwarda Lloyda

LOBI

 • izravno ili neizravno utjecanje interesnih skupina na pripremu političkih odluka koje će za posljedicu imati određene zakone ili određene odluke

LOCK-OUT

 • privremeno zatvaranje jednog ili (dogovorom vlasnika) više poduzeća čime se onemogućava rad radnika, s ciljem da se radnici prisile da odustanu od štrajka

LOGIČKA MATRICA

 • sažeti prikaz projekta. 
 • važan dio EU projekata.
 • matrica u kojoj je predstavljena logika intervencija projekta (opći cilj, svrha projekta, očekivani rezultati i aktivnosti), pretpostavke, objektivno provjerljivi indikatori i izvori provjere.
 • matrica također uključuje troškove i sredstva.

 

Logička matricaLOGIČKA MATRICA_1

Logička matrica

(Izvor slike: https://www.vecernji.hr/...)

LOGISTIKA

 • metoda kojom se rješavaju problemi prijevoza i uskladištenja materijala za opskrbu trupa u ratu i miru, a to vrijedi i za slično djelovanje kod raznih nevojnih organizacija
 • djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz najmanje troškove.
 • u suvremenim uvjetima se najčešće koristi za označavanje poslovne funkcije i znanstvene discipline koja se bavi koordinacijom svih kretanja materijala, proizvoda i robe u fizičkom, informacijskom i organizacijskom
 • kružni proces od nabave preko proizvodnje i prodaje do potrošača.

LOGOTIP 

 • (grč. λογότυπος = logotipos), odnosno skraćenoLogo,
 • grafičkiznaksimbol ili ikona, koji označuje proizvod ili poduzeće.
 • može se sastojati odslova, grafike i drugih kombinacija. Uloga loga je trenutno prepoznavanje proizvoda.
 • potpuni logo sastoji se od logotipa, ikone i slogana.

LOT

 • hrpa, svežanj, bala.
 • lot na aukciji je mjera za kvalitetu, tj. u njemu je složena roba približno slične kvalitete
 • lot na burzi je jedinica mjere za robu ujednačene kvalitete prema standardima burze i ima fiksnu veličinu

LUČONOSNA ISTRAŽIVANJA (temeljna, fundamentalna istraživanja)

 • lučonosna istraživanja (temeljna istraživanja) su ona koja pridonose općem znanju i spoznajama. Tu se moraju postaviti najstroži kriteriji
 • podrazumijevaju eksperimentalne, teorijske, simulacijske i sinteziologijske poslove koji se provode u prvom redu s ciljem stjecanja novog znanja o temeljnim izvorima pojava i promatranih činjenica, koje nije namijenjeno izravnoj praktičnoj primjeni ili uporabi.

LJUDSKI POTENCIJALI, RESURSI

 • eng.-human resources
 • pojam čije se osnovno značenje u ekonomiji odnosi na radnu snagu.
 • u velikim organizacijama pojam označava pojedince u okviru firme te njihove sposobnosti, ali i na dio organizacije koji se bavi zapošljavanjem, otpuštanjem, treningom i ostalim poslovima vezanim uz osoblje.
 • stari, nekadašnji naziv bio je „kadrovska služba“.

SLOVO M

MAJSTORSKI ISPITI

 • polažu se za obavljanje vezanih obrta za koje se prema odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08) traži majstorski ispit.
 • majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i Europi. Ispit se prijavljuje pri područnim obrtničkim komorama, a polaže pred ispitnim komisijama Hrvatske obrtničke komore.

MAKROEKONOMIJA

 • izučava globalne veličine (društveni bruto proizvod, njegovu strukturu i kretanje, agregate ponude i potrošnje, cijene i njihovo kretanje, investicije, odnose i kretanja u međunarodnoj razmjeni, društvene financije itd.),
 • pored objašnjavanja objektivnih zakonitosti u gospodarskim pojavama primjenom metoda ekonomske analize (ekonometrija), traži odgovarajuća rješenja za praktičnu ekonomiju (ekonomsku politiku).

MALO GOSPODARSTVO

 • Malo gospodarstvo definirano je u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, a razvrstavanje poduzetnika po veličini definirano je i u Zakonu o računovodstvu NN 109/07, NN 54/13.
 • U Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva u Članku 2, pored ostalog, piše :

Malo gospodarstvo u smislu ovoga Zakona čine subjekti u poduzetništvu i obrtu koji:

 • zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika,

2) u poslovanju u poslovanju su neovisni, odnosno autonomni subjekti koji nisu klasificirani kao partnerski subjekti te povezani subjekti, sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EC« od 6. svibnja 2003. godine.,

3) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

U Članku 3. piše:

(1) Prema veličini u smislu ovoga Zakona razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva.

(2) Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe iz članka 2. ovoga Zakona, koje:
1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika,
2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju  ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

(3) Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe iz članka 2. ovoga Zakona, koje:

     1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika,

      2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

(4) Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe iz članka 2. ovoga Zakona, čiji je godišnji prosječni broj radnika, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajna imovina veća od utvrđenih u stavku 3. ovoga članka.

 • U Zakonu o računovodstvu NN 109/07, NN 54/13., u poglavlju Razvrstavanje poduzetnika, u Članku 3. piše:
 • Poduzetnici (pravne i fizičke osobe) u smislu ovoga Zakona razvrstavaju se na male, srednje i velike ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, prema sljedećim uvjetima:
  – iznos ukupne aktive,
  – iznos prihoda,
  – prosječan broj radnika tijekom poslovne godine.
  (2) Mali poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
  – ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,
  – prihod 65.000.000,00 kuna,
  – prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.
  (3) Srednji poduzetnici su oni koji prelaze dva uvjeta iz stavka 2. ovoga članka ali ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
  – ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna,
  – prihod 260.000.000,00 kuna,
  – prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.
  (4) Veliki poduzetnici su oni koji prelaze dva uvjeta iz stavka 3. ovoga članka.

MANUAL

 • eng.- priručnik, vodič za korisnika, vodič s uputama.

MANUFAKTURA

MARCO POLO (EU program)

 • program Zajednice za razdoblje 2003.-2006. na području prometa. Uspostavljen je Uredbom Vijeća br. (EZ)1382/2003.
 • vrijednost mu je bila 75 milijuna eura.
 • njegov je cilj bio smanjiti zagušenje na cestama i poboljšati ekološki učinak sustava teretnog prometa u Zajednici te promicati intermodalnost (korištenje alternativnih prometnih modaliteta umjesto cestovnog prometa).
 • u Financijskoj perspektivi 2007.-2013. program se nastavljao kao Marco Polo II, uspostavljen Uredbom Vijeća i Parlamenta br. 1692/2006/EZ, s proračunom od 400 milijuna eura.

MARKETING

 • pojam koji označava ukupnu aktivnost prodavača prema kupcima.
 • "Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno ili što žele" - Phillip Kotler
 • marketing je profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj
 • American Marketing Association marketing definira kao "organizacijsku funkciju i niz procesa s ciljem stvaranja, komuniciranja i isporuke vrijednosti potrošačima te upravljanja odnosima s potrošačima na način koji pogoduje organizaciji i njenim vlasnicima".
 • marketing se bavi potrebama ljudi i pronalazi načine zadovoljenja tih potreba. Također pronalazi i potrebe kojih potrošači u datoj točki vremena još nisu svjesni, te također pomaže u oblikovanju proizvoda za njihovo zadovoljenje

MARKETING MIX

 • konceptualni obrazac koji obuhvaća određeni broj elemenata marketinga kao što su: proizvod, cijena, promocija i distribucija. Ovi elementi predstavljaju varijable marketinga koje poduzeće može kontrolirati.
 • razvio se početkom 60-tih godina.
 • pored osnovna 4 elementa marketing miksa (4P), neki teoretičari navode da bi on trebalo biti proširen sa još tri P: ljudi (people), proces (process) i fizičko okruženje (physical environment).
 • uključuje aspekte i strategije marketinga koje menadžment koristi za stjecanje konkurentske prednosti.
 • efektivan marketing mix mora ispunjavati 4 uvjeta:
 • da bude prilagođen potrebama mušterija,
 • da kreira određenu konkurentsku prednost,
 • da njegovi elementi budu dobro kombinirani,
 • da bude usklađen s raspoloživim resursima firme.

MARŽA

 • je razlika između prodajne i nabavne cijene. Iz marže se pokrivaju svi troškovi trgovine.
 • Najčešće se računa kao postotak od nabavne cijene.

MASTERMIND

 • eng.- vrhovni um,
 • osoba koja ima superiorni intelekt i vještine kojima je superiorna svojim sljedbenicima,
 • osoba odgovorna za najvišu razinu planiranja i provođenja operacije.

MATRIČNA ORGANIZACIJA

 • matričnom obilježavamo   svaku onu  strukturu koja  ima dvije koordinacijske osi. Te osi mogu biti  i  funkcionalna  i objektna  ili bilo koja druga kombinacija, to jest križanje dva kriterija grupiranja i koordinacije zadataka.
 • u matričnoj organizaciji ovlaštenja i odgovornosti se ostvaruju po "vertikali", a po "horizontali" upravljanje i vođenje.
 • karakteristična je dualna (dvostruka) odgovornost članova projektnog tima- članovi projektnog tima odgovorni projektnom menadžeru i menadžeru poslovne funkcije
 • matrična organizacijska struktura je najkompleksniji i najkonfliktniji organizacijski mehanizam.
 • hijerarhije  se uspostavljaju po više osnova, čime se relativizira utjecaj jedinstvenog hijerarhijskog  lanca. Teoretsko  i praktično polazište matričnih  struktura  moguće  je  tražiti  u  projektnim  strukturama  ili  privremenim organizacijskim  tvorevinama  kojima  se  nadopunjuju  organizacijske  strukture  radi rješavanja  jednokratnih  i  jedinstvenih  zadataka. 
 • zbog velike složenosti i nestalnosti, matrična organizacijska struktura bi trebala biti rezervirana za one situacije gdje nijedna druga organizacijska struktura nije djelotvorna.
 • Prednosti: Naglašena fleksibilnost, pojačana koordinacija, poboljšano komuniciranje povoljno utječe na motivaciju zaposlenih, učestala koordinacija i cjelovit uvid omogućuju osobni razvoj djelatnika.
 • Nedostaci: Povećana mogućnost konflikta zbog dvostruke nadređenosti, sporije odlučivanje zbog povećane potrebe za usklađivanjem.

MBO (Managament by objectives)

 • rukovođenje (upravljanje) uz pomoć ciljeva.
 • menadžerska metoda, način rukovođenja koja se zasniva na postavljanju jasnih i mjerljivih ciljeva za svakog pojedinca, skupinu ili organizacijsku jedinicu u određenom razdoblju i kontrolu njihove realizacije.
 • naziv "management by objectives" popularizirao je čuveni menadžerski guru I profesor Peter Drucker  godine u svojoj knjizi  'The Practice of Management'.
 • istraživanje iz 1979. je pokazalo da većina poduzeća odabire 5-6 ciljeva u kojima dominira profitabilnost, rast, tržišni udio, socijalna odgovornost, kvaliteta proizvoda.

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI (MRS)

 • međunarodno usvojena računovodstvena načela u prezentiranju financijskih izvješća s ciljem da se omogući što veća međunarodna komparabilnost tvrtki.
 • skup konvencija,  pravila i preporuka u računovodstvenoj obradi ekonomskih kategorija i izvještavanja o njima.
 • donio ih je Komitet za međunarodne računovodstvene standarde (IASC – International Accounting Standards Committee) sa sjedištem u Londonu s ciljem harmonizacije različitih nacionalnih obračunskih sustava.
 • Primjer nekoliko takvih standarda:
 • MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja
 • MRS 2     Zalihe
 • MRS 7     Izvještaji o novčanom toku
 • MRS 8     Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške

MENADŽMENT

 • proces postizanja željenih rezultata kroz efikasno korištenje ljudskih i materijalnih resursa.
 • proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojemu pojedinci, radeći zajedno u skupinama ostvaruju odabrane ciljeve.
 • sustavan način usmjeravanja pojedinaca, skupina poslova i operacija s ciljem ostvarivanja imenovanih organizacijskih ciljeva sa sredstvima koje organizaciji stoje na raspolaganju.
 • ukupno znanje i praksa na području  upravljanja i rukovođenja.
 • proces planiranja, organiziranja, koordiniranja i kontroliranja aktivnosti i resursa organizacije  sa svrhom postizanja  ciljeva poduzeća
 • proces koordinacije i djelotvornog korištenja     ljudskih i materijalnih resursa     da bi se postigli ciljevi poduzeća.
 • vještina obavljanja poslova putem, uz, ili posredstvom drugih ljudi
 • u nekim jezicima – npr. švedskom, francuskom, španjolskom nema adekvatnog prijevoda za englesku riječ “manage
 • riječ manage (engl.) dolazi od talijanske riječi maneggiare (rukovati posebnim alatima), a koja dolazi od latinske riječi manus (ruka). Francuska riječ mesnagement (kasnije ménagement) pokazuje utjecaj i razvoj od engleske riječi management u i  18. stoljeću.
 • engl. - Management
 • menadžment osigurava da se ciljevi poduzeća ostvare kolektivnom akcijom nositelja pojedinačnih zadataka
 • funkcije menadžmenta
 1. Planiranje
 2. Organiziranje
 3. Vođenja i motiviranje
 4. Kontroliranje
 5. Upravljanje ljudskim resursima
 • osnovne elemente menadžmenta nalazimo već u ranim razdobljima civilizacije i kod gradnje egipatskih piramida, venecijanskih galija, u knjizi kineskog generala  Sun Tzu iz 6. stoljeća prije Krista, u tekstu Adama Smitha iz XVII. stoljeća, a tekstova koji govore o načinu rukovođenja ljudima nalazimo i u Bibliji ( Pouka o prijenosu vlasti i organizaciji, Izlazak, 18,13).
 • osnova menadžmenta nije u tehnologiji već u ljudskom umu i ljudskom duhu.
 • menadžment kao znanstvena disciplina počeo se proučavati krajem 19. i početkom 20. stoljeća kroz mnogobrojne knjige kao što Science of management  Henrya R. Townea iz 1890., The Principles of Scientific Management autora Fredericka Winslow Taylora (1911). Prve opsežne i ozbiljne teorije menadžmenta napisane su oko 1920. godine.
 • najpoznatiji  profesor menadžmenta 20. stoljeća je  Peter Drucker ((1909–2005) koji je napisao  prvu knjigu primijenjenog menadžmenta.
 • NAPOMENA UZ PRIJEVOD POJMA: Pojam "management" u hrvatskom jeziku često se prevodi kao "upravljanje", "vođenje", kada se radi o glagolskim imenicama ili "poslovodstvo", "uprava", kada se radi o osobama, odn. tijelu. Do sada ti pojmovi nisu usklađeni na općeprihvaćenoj razini, što stvara probleme u egzaktnosti i dosljednosti prijevoda, posebice u suodnosu s prijevodom pojma "control" koji u engleskom jeziku sadrži i značajke upravljanja (npr. "remote control" - daljinski upravljač).

MENADŽER

 • eng- manager
 • poslovođa, upravitelj, direktor, ravnatelj.
 • osoba koja upotrebljava svoje sposobnosti, stručne vještine i znanja u donošenju odluka sa svrhom da utječe i vodi druge prema postizanju organiza cijskih ciljeva
 • osoba koja planira, organizira, koordinira, usmjerava i kontrolira ukupne resurse organizacije i snosi odgovornost za postignute rezultate, ostvarivanje ciljeva i uspješnu upotrebu resursa
 • osoba koja izvršava menadžerske funkcije planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vođenja i kontroliranja.
 • osoba koja ostvaruje ciljeve angažiranjem drugih da izvršavaju zadaće.
 • označava profesionalnog rukovoditelja u poduzetništvu.
 • menadžer vodi poduzeće u ime vlasnika prema postavljenom cilju.
 • menadžer svoje zadatke obavlja preko drugih ljudi i rezultat njegovog posla ovisi o njihovom radu
 • menadžer se ne ocjenjuje po tome koliko radi već po tome, kakve rezultate ostvaruje poduzeće.
 • razine menadžera:
 • Visoka razina (Top Manager),
 • Srednja razina (Middle Manager),
 • Prva razina, poslovođa (Low Manager).

MERITOKRACIJA

 • od lat. meritum- zasluga; vrijednost + + grč. κρατείν / kratein - vladati,
 • oblik je vlasti u kojem se administrativni i javni poslovi, odnosno svaka uloga koja zahtijeva društvenu odgovornost, dodjeljuje na temelju zasluga, a ne na temelju pripadnosti nekom lobiju, obitelji (nepotizam i klijentelizam u najširem smislu) ili ekonomskoj kasti (oligarhiji).
 • meritokracija je između ostalog protivnost ideje egalitarizmagdje se pojedincima bez obzira na kvalifikaciju, kvalitetu izvedbe, rad ili druge prednosti pripisuje jednak utjecaj i jednak pristup.

METODA INTERNE STOPE RENTABILNOSTI

 • metoda za ocjenu prihvatljivosti investicijskog ulaganja, koristi internu stopu rentabilnosti kao mjeru djelotvornosti projekta. Interna stopa rentabilnosti definira se kao ona diskontna stopa koja neto sadašnju vrijednost svodi na nulu, a određuje se prema matematičkom obrascu.
 • pri izračunavanju interne stope rentabilnosti analitičar se služi iterativnim postupkom, grafičkim postupkom te interpolacijom.

METROLOGIJA

 • mjeriteljstvo,
 • znanost o mjerenju, koja uključuje sve teoretske i praktične aspekte mjerenja - bavi se metodama mjerenja fizikalnihveličina, ostvarivanjem i održavanjem etalona fizikalnih veličina, razvojem i izradom mjerila (mjernih instrumenata, uređaja i mjernog pribora), te analizom mjernih rezultata.

MIKROEKONOMIJA

 • dio gospodarske znanosti koji proučava ekonomsko područje djelovanja poduzetništva, poslovnosti, poduzeća i svih drugih subjekata koji se javljaju na tržištu ponude i potražnje.
 • za razliku od mikroekonomije, makroekonomija se bavi narodnim gospodarstvom kao dijelom društvenog sustava.

MINPP

 • Ministarstvo poduzetništva - u bivšim vladama (u  sadašnjoj Vladi nema Ministarstva poduzetništva)
 • Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
 • mingorp.hr
 • Ministarstvo poduzetništva je vodilo aktivnu politiku zapošljavanja, te obavljalo upravne i druge poslove koji se odnose na industriju, (osim prehrambene i duhanske industrije), brodogradnju, energetiku, rudarstvo, obrtništvo, zadrugarstvo, (osim poljoprivrednoga), malo i srednje poduzetništvo, djelatnost trgovine, trgovinsku politiku, politiku zaštite domaće proizvodnje; gospodarsku suradnju s inozemstvom.

MISIJA

 • označava razlog postojanja tvrtke.
 • misijom se definiraju područja interesa osnivača i poduzetnika poslovnih pothvata.

MISIJA RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB (nekadašnja)

 1. kreiranje, unaprjeđivanje i koordiniranje razvojnih aktivnosti vezanih uz poduzetništvo, u skladu s potrebama Grada Zagreba
 2. stvaranje poticajnog okruženja u Gradu Zagrebu i šire za stvaranje novih poduzetnika, otvaranje novih radnih mjesta, za razvoj novih, izvozno orijentiranih proizvoda konkurentnih na svjetskom tržištu
 3. stručna i savjetodavna pomoć poduzetnicima u realizaciji njihovih poduzetničkih projekata i kroz sudjelovanje u EU projektima
 4. pomaganje inovatorima i mladim poduzetnicima u realiziranju i komercijalizaciji njihovih inovacija i poduzetničkih projekata
 5. unapređenje oblika financiranja razvoja malog i srednjeg
  poduzetništva.

MJEHUR JUŽNOG MORA

 • eng.- South Sea Bubble,
 • jedna od najvećih dioničarskih prijevara u povijesti, financijski krah koji se dogodio u Velikoj Britaniji 1720. godine nakon što je propala Kompanija južnih mora (South Sea Company) koja je preuzela nacionalni dug u zamjenu za monopol u trgovini s Južnim morima, odnosno španjolskim južnoameričkim kolonijama.
 • tisuće ljudi su kupovali dionice Kompanije vjerujući u nalazišta zlata i srebra koja su trebali naći i svi su izgubili svoja ulaganja.

MJEHUR SILICIJSKE DOLINE

 • vidi „Internetski mjehur“.

MJENICA

 • predstavlja vrijednosni papir izdavača mjenice, upravljen određenoj osobi i potpisan od izdavača da će određenoj osobi isplatiti određenu svotu novca na određeni datum.
 • mjenica se može izdati po viđenju, na određeno vrijeme po viđenju, na određeno vrijeme od dana izdavanja i na određeni dan.

MMF (Međunarodni Monetarni Fond)

 • - International Monetary Fund-IMF, njem.- Internationaler Währungsfonds
 • Međunarodni Monetarni Fond (MMF) je međunarodna organizacija zadužena za nadzor globalnog financijskog sustava nadziranjem kamatnih stopa i bilanci plaćanja, kao i za pružanje tehničke i financijske pomoći.
 • trenutno MMF ima 189 zemlje članice.
 • "slogan" MMF-a glasi: "zategnite pojas".
 • tri su glavna područja aktivnosti: promatranje, financijska i tehnička pomoć. Nadzor se sastoji od procjene propisa o novčanoj razmjeni zemalja članica s obzirom na uvjerenje kako jaka i dosljedna ekonomska politika vodi stabilnom deviznom tečaju, te pogoduje rastu i razvoju svjetske ekonomije.
 • financijska pomoć uključuje kredite i zajmove članicama MMF-a s platnim bilancom koja podupire politiku prilagodbe i reforme
 • utemeljen na Konferenciji u Bretton Woodsu (USA) 1944., a Statut Fonda stupio je na snagu 27. 12. 1945. Sjedište Fonda je u Washingtonu.
 • osnivači MMF-a su John Maynard KeynesHarry Dexter White.
 • Hrvatska je članica Fonda od 14. 11. 1992.
 • nakon 1970. godine praksa Fonda je bila financiranje programa prilagođavanja stand-by sporazumima u rokovima i do tri godine.
 • država koja želi koristiti opća sredstva MMF-a mora dokazati da joj je potrebna valuta drugih članica zbog svoga platnobilančnog položaja. Pored toga ona je dužna provoditi politiku utvrđenu u sporazumu s Fondom. Ta politika razrađuje se kao poseban program stabilizacije, a Fond ima pravo nadzora provođenja programa.
 • u svojoj bogatoj praksi, uz angažman visokokvalificiranog osoblja, Fond je razvio više od 45 različitih programa davanja pomoći, a naročito praćenje i ocjenjivanje njihove primjene i provođenja politike stabilizacije.

MODEL

 • obrazac, uzorak, kalup, predmet u naravnom ili umanjenom obliku, kopija konfiguracije ......
 • realizirana predodžba o nekom sustavu, odnosno skup fizičkih ili apstraktnih elemenata, pravila, odnosa  i informacija pomoću kojih je opisan neki realan sustav s ciljem da se on istraži objasni -  razumije. 
 • modeli mogu biti (prema vrsti, funkciji, strukturi ili stupnju savršenstva) prirodni, tehnički, organizacijski, fizički, matematički (analitički, grafički, numerički), opisni, statički, dinamički, uzročni, simulacijski, detreministički, probabilistički, stohastički, idealizirani, teoretski, tehnološki (mogući) , optimalni itd.
 • model može biti i pojednostavljena slika nekog složenog sustava koji će dati što vjerniju sliku sustava, biti pogodan za proučavanje, biti u skladu s postavljenim ciljevima

MODEL  A + (u HBOR-u)

 • hbor.hr,
 • program kreditiranja za gospodarski oporavak i razvitak.
 • program je prihvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 27. siječnja 2011. godine u svrhu nastavka provođenja mjera za gospodarski oporavak i razvitak kroz poticanje kreditne aktivnosti uz aktivno sudjelovanje države u financiranju održivih poslovnih projekata gospodarskih subjekata.
 • program se provodio s namjerom prevladavanja teškoća u gospodarstvu i uklanjanja negativnih učinaka globalne gospodarske i financijske krize.
 • kreditna sredstva mogu koristiti hrvatski poduzetnici u cilju jačanja svoje konkurentnosti, odnosno za postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti te održavanje i proširenje postojećeg poslovanja.
 • kreditna sredstva za provedbu Programa osiguravaju poslovne banke i HBOR u omjeru 60% : 40%.
 • korisnici kredita mogu biti trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe koje su registrirane i obavljaju poslovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li mali, srednji ili veliki poduzetnici, a posebice oni poduzetnici koji se bave proizvodnom djelatnošću i pružanjem usluga povezanih s proizvodnim sektorom

MODEL  B + (u HBOR-u)

 • hbor.hr,
 • jamstveni fond HBOR-a za poticaj gospodarskom razvitku od 23. ožujka 2011. godine
 • cilj modela financiranja je jačanje potencijala poduzetnika za pokretanje i provedbu investicijskih projekata osiguranjem izvora financiranja za održive investicijske projekte putem izdavanja jamstava iz jamstvenog fonda.
 • izdavanje jamstava u okviru ovog modela provodi HBOR u ime i za račun Republike Hrvatske.
 • korisnici kredita za koje se izdaju jamstva jesu poduzetnici sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li su registrirani kao trgovačko društvo, obrtnici ili druge pravne osobe, te neovisno jesu li mali, srednji ili veliki poduzetnici.
 • korisnici jamstava su poslovne banke koje su dobile jamstvenu kvotu na aukciji.
 • jamstva se izdaju za kredite namijenjene financiranju novih investicija (greenfield) i dovršetku već započetih investicija, uključujući financiranje obrtnih sredstava za izvršenje investicijskog projekta do najviše 25% glavnice kredita.

MONOPOL

 • isključivo pravo, potpuno prisvajanje tržišta.
 • situacija gdje jedno poduzeće ili grupa njih ima moć nad tržištem. Ta se moć ostvaruje ako su na tržištu uvjeti koji to omogućavaju:
 • potpuni monopol je tržišna situacija u kojoj se na strani ponude nalazi samo jedan ponuđač, a na strani potražnje je velik broj kupaca.
 • bilateralni monopol je u slučaju kada su na strani ponude i na strani potražnje jedan ponuđač i jedan kupac. Postoji još i parcijalni monopol, kada pored glavnog ponuđača djeluje i drugi, ali nevažni ponuđač (autsajder), koji ne utječe na tržišne odnose.
 • napokon, ako se veći broj značajnih ponuđača udruži u cilju stjecanja dominantnog položaja na tržištu i diktiranja veličine, strukture i kvalitete ponude uz izbjegavanje međusobne konkurencije (i time ostvarivanja superprofita), takve saveze nazivamo monopolima.

MORAL

 • skup nepisanih pravila i običaja koji utvrđuju međuljudske odnose i
 • prosuđuju što je dobro, a što je zlo, što je pravedno, a što je nepravedno.
 • središnje vrijednosti morala su: dobro, ispravno i pravedno, a dobro je najveća moralna vrijednost
 • Etičko značenje dobra:
 • ispravno dobro (bonum honestum),
 • korisno dobro (bonum utile)
 • ugodno dobro (bonum delectabile)
 • za moral je bitan kategoričan imperativ koji se izražava u sljedećoj formuli:

          “Djeluj  samo po onoj normi za koju bi istodobno htio da  postane opći  zakon” (Immanuel Kant )

 • Na taj način se zadovoljava interes društva i zajednice (a kroz to i pojedinca).
 • Utilitarizam – dominantna “filozofija” u stoljeću ima stav:

                “Dobro je ono što je dobro za mene”.

                 Zadovoljava samo interes pojedinca (osobe ili poduzeća)

 • dimenzija dobra i dimenzija radosti u  misli utilitarista, stavljene su u drugi plan   s obzirom na traženje koristi i užitka.

MORATORIJ

 • odgađanje plaćanja dugova, zbog stanovitih razloga i zaštite dužnika, a određuje ga posebnim aktom država.
 • aktom o moratoriju država određuje je li moratorij generalni i odnosi li se na sve dužnike ili se prepušta sudovima da rješavaju svaki pojedinačni slučaj.
 • moratorij se obično određuje u vrijeme većih kriza, elementarnih nepogoda, ratova i sl., kad je naime većem broju dužnika onemogućeno ispunjavanje obveza. Obveze dužnika u vrijeme moratorija miruju. Nerijetko se i država služi moratorijem da bi odgodila svoje dugove.
 • bitno je da za moratorij postoji državni akt kojim se utvrđuju temeljne pojedinosti takvog postupka.

MREŽA

 • engl. - Network
 • grupa računala spojenih fizičkom vezom, poput kabela, ili bežičnom vezom.
 • u informacijskoj tehnologiji, mreža je niz točaka ili čvorova međusobno povezanih komunikacijskim kanalima.
 • mreže mogu biti isprepletene s drugim mrežama i sadržavati podmreže, a najčešće su im topologije sabirnica, zvijezda, prsten ili mreža.
 • može ih karakterizirati prostorna rasprostranjenost, pa ih tada dijelimo na:
 • lokalne (engl. Local Area Network - LAN),
 • mreže metropolskog područja (engl. Metropolitan Area Network - MAN)
 • mreže velikog prostora (engl. Wide Area Network – WAN). 

MRP

 • eng.- Material requirements planning
 • sustav za upravljanje planiranjem proizvodnje i skladištem koji se koristi za upravljanje proizvodnim procesima.
 • suvremeni MPR sustavi imaju podršku računala, ali je moguće, kao što se radilo nekada, planirati i bez računala.
 • jedan MPR sustav mora ostvariti sljedeće ciljeve:
 1. osigurati da materijali budu na raspolaganju za proizvodnju i da proizvodi budu spremni za isporuku kupcu,
 2. održavati minimalne troškove,
 3. planirati proizvodne aktivnosti, termine isporuke i aktivnosti za nabavu materijala.

MUDROSLOVNI FAKULTET

 • u vrijeme svoga boravka u Zagrebu 1869. godine car Franjo Josip potpisao je zakonski članak koji 5. siječnja 1874. godine dobiva vladarevu sankciju da se osnuje Mudroslovni fakultet s filozofičko-historičkim i matematičko-prirodoslovnim odjelima.
 • na temelju toga je 19. listopada 1874. godine svečano otvoreno moderno Sveučilište u Zagrebu.
 • u njegovu su sastavu tada djelovala četiri fakulteta: Pravni, Bogoslovni, Filozofski i Medicinski.
 • pod imenom Mudroslovni fakultet započinje s radom akademske godine 1874/1875. Posvetio je posebnu pozornost razvijanju fundamentalnih disciplina svojega prirodoslovno-matematičkoga odjela, koji je s vremenom postao kolijevkom nekoliko novih fakulteta zagrebačkoga Sveučilišta.
 • godine 1926. mijenja naziv u Filozofski fakultet, a za vrijeme NDH (1941. do 1945.) ponovo se naziva Mudroslovni fakultet.

MZOŠ

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Donje Svetice 38, 10000 Zagreb.
 • mzos.hr
 • Obrazovanje - MZOŠ obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; nastavne planove i programe; udžbenike, normative i standarde te druge za odgojno-obrazovni rad; razvitak školstva; stručno obrazovanje i usavršavanje odgajatelja, učitelja i nastavnika; učenički standard; inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor; itd.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav i izradu nastavnih planova i programa visoke naobrazbe u zemlji i inozemstvu te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad i stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika, smještaj, prehranu i druga pitanja životnoga i radnoga studentskog standarda te inspekcijske poslove visoke naobrazbe.

 • Znanost – MZOŠ obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvitak znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstveno-teh­ničkih informacija i komunikacija; razvitak znanstvenoistraživačkih i drugih pravnih osoba; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima; usklađivanje financiranja programa neprestane istraživačke djelatnosti i ugovornih projekata u svrhu ostvarivanja Nacionalnoga znanstvenoistraživačkog programa te znanstvenih projekata od posebnog interesa; planiranje, usklađivanje i provođenje razvitka informatičke djelatnosti i njezino povezivanje u cjeloviti informacijski sustav u Republici Hrvat­skoj; planiranje i usklađivanje tehnološkog razvitka u Republici Hr­vatskoj; itd.
 • Šport – MZOŠ obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvitak športa i tjelesne kulture; zaštitu i unapređenje zdravlja djece, mladeži i odraslih te na djelatnost udruga u području športa.

SLOVO N

 NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI (NKD)

 • prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstavaju se po djelatnostima pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost sukladno propisima, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave.
 • Nacionalnom klasifikacijom se određuju područja, potpodručja, odjeljci, skupine, razredi i podrazredi gospodarskih i inih djelatnosti, a propisuje ju Vlada Republike Hrvatske
 • podaci koji su od značenja za usmjeravanje društvenoga i gospodarskog razvitka te podaci o stanju i kretanjima u pojedinim područjima društvenoga i gospodarskog života u Republici Hrvatskoj prikupljaju se, upisuju, obrađuju i iskazuju po djelatnostima prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

 NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA

 • sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, ona osigurava jednoznačnu komunikaciju korisnika rezultata s nositeljima upotrebe, a njima komunikaciju s davateljima podataka.
 • kao nacionalni (statistički) standard Nacionalne klasifikacije zanimanja u primjeni objedinjuje potrebe svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima skupnih podataka. Nacionalna klasifikacija zanimanja kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba.
 • Nacionalna klasifikacija zanimanja potom je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i slično, te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti Međunarodna je usporedivost osigurana pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).
 • kako u Hrvatskoj nije postojala odgovarajuća klasifikacija koja bi zadovoljila sve korisnike, izrađena je nova Nacionalna klasifikacija zanimanja (1998. godine), čija je upotreba obvezna norma.
 • na temelju Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98.) i na temelju Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. – 2010. (»Narodne novine«, br. 114/06.) kojom je u cilju postizanja jednakih mogućnosti zapošljavanja žena određena mjera da se zanimanja na svim razinama klasifikacije zanimanja iskažu ženskom i muškom inačicom naziva, Državni zavod za statistiku kao nositelj izvršenja ove mjere objavio je Nacionalnu klasifikaciju zanimanja s nazivima u muškom i ženskom rodu.
 • u izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja s nazivima u muškom i ženskom rodu uz Državni zavod za statistiku sudjelovali su Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Nacionalna klasifikacija zanimanja s nazivima u muškom i ženskom rodu sadrži sva pojedinačna zanimanja, njihove skupine, podvrste, vrste i rodove kojima pripadaju.

NACIONALNI DOHODAK

 • mjera novčane vrijednosti dobara i usluge koje su na raspolaganju naciji, a proistječu iz gospodarske aktivnosti.
 • stvara se samo u oblasti materijalne proizvodnje, a realizira se i u neproizvodnim djelatnostima, kao i u neprivrednim djelatnostima realizacijom roba i usluga, plaćanjem poreza, taksa i drugih dadžbina.
 • veličina nacionalnog dohotka po jednom stanovniku koristi se kao jedan od najznačajnijih pokazatelja ekonomske razvijenosti pojedinih zemalja.

NACRT (vidi crtež)

 • tehnički crtež,
 • vizualni prikaz dijela, sklopa ili proizvoda,
 • osnovni i najvažniji dokument tehničke dokumentacije,
 • daje izgled i tehničke značajke dijela, odnosno proizvoda.
 • osnovni konstrukcijski dokument koji daje sve podatke koji definiraju izgled i tehničke karakteristike tog dijela.
 • crtež je jednoznačno označen brojem crteža i brojem dijela koji je prikazan.
 • definira oblik s preciznim mjerama (kotama), tolerancijama, obradom površine, materijalom, ostalim tehničkim podacima i  definiranim načinom  spajanja dijelova,
 • nacrt se radi rukom ili na računalu.

zaglavlje nacrta:

 • standardizirani prostor na nacrtu u koji se upisuju osnovni podaci o nacrt nužni za njegovu ispravnu uporabu
 • sadrži podatke nužne za identifikaciju i razumijevanje sadržaja nacrta
 • naziv nacrta (predmeta),
 • broj nacrta
 • datum izrade ili promjene nacrta
 • imena i potpise osoba odgovornih za izradbu i kontrolu nacrt.
 • uz nacrt je vezana i sastavnica koja je ili dio nacrta ili je dokument fizički odvojen od nacrta, ali povezan istim brojem.

NacrtPoklopac

Nacrt-crtež

(Izvor slike: http://www.prokona.eu/...)

NAČELA UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM (prema ISO 9001)

 • uspješno vođenje i djelovanje organizacije zahtijeva upravljanje organizacijom na sustavan i prepoznatljiv način. Smjernice za vođenje ponuđene u ovoj međunarodnoj normi temeljene su na osam načela upravljanja kvalitetom.
 • ta načela upravljanja kvalitetom osmišljena su da ih koristi najviše poslovodstvo kako bi vodili organizaciju prema poboljšanju performansi i ugrađena su u sadržaj ove međunarodne norme:
 1. Usmjerenost na kupca (Customer focus) - organizacije ovise o svojim kupcima i zbog toga trebaju shvatiti njihove sadašnje i buduće potrebe, postizati njihove zahtjeve i nastojati nadići njihova očekivanja.
 2. Vodstvo (Leadership) - vođe uspostavljaju jedinstvo ciljeva, usmjerenja i unutarnjeg okruženja organizacije. Oni stvaraju okruženje u kojem zaposlenici mogu postati potpuno uključeni u dostizanje ciljeva organizacije.
 3. Uključenje zaposlenika (Involvement of people) - zaposlenici na svim razinama su srž organizacije i njihova potpuna uključenost omogućuje da se njihove sposobnosti primjenjuju u korist organizacije.
 4. Procesni pristup (Process approach) - željeni rezultat postiže se učinkovitije kada se pridruženim resursima i aktivnostima upravlja kao procesima.
 5. Sustavni pristup upravljanju (System approach to management) - prepoznavanje, shvaćanje i upravljanje međusobno povezanim procesima kao sustavom doprinosi djelotvornosti i učinkovitosti organizacije u dostizanju postavljenih ciljeva.
 6. Trajno poboljšanje (Continual improvement) - neprekidno poboljšanje sveukupnih performansi organizacije treba biti trajni cilj organizacije.
 7. Činjenični pristup odlučivanju (Factual approach to decision making) - djelotvorne odluke temeljene su na analizi podataka i informacija.
 8. Odnosi s dobavljačima na uzajamnu korist (Mutually beneficial supplier relationship) - Organizacija i njezini dobavljači su međusobno povezani i odnosi uzajamne koristi osnažuju sposobnost organizacije i dobavljača da stvaraju vrijednost.
 • uspješna primjena osam načela upravljanja u organizaciji rezultirati će     koristima za zainteresirane strane, kao što su povećana dobit, stvaranje       vrijednosti i povećana stabilnost.
 • ovih osam načela upravljanja kvalitetom čine temelj za norme sustava upravljanja kvalitetom unutar skupine ISO 9000.

NADZORNI ODBOR

 • nadzire vođenje poslova društva (dioničkog društva).
 • može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari.
 • Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru.

NAGRADA HAZU

 • nagrada koju Hrvatska akademija znanosti i umjetnostidodjeljuje za doprinos u znanosti i umjetnosti u raznim područjima istraživanja i umjetničkoga rada.
 • Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojem zasjedanju 27. lipnja 1993. donijela je Odluku o osnutku i dodjeli nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za znanstvena i umjetnička dostignuća i Pravilnik o radu Odbora za nagrade u postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • Hrvatska akademija svake godine 29. travnja slavi Dan Akademije u spomen na odluku Hrvatskoga sabora o osnivanju akademije znanosti. Toga se dana istaknutim pojedincima dodjeljuju Nagrade HAZU za različita područja znanstvenog i umjetničkog djelovanja, tako i za „najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području književnosti“.
 • Nagrada se sastoji od plakete i povelje o dodjeli nagrade. Postupak nominiranja započinje raspisivanjem javnog natječaja Odbora za nagrade HAZU-a.
 • u 1995. na području tehničkih znanosti dobitnici su bili dr. sc. Roko Cebalo, prof. dr. sc. Hrvoje Babić i prof. dr. sc. Tomislav Kelemen.

NAGRADA „JOSIP LONČAR“

 • utemeljena je odlukom Vijeća nastavnika Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 178. sjednici od 13. studenoga 1971. godine,
 • dodjeljuje se za istaknute uspjehe u studiju, znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i nastavi na području tehničkih znanosti.
 • Nagrada "Josip Lončar" dodjeljuje se u obliku priznanja, posebnih priznanja, brončanih plaketa, srebrnih plaketa i zlatnih plaketa.
 • odluku o nagradama "Josip Lončar" donosi Fakultetsko vijeće i to svake godine na sjednici koja se održava u listopadu.
 • Nagrade se dodjeljuju za prethodnu akademsku godinu.

NAGRADA „NIKOLA TESLA“

 • nagrada za znanstveno dostignuće.
 • dodjeljuje ju Sabor Republike Hrvatske.

NAJVIŠE POSLOVODSTVO

 • eng.- top management
 • osoba ili grupa ljudi koji vode i upravljaju organizacijom  na najvišoj razini

NAKNADA

 • označava novčanu protuvrijednost za izvršeni rad ili korištenu uslugu.

NAUČNIK

 • učenik koji je upisan u obrtničku školu, a sklapanjem Ugovora o naukovanju ulazi u proces naukovanja.

NAZIV ZANIMANJA

 • odnosi se na pojam koji je određen definicijom i mjestom u sustavu nazivlja pojmova.
 • u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ono je definirano opisom skupine zanimanja a skupina je sastavljena od srodnih zanimanja (tesari i građevinski stolari) ili zanimanja bliskih prema tehnologijama (diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije). Jedan naziv može se upotrijebiti samo za jedno zanimanje - u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ne pojavljuju se dva ista naziva zanimanja.
 • Naziv zanimanja određuje se prema
 • vrsti posla, odnosno prema sadržaju rada u zanimanju (pletač košara...),
 • prema složenosti zanimanja (diplomirani ekonomist za ...),
 • prema rezultatu rada (ribar),
 • prema mjestu obavljanja posla (skladištar, vrtlarski radnik),
 • prema sredstvima rada (rukovatelj strojem...) i slično.
 • Naziv ima ključnu riječ koja određuje zanimanje (inženjer) i jednu ili više kvalifikatorskih oznaka koje ga točnije određuju (strojarski inženjer konstruktor). Stručnjaci za hrvatski jezik smatraju da su nazivi s tri ili više oznaka problematični, ali zahtjev za ograničenjem broja oznaka kod nekih zanimanja nije ostvaren.

NC

 • skraćenica od - Numerical control
 • automatizacija strojnih alata koji su upravljani programiranim naredbama kodiranim u mediju za pohranu podataka – za razliku od nekadašnjih ručno pokretanih kotača i poluga.
 • prvi NC stroj je izrađen 1940-tih i 1950-tih i imao je bušene kartice.
 • kada su ugrađena računala, dobiveni su CNC strojevi, što je revolucioniralo procese strojne obrade.

NELIKVIDNOST

 • eng.- insolvency, illiquidity
 • nedostatak tekućih (likvidnih) sredstava, novca.
 • zastoj u kruženju imovine u procesu reprodukcije poduzeća (nelikvidnost poslovanja).
 • nelikvidnost poslovanja je nesposobnost neometanog tijeka bitnih faktora poslovnog procesa i njihova pretvaranja iz novčanih u materijalne oblike i iz materijalnih u novčane;
 • ponekad se koristi za označavanje insolventnosti poduzeća.

NEMATERIJALNA ULAGANJA

 • označava ulaganje (investicije) u nematerijalne oblike imovine. (patenti, licence prava)

NEOKORTEKS

 • kora velikog mozga svega je dva milimetra debela i sastavljena je od šest slojeva.
 • neokorteks (sjedište misli) je centar koji spaja i shvaća ono što su osjetila primila.
 • odgovoran je za strategiju i dugoročno planiranje, nijansiranje emocionalnog života.

NESOLVENTNOST

 • nemogućnost plaćanja dospjelih obveza u rokovima njihovih dospijeća.
 • u slučaju određenih zastoja u plaćanju dospjelih obveza, govorimo o privremenoj nesolventnosti, dok trajnu nesolventnost označava potpuna obustava plaćanja u slučaju predstojećeg stečaja poduzeća;
 • ponekad se pod nesolventnošću podrazumijeva i situacija u kojoj je imovina poduzeća manja od njegovih dugova.
 • nesolventnost je osnovni financijski povod stečaja poduzeća.
 • povezana je s nelikvidnošću (između nelikvidnosti i nesolventnosti postoji čvrsta povezanost i međusobna uvjetovanost). Međutim, u kratkom roku pojava nelikvidnosti ne mora dovesti do pojave nesolventnosti, isto kao što svaka nesolventnost ne mora biti posljedica nelikvidnosti.

NEW DEAL 

 • „novo poslovanje“,"nova raspodjela", "nova pogodba",
 • ekonomski program koji je uveo američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt godine radi savladavanja Velike ekonomske krizekoja je izbila u Americi 1929. i koja je zahvatila cijeli svijet.
 • sve je počelo nakon sloma čitave američke ekonomije, svaki četvrti Amerikanac je ostao bez posla, tako da je oko 15 milijuna ljudi bilo nezaposleno. Prosječne nadnice su pale za 60%, a prihod od poljoprivredeza 50%. Kako je do tada ekonomija SAD-a bila vodeća i pokretač razvoja svjetskog gospodarstva, tako se i kriza prelila iz Amerike u cijeli svijet.
 • srž New Deala je intervencija države u ekonomskom sustavu zemlje tako da bi se uspjelo pokrenuti kotače tržišnog gospodarstva.
 • karakteristike te politike je bila za SAD dotada nezapamćeno uplitanje države u gospodarstvo, odnosno zamjena dotadašnjeg sustava temeljenog na slobodnom tržištumonetarizma sustavom temeljenim na intervenciji, odnosno povećanoj kontroli države nad bankama, industrijom, kao i stimuliranju potrošnje.
 • kao jedan od autora ovog programa se često navodi britanski ekonomist John Maynard Keynes.
 • intervencija je bila na mnogim razinama: kroz direktnu stimulaciju - izdavanjem povoljnih kredita, usvajanjem novih zakona, otvaranjem javnih radova i raznim drugim reformama. 
 • New Dealje bio prekinut početkom Drugog svjetskog rata, no pojedine reforme su bile dalekosežne za američko društvo kao priznanje rada sindikata te uvođenje starosnog i invalidskog osiguranja.
 • to je dovelo do djelomičnog olakšanja od krize.

NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE

 • označava vrijednost na koju dionica glasi. Nominalna vrijednost piše na dionicama

NORMA (standard)

 • engleski naziv za normu je standard.
 • dokument donesen konsenzusom i odobren od priznatoga tijela, koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate s ciljem postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danome kontekstu.
 • norme bi se trebale temeljiti na provjerenim znanstvenim, tehničkim i iskustvenim rezultatima, i biti usmjerene promicanju najboljih prednosti za društvo.
 • riječ norma potječe iz latinskoga jezika i označava pravilo ili mjeru.

NORMA (u određivanju  vremena proizvodnje)

 • vrijeme koje je propisano za izvođenje neke radne operacije.
 • ukoliko je radne operacija izvedena prije nego što je normom propisano, ostvaruje se „premašaj norme“.
 • norma se upisuje se u radnu, tehnološku dokumentaciju.
 • norme se mogu određivati „od oka“ ili na temelju stručnih, tehničkih parametara.
 • razlikuju se pojedinačne norme, grupne norme i organizacijske norme.

NORMATIV

 • određuje koliko treba nečega utrošiti za određenu proizvodnju ili uslugu.
 • izražava se u novčanim ili naturalnim jedinicama.
 • normativ rada – broj radnih sati potrebnih za izradu nekog proizvoda
 • normativ materijala – količina pojedinih materijala koji se ugrađuju u neki proizvod.

NOVČANI TIJEK

 • eng.- cash flow
 • označava protok uplata i isplata u poduzeću.
 • financijska kategorija koja odražava kretanje gotovine: primitke, izdatke i njihovu razliku; tijek novca koji ulazi u poslovanje tvrtke na temelju prodaje robe ili usluga ili po drugim osnovama i novca koji izlazi iz poslovanja tvrtke na temelju gotovinskih plaćanja za osiguranje neophodnih faktora proizvodnje.
 •  svako znatno kašnjenje novčanih primitaka može uzrokovati tvrtki probleme s gotovinom i tako je dovesti do financijskih poteškoća.

NUTS

 • kratica od - Nomenclature des unités territoriales statistiques
 • nomenklatura prostornih jedinica za statistiku
 • hijerarhijski sustav za identifikaciju i klasifikaciju prostornih jedinica za potrebe službene statistike u zemljama članicama Europske unije.
 • statistička nomenklatura prostornih jedinica koju je definirao Europski statistički ured (Eurostat) kako bi stvorio jedinstvenu i koherentnu strukturu za teritorijalnu raspodjelu. Koristi se od 1988. godine u zakonodavstvu Zajednice vezanom na strukturne fondove.
 • ovaj sustav je 1980. godine razvio Europski ured za statistiku u Luksemburgu, s ciljem uspoređivanja regija unutar Europe. Ove teritorijalne jedinice su definirane čisto za statističke svrhe, te ne tvore nužno službene upravne jedinice. Često se grupiranjem određenih upravnih jedinica dobivaju NUTS regije, zbog broja stanovnika koji živi na području te regije.
 • svaka europska zemlja dobiva abecedni kôd, slično službenom ISO 3166-1 kôdu (jedina iznimka je kôd Ujedinjenog Kraljevstva), te je podijeljena na statističke jedinice koje su strukturirane na tri razine po zemlji:
 • postoje tri razine klasifikacije definirane prema veličini i broju stanovnika na određenom području (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3) koje se koriste za definiranje prihvatljivosti neke regije za financiranje iz instrumenata kohezijske politike. Kohezijski fond koristi NUTS1, ERDF koristi NUTS 2, ESF koristi NUTS 2 i 3, a Europska teritorijalna suradnja koristi NUTS 3.
 • NUTS 1 : odgovara statističkim jedinicama u kojim živi od 3 do 7 milijuna stanovnika ;
 • NUTS 2 : od 800 000 do 3.000.000 stanovnika ;
 • NUTS 3 : od 150 000 do 800.000 stanovnika.
 • Eurostat je odobrio NUTS klasifikaciju za Hrvatsku u ožujku 2007. godine
 • Tri razine NUTS-a u Hrvatskoj su :

NUTS-1:         Hrvatska

NUTS-2: 3      Regije

NUTS-3: 21    Županije

HR0 Hrvatska

   HR01   Sjeverozapadna Hrvatska

      HR011 Grad Zagreb

      HR012 Zagrebačka županija

       HR013 Krapinsko-zagorska županija

       HR014 Varaždinska županija

       HR015 Koprivničko-križevačka županija.

       Itd.

 SLOVO O

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 • izvori energije koji se dobivaju iz prirode te se mogu obnavljati; danas se sve više koriste zbog svoje neškodljivosti prema okolišu. Najčešće se koriste energije vjetra, sunca i vode.
 • nazivaju se i „zelena energija“ koja ne zagađuje okoliš.
 • stalno su prisutni u prirodi i ne mogu se potrošiti, jer se stalno obnavljaju.
 • strujanje obnovljive energije uključuje prirodne fenomene kao što su: sunčeva svjetlost, vjetar, valovi, geotermalna toplina
 • obnovljiva energija je dobivena iz prirodnih procesa koji se konstantno obnavljaju. U svojim različitim oblicima, dobiva se direktno iz sunca ili iz topline stvarane duboko u Zemlji. To još uključuje električnu struju i toplinu dobivenu iz izvora poput sunčeve svjetlosti, vjetra, oceana, hidroenergije, biomase i geotermalne energije te biogoriva i hidrogena dobivenog iz obnovljivih izvora.“
 • svaki od ovih izvora ima jedinstvene karakteristike koje utječu na to kako i gdje su korišteni.
 • obnovljive izvore energije možemo podijeliti u dvije glavne kategorije:
 • tradicionalne obnovljive izvore energije poput biomase i velikih hidroelektrana,
 • te na takozvane "nove obnovljive izvore energije" poput energije Sunca, energije vjetra, geotermalne energije itd.
 • razvoj obnovljivih izvora energije (osobito od vjetra, vode, sunca i biomase) važan je zbog nekoliko razloga:
 • obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu. Smanjenje emisije CO2 u atmosferu je politika Europske unije, pa se može očekivati da će i Hrvatska morati prihvatiti tu politiku.
 • povećanje udjela obnovljivih izvora energije povećava energetsku održivost sustava. Također pomaže u poboljšavanju sigurnosti dostave energije na način da smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije.
 • očekuje se da će obnovljivi izvori energije jednom postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije

 Obnovljivi-izvori-energije

Obnovljivi izvori energije

(Izvor slike: https://www.antenazadar.hr/clanak/2014/05/promocija-obnovljivih-izvora-energije-uz-predavanja-radionice-otvorena-vrata-i-sajam/)

 OBROVAC – simbol promašenih investicija 

 • gradić u Zadarskoj županiji, na rijeci Zrmanji, 11 km od njezina ušća u Novigradsko
 • poznat po tvornici glinice Jadral, sagrađenoj 1977. godine koja je trebala pomoći tom nerazvijenom kraju.
 • najveća “promašena” investicija u bivšoj Jugoslaviji u koju se „ulupalo“ gotovo milijardu dolara.
 • prestala raditi 1981.

 Obrovac

Godine 2008. srušen 73 metara visok tvornički dimnjak, zadnji simbol promašenog projekta

 (Izvor slike: http://www.057info.hr/vijesti/2008-05-15/srusen-dimnjak)

 OBRT

 • dolazi od riječi „obrtan (okretan)“, obrće kapital
 • samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
 • obrte prema djelatnosti dijelimo na :
 • slobodne obrte,
 • vezane obrte,
 • povlaštene obrte.
 • korijeni poduzetništva u Hrvatskoj, a posebno u Gradu Zagrebu, sežu u daleku prošlost. Možemo reći da organizirano djeluje od 1466.godine, kada je kralj Matija Korvin boraveći u Zagrebu potvrdio pravila postolarskog ceha.

OBRTI, TRADICIJSKI

 • obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet. (Pravilnik o tradicijskim obrtima, NN 112/2007)
 • obrti koji baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.
 • tradicijski obrti su: cvjećarski i izrada umjetnog cvijeća, fotografski, izrada slika na porculanu, brijački, frizersko-vlasuljarski, frizerski, keramičarski, klesarski, krovopokrivački, izrada bunara, obrada kamena, pećarsko-keramičarski, tesarski, zidarski, bojanje predmeta od tekstila i kože, kišobranarski, izrada muških šešira, izrada ženskih šešira, izrada kapa, izrada rublja, steznika i pojasa, izrada narodnih nošnji, presvlačenje dugmadi, ćilimarski, pozamanterijski, tkalački, izrada čipki, krojački (izrada odjeće po mjeri i popravci), vunovlačarski, knjigovežnički, kartonažni, litografski, tiskarski, krznarski, kožuharski, limarski, bravarski, kovački, žicopletački i žličarski, izrada fenjera, brusačko-oštrački, ljevački, potkivački, puškarski, pekarski, postolarski, opančarski, soboslikarski, staklarski, staklopuhački, staklobrusački, duborezački, kolarski, bačvarski, košarački i pletarski, itd.

 (Iz  Natječaja Grada Zagreba za dodjelu potpora obrtnicima, Službeni glasnik Grada Zagreba 11/07, 17/08, 24/09 i 16/11 )

OBRTI, UMJETNIČKI

 • obrti koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta –umjetnika. (Pravilnik o tradicijskim obrtima, NN 112/2007)

NAPOMENA - Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

 • proizvodi koji se generacijama proizvode u obrtima, a sada se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi kulturne baštine Hrvatske također se u smislu ovoga Pravilnika mogu smatrati tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima.

OBRTNA SREDSTVA

 • novčana sredstva tvrtke koja služe za proizvodnju ili trgovinu.

OBRTNI REGISTAR

 • javna knjiga u koju se upisuju podaci o svim obrtima u RH, sukladno zakonu o obrtu

OBRTNIK

 • fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba.

 OBRTNIK - OSIGURANIK MIROVINSKOG OSIGURANJA

 • osoba koja ostvaruje dohodak isključivao bavljenjem obrtničke djelatnosti bez obzira na broj registriranih obrtničkih radnji i po toj osnovi plaća doprinos za mirovinsko osiguranje.
 • u obrtnike, osiguranike Mirovinskog osiguranja ne evidentiraju se obrtnici koji imaju otvoren obrt uz radni odnos i po kojoj osnovi su osigurani. Takvi obrtnici plaćaju obvezne doprinose s osnova obrta prema godišnjoj poreznoj prijavi.

OBVEZA

 • označava dug prema nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

OBVEZNICA

 • označava dužnički vrijednosni papir kojim se izdavatelj obvezuje da će isplatiti novčana sredstva označena u obveznici u određenom roku i uz određenu kamatu.
 • obveznice (bonds) su dugoročni dužnički vrijednosni papiri s rokom dospijeća preko jedne godine. Kupac obveznice posuđuje iznos na koji obveznica glasi njezinu izdavatelju, a izdavatelj obveznice jamči da će tijekom utvrđenog vremenskog razdoblja imatelju obveznice godišnje plaćati utvrđeni iznos kamata, te o dospijeću obveznice isplatiti iznos na koji ona glasi.
 • za razliku od klasičnog kredita, dužnički financijski instrument može biti kupljen ili prodan na sekundarnom tržištu.

ODRŽIVI RAZVOJ

 • razvoj koji zadovoljava sadašnje potrebe a da ne ugrožava sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje vlastite zahtjeve. Usmjeren je na poboljšanje životnog standarda pojedinaca, uz kratkoročno, srednjoročno i dugoročno očuvanje okoliša.
 • cilj mu je trostruk: počiva na gospodarskoj učinkovitosti, socijalnoj pravdi i održivoj zaštiti okoliša.
 • strategija održivog razvitka EU usvojena je 2001. godine, a revidirana 2005. godine. Komisija je 2002. godine usvojila globalno partnerstvo za održivi razvoj, koji mu je dao vanjsku dimenziju.
 • u svrhu promicanja održivog razvoja javni je sektor dužan ograničiti štetne utjecaje prometa i rizika po zdravlje, poboljšati upravljanje prirodnim resursima, posebno njihovu konzumaciju, i boriti se protiv socijalne isključenosti i siromaštva u Europi i ostatku svijeta.
 • mora također poduzeti i mjere protiv klimatskih promjena te ograničiti njihove posljedice.

OECD

 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
 • OECD je osnovan 1961. godine.
 • nastao je kao nasljednik Organizacije za europsku ekonomsku suradnju (Organization for European Economic Cooperation tj. OEEC) nastale 1948. u sklopu Marshallovog plana s ciljem rekonstrukcije europskog gospodarstva razorenog u Drugom svjetskom ratu.
 • poveljom potpisanom 14. prosinca 1960. utemeljeni su ciljevi Organizacije:
 • unapređivanje gospodarskog rasta zemalja članica;
 • pomoć nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju (u okviru i izvan članstva u Organizaciji);
 • težiti povećanju svjetske trgovine.
 • povećati životni standard u zemljama članicama,
 • doprinositi razvoju svjetskog gospodarstva.
 • područja djelovanja i rada Organizacije su: razvojna politika i kooperacija, energija, razvoj, trgovina, financijska i fiskalna pitanja, socijalna pitanja, zapošljavanje, edukacija, ekologija, znanost, tehnologija, industrija, poljoprivreda, ribarstvo.
 • organizacija je konzultativnog karaktera, bez snage obvezivanja bilo koje od svojih članica.
 • sjedište Organizacije nalazi se u Parizu.

OFFSHORE

 • u međunarodnom poslovanju i financijama označava situacije u kojima se depoziti, investicije, proizvodnja i druge aktivnosti odvijaju u nekoj drugoj zemlji, a ne u onoj u kojoj živi vlasnik, investitor, proizvođač ili pokretač aktivnosti.

OHLOKRACIJA

 • naziv koji se koristi za vladavinu ruljeili mase ljudi,
 • neoplemenjena demokracija, odnosno njena sposobnost da utječe na ustavne
 • označava i zastrašivanje legitimnih vlasti.
 • kao pogrdni izraz za majoritarianizam, srodan je latinskom izrazu mobile vulgus(hirovita, nepostojana gomila).

OLIGARHIJA

 • grč.: ολιγαρχία oligarkhia)
 • vladavina klike, male grupe ljudi ili autoritarna vlast političkog vrha, često bez poštivanja demokratskih institucija i demokratske volje građana.

OLIGARH

 • naziv za osobu koja je član oligarhije.
 • danas se taj naziv koristi za ruske tajkune koji su nastali poslije raspada Sovjetskog Saveza.

ONE MAN BAND

 • engl), „jedan čovjek je orkestar“.
 • misli se na situaciju u kojoj jedan čovjek „svira nekoliko instrumenata“ umjesto cijelog orkestra, odnosno radi sve poslove u jednom poduzeću ili nekoj organizaciji.

OOUR

 • osnovna organizacija udruženog rada.
 • ljudi su to skraćeno zvali samo OUR.
 • naziv za osnovni (najniži) poslovni pravni subjekt u nekadašnjoj samoupravnoj socijalističkoj Jugoslaviji od 1974. sve do njenog raspada 1990-ih.
 • OOUR -i su počeli nicati nakon donošenja Ustava iz 1974., a nakon Kardeljevog Zakona o udruženom radu donesenog studenog 1976. postali su obligatni pravni oblik, po kojem se svaka dotadašnja radna organizacija morala preoblikovati.
 • idealizirano su zamišljeni kao „asocijacije slobodnih proizvođača, sredstvo da se poveća efikasnost privrede u društvenom sektoru i samoupravljanjem reintegrira već dobrano dezintegrirano jugoslavensko društvo“.
 • OOUR-i su se grupirali u RO-Radne organizacije, a RO-i u SOUR- Složenu organizaciju udruženog rada.

OPERATIVNI LEASING

 • vrsta leasinga koji se ne temelji na stjecanju vlasništva i zato je primjereniji kategoriji potencijalnih korisnika koji u bilancama ne žele opterećivati svoje poslovanje.
 • zbog toga se još naziva i poslovnim najmom.

ORGANIZACIJA

 • ὄργανον órganonalat, oruđe“
 • dogovoreni raspored poslova, funkcija i procesa i veza među njima, strukturiran tako da ostvaruje ciljeve organizacije (poduzeća).
 • skupina osoba s dogovorenim odgovornostima, ovlastima i odnosima.
 • namjeravana i formalizirana struktura uloga ili položaja, određeni poredak koji vodi do kolektivnih ciljeva.
 • organizacija je namjeravana i formalizirana struktura uloga ili položaja. Najčešće se pod tim misli  poduzeće ili neka institucija.
 • u općoj jezičnoj uporabi kao i u znanosti (politologiji, sociologiji, poslovnoj administraciji) pojam organizacija se koristi vrlo raznoliko. Organizacija – skupina ljudi koji obavljaju neki posao. Organizacija rada – svjesna čovjekova djelatnost kojom se usklađuju svi čimbenici (materijalni i osobni) proizvodnje radi postizanja optimalnih rezultata
 • društveni poredak koji vodi kolektivne ciljeve. To obuhvaća i planiranje te izvršenje određenoga projekta.
 • organiziranje predstavlja - ustanovljavanje i klasificiranje potrebnih aktivnosti, grupiranje aktivnosti nužnih za postavljanje ciljeva, te dogovorene ovlasti.
 • Formalna organizacija – napisana organizacija s definiranim ulogama i ovlastima.
 • Neformalna organizacija – nenapisana organizacija u kojoj se uloge izborene na osnovi zajedničkih interesa i osobnih autoriteta.
 • organizacijska struktura treba biti oblikovana tako da:
 • razjasni tko će obavljati zadatke,
 • tko je odgovoran za rezultate,
 • ukloni prepreke uspješnom radu uzrokovane nepouzdanošću  zaduženja,
 • stvara mreže komuniciranja i odlučivanja,
 • da postiže ciljeve poduzeća.

ljudima u organizaciji definiraju se:

 • zadaci, ovlasti,  odgovornosti
 • uloge i mjesto u organizaciji
 • ljudi i funkcije kojima daju zadatke i ljudi i funkcije od kojih primaju zadatke
 • veze s ostalima: - s onima od kojih primaju zadatke, s onima kojima prosljeđuju rezultate svog posla, s onima kojima daju zadatke, s onima s kojima rade na istim poslovima, s onima od kojih primaju informacije, s onima s kojima komuniciraju

ORGANIZACIJSKA KULTURA

 • označava sustav vrijednosti, normi i običaja koji su specifični za neku organizaciju

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

 • označava sustav veza i odnosa u organizaciji.
 • oblikuje se prema strategiji tvrtke i sustavu upravljanja i rukovođenja.

ORTAK

 • radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više osoba mogu zajednički obavljati gospodarsku djelatnost. Međusobni odnosi uređuju se pisanim ugovorom na koji se primjenjuju propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku.

ORTAKLUK

 • zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti
 • regulirana je ugovorom o ortakluku kojim se ortaci međusobno obvezuju uložiti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajedničkog cilja

OSNIVAČKA ULAGANJA

 • predstavljaju ulaganja u toku procesa osnivanja i uvođenja u rad poduzeća.

OSNOVNA GLAVNICA

 • iznos kapitala koji se unosi u poduzeće.
 • Iznos osnovne glavnice upisuje se u sudski registar.
 • Osnovnu glavnicu mogu mijenjati odlukom osnivači ili skupština društva.

OSNOVNA SREDSTVA

 • predstavlja svu imovinu koja je dužeg vijeka i nije financijska.
 • zgrade, strojevi, vozila, namještaj, zemljišta, ali i financijska ulaganja trajnog karaktera kao investicije ili kupljeni udjeli u drugim tvrtkama.
 • uz to, u osnovna sredstva se ubrajaju i neka nematerijalna prava koja su kupljena, kao što su licence, patenti, ali i na tržištu dokazane marke ili neke specifične sposobnosti ili znanja koja posjeduje poduzeće.

OTKUP PODUZEĆA

 • engl. - buyout
 • način stjecanja poduzeća, odnosno promjene vlasnika nad poduzećem kupnjom poduzeća ili otkupom njegovih dionica. To je poslovna operacija kupnje poduzeća. Obično se kupuje kontrolni paket dionica.
 • buyout može se odnositi na:
 • menedžere (management buyout – MBO) ili
 • na zaposlene (employee buyout – EBO).
 • kupnja poduzeća ili otkup njegovih dionica najčešće se obavlja uz pomoć financijske poluge, odnosno kredita. Takav način otkupa poznat je pod nazivom leverage buyout – LBO.

OUTPUT

 • eng.– izlaz,
 • rezultat nekog procesa,
 • ono što izlazi iz procesa (energija, rad, roba, novac,..).

OVRHA

 • prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (pravomoćne presude, vjerodostojni računi).
 • postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu.
 • provodi se na temelju vjerodostojnih i ovršnih isprava. U vjerodostojne isprave ubrajaju se: račun, obračun kamata, mjenica, ček, izvadak iz poslovnih knjiga te ovjerovljena privatna isprava, dok se u ovršne isprave ubraja: ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna odluka arbitražnog suda, ovršna odluka donesena u upravnom postupku, ovršna javnobilježnička odluka, ovršna javnobilježnička isprava te zadužnica. Predmet ovrhe su sve ovršenikove stvari i prava na kojima se može provesti ovrha, a to mogu biti: plaće, novac na računima nekretnine, pokretnine, dionice, udjeli u trgovačkim društvima i sl.

OVRŠNA ISPRAVA

 • jedna od dviju zakonom utvrđenih osnova za određivanje ovrhe (titulus executionis).
 • ovršna isprava je kvalificirana, u pravilu, javna isprava određenog sadržaja.
 • ovršne mogu biti samo one isprave kojima je to svojstvo izrijekom priznato zakonom (načelo legaliteta):
 1. ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba;
 2. ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna upravna nagodba sklopljena u tom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno;
 1. ovršna javnobilježnička isprava.
 • sudskom odlukom smatra se presuda, rješenje, platni nalog te druga odluka donesena u postupku pred sudom (uključujući prekršajni) i izbranim sudom, a sudskom nagodbom smatra se nagodba sklopljena u postupku pred tim sudovima.
 • odlukom upravnoga tijela smatra se rješenje i zaključak koji su u upravnom postupku donijeli tijelo državne uprave ili pravna osoba s javnim ovlastima, a upravnom nagodbom smatra se nagodba zaključena u upravnom postupku pred tim tijelom, odnosno pred tom osobom.
 • ovršna isprava podobna je za ovrhu, ako su u njoj naznačeni vjerovnik i dužnik te predmet, vrsta, obujam i vrijeme ispunjenja obveze.

OVRŠNI POSTUPAK

 • poseban građanski postupak po kojemu sudovi prisilno ostvaruju tražbine (prava na neko davanje, činjenje, nečinjenje, trpljenje) na temelju ovršnih ili vjerodostojnih isprava.
 • nadležni u ovršnom postupku su općinski sudovi; trgovački sudovi nadležni su određivati i provoditi ovrhu na temelju odluka koje su donijeli u prvom stupnju, provoditi postupak priznanja i izvršenja stranih sudskih i arbitražnih odluka u trgovačkim stvarima te određivati i provoditi ovrhu na temelju vjerodostojnih isprava u pravnim stvarima u kojima postoji njihova nadležnost u parničnom postupku.
 • u ovršnom postupku sudjeluje nekoliko osoba, jedna od njih je ovrhovoditelj, a druga ovršenik.
 • ovrhovoditelj je osoba koja podnosi prijedlog za ovrhu (vjerovnik), dok je ovršenik osoba protiv koje se podnosi prijedlog za ovrhu (dužnik).

SLOVO P

 

PAKETIRANJE STATORA

 • postupak izrade statora (statičkog dijela električnog rotacijskog stroja) tako da se limovi debljine 0.5 mm slažu jedni na druge (paketiraju).
 • time se stvara „paket statora“.
 • stator je obično valjkastog oblika i unutar šupljeg dijela, kada je stroj u radu, vrti se rotor.

PAPER ORIENTED RESEARCH

 • - paper oriented research
 • istraživanja koja imaju za cilj objavljen stručni članak, a ne novi proizvod ili neko novo rješenje korisno za gospodarstvo.

PARADIGMA

 • iz starogrčkog παράδειγμα parádeigma, sastavljeno od παρὰ parà „pored“ i δεικνύµι deiknymi
 • „pokazati“, „učini razumljivim“; tipičan primjer ili uzorak nečega:
 • uzorak ili model ili predrasuda.
 • paradigma je skup osnovnih pretpostavki ili pravila koje uzimamo zdravo za gotovo u cilju poimanja stvarnosti i njenih fenomena.
 • u tom smislu osobna paradigma je ono bitno što učitavamo prilikom naše interpretacije stvari i pojava oko nas.
 • ljudi imaju različite paradigme kao pojedinci, obitelji, grupe, narodi, struke itd.
 • paradigma stvara mentalni filter kroz koji um propušta samo one informacije koje mu se uklapaju u postojeću sliku svijeta.
 • paradigma se može usporediti sa obojenim naočalama.

PARETOVO PRAVILO (Pareto analiza, Pravilo 20/80, ABC analiza )

 • tehnika za klasificiranje problema, odnosno problemskih područja prema stupnju njihove važnosti, a potom i usmjeravanje korektivnih aktivnosti na one najvažnije.
 • Paretov koncept, kao osnova za Paretovu analizu, dobio je naziv po talijanskom ekonomistu V. Paretu, koji je u 19. stoljeću (1848.-1923.), postavio tvrdnju kako je samo relativno malo faktora od presudnog značenja za veliki postotak od ukupnih uzroka (reklamacija, defekata, problema itd.) kao i obratno (tj. kritičnih nekoliko, a trivijalnih mnogo).
 • ideja je da se klasificiraju slučajevi prema stupnju važnosti (udjela), kako bi se potom usmjerilo na rješavanje najvažnijih, ne ulazeći pri tome u manje važne.
 • načelo 80-20, prema kome približno 80% problema (ili vrijednosti, troškova itd.) proizlazi iz 20% faktora (uzroka). Na primjer 80% od zastoja strojeva odnosi se na samo 20% strojeva, ili 80% od defekata na proizvodu proizlazi iz samo 20% konkretnih uzroka tih defekata.
 •  80% aktivnosti daje 20% rezultata, dok 20% kritičnih aktivnosti daje 80% rezultata.
 • često je korisno pripremiti Paretov dijagram, koji ilustrativno pokazuje značenje pojedinih događaja (brojčano i u postotku udjela) svrstanih po veličini. Tako je samo jednim pogledom moguće zapaziti onih nekoliko kritičnih.

 PARETO-80-20

Paretovo pravilo

(izvor slike: https://www.slideshare.net/...)

 

PARKINSONOV ZAKON

 • zakon umnožavanja administracije, odnosno težnja svake jedinice da ističe svoju vrijednost na taj način da poveća broj svojih zaposlenih.
 • proširenje i povećanje poslova kako bi oni popunili vrijeme potrebno za njihovo obavljanje. Stoga zaposleni rade i nepotrebne poslove, kako bi njihove jedinice dobile na važnosti.
 • vezuje se uz engleskog autora Cyrila Northcota Parkinsona koji je proučavajući administraciju, s njom povezanu birokraciju, odnosno prirodu uredskog poslovanja i odnosa u administraciji, utvrdio logiku i pravilnost rada administracije i broja službenika u njoj.
 • po njemu “rad se širi da popuni vrijeme predviđeno za njegovo obavljanje”.
 • otkrio je da obujam posla i broj činovnika koji ga obavljaju ne stoje ni u kakvoj međusobnoj vezi, nego se temelje na unutarnjoj logici birokracije po kojoj:
 • birokrat želi umnožavati podređene, a ne konkurente;
 • birokrati opskrbljuju jedni druge poslom.
 • prema Parkinsonu povećanje broja službenika obvezno će se kretati između 5,17% i 6,56% na godinu neovisno o bilo kakvim promjenama u potrebama i količini obavljenog posla.
 • istakao je i činjenicu razvijanja različitih koordinativnih mehanizama kao što su odbori, povjerenstva i sl. jer se s povećanjem broja izvršitelja komplicira i otežava koordinacija, što također stvara pritiske ka povećanju broja zaposlenih iako se sam obujam posla ne povećava.

PASIVA

 • označava pregled izvora sredstava iz kojih su financirani pojedini oblici imovine
 • protustrana ili protustavka aktivi kod izrade bilance.
 • u najvažnijem se sastoji od: vlastitog kapitala, tuđeg kapitala i rezerviranih sredstava.
 • pri tome je tuđi kapital pretežno u obliku zajma ili kredita, dok su rezervirana sredstva oblik vlastitog ili tuđeg kapitala za koji se unaprijed zna da će u idućem razdoblju biti angažiran u obavljanju gospodarske djelatnosti.

PASPA I SINOVI

 • tvornica Ivan Paspa i sinovi (IPIS), Zagreb. Radionicu u Bogovićevoj ulici u Zagrebu koja je bila preteča Croatia baterija utemeljio je 1896. godine Ivan Paspa, obrtnik iz Zagreba.
 • početkom 20. stoljeća Ivan Paspa bio je najzaslužniji za uvođenje struje i telefonskih linija u zagrebačka kućanstva.
 • radionica "Ivan Paspa i Sinovi", "za ustrojenje uređaja za proizvodnju i vođenje elektriciteta u svrhu rasvjete", proširila je djelovanje 1907. godine, kad je Zagreb dobio prvu električnu centralu. Tad su se "Paspa i Sinovi", osim slabom strujom, počeli baviti i jakom strujom, kao i trgovinom električnim materijalom te rasvjetnim tijelima.
 • radionica je na koncu Prvog svjetskog rata prerasla u "Prvu hrvatsku tvornicu za elektroindustriju" – Veleobrt Paspa. 
 • godine počela je obitelj Paspa proizvoditi baterije i galvanske elemente u izdvojenoj "Prvoj hrvatskoj tvornici baterija Croatia", koja je 1928. godine ustrojena u Koturaškoj ulici na Trnju u Zagrebu, gdje je sjedište tvornice ostalo do njena konačnog gašenja 2006. godine.

PATENTI

 • prema definiciji Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo patent je pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema, a obično se odnosi na određeni proizvod, postupak ili primjenu.
 • patentom se štiti novo rješenje nekog tehničkog problema,
 • patent se stječe priznanjem prava od strane ovlaštenog tijela za dodjelu tog prava (u Republici Hrvatskoj Državni zavod za intelektualno vlasništvo), na temelju ispitivanja prijave patenta koja opisuje izum.
 • zaštita patentom predstavlja učinkovito poslovno sredstvo koje njegovim nositeljima (vlasnicima) omogućuje povrat sredstava uloženih u istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnologija, kroz monopol na upotrebu zaštićenog tehničkog rješenja tijekom trajanja patentne zaštite.
 • zaštita patenta ostvaruje se prema teritorijalnom načelu, tj. vrijedi samo na teritoriju zemlje u kojoj je to pravo priznato. Stoga patenti koje dodjeljuje Zavod domaćim i stranim prijaviteljima vrijede samo na teritoriju Republike Hrvatske.
 • zaštita na teritoriju drugih zemalja može se ostvariti na sljedeće načine :
 • podnošenjem zasebne prijave nadležnom uredu svake zemlje na čijem teritoriju se traži zaštita
 • podnošenjem jedne međunarodne prijave putem Ugovora o suradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty – PCT), za zemlje članice tog ugovora
 • putem nekog od regionalnih patentnih sustava - za zemlje članice Europske patentne organizacije i zemlje proširenja podnošenjem prijave za Europski patent jednom od nadležnih ureda te organizacije.
 • ključnu ulogu za razvoj patenata imale su zanatske i obrtničke gilde i cehovi koji se počinju javljati tijekom XIII. St. Kao posljedica urbanizacije i razvoja tržišta u Gilde su – uz tržište – pridonijele formiranju koncepcije nematerijalnog vlasništva koja će kasnije biti ugrađena u shvaćanje „intelektualnog vlasništva“. To se nametnulo iz potrebe da se čuvaju i kontroliraju tajne zanata, jer su obrtnici ovisili o njima.
 • prvi patent za zanatske gilde javljaju se već u XIII. st., a od XV. st. postoji redoviti priljev novih patenata u Veneciji. Marcantonio da Coccia dobio je dvjema odlukama Mletačke Republike – prvi dokument koji nosi datum 1. rujna 1486., a drugi od 18. svibnja 1487. – pravo na izbor tiskara i kontrolu tiskanja povijesti Mletačke Republike. Razumljiv je interes Republike za nadzorom nad djelom koji interpretira povijest Venecije.
 • patentna zaštita u Hrvatskoj ima dugu tradiciju u što se možemo uvjeriti, ako pročitamo „Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju izdan i razposlan 12. listopada 1895.“ U tom dokumentu piše, pored  ostalog:

Pod Br.80 je Zakonski članak XXXVII.:1895. zajedničkog ugarsko-hrvatskog državnog sabora o povlasticah na izume.

U Glavi I. Predmet povlasticah piše: „Povlastica se može podieliti na svaki novi izum koji se putem obrta dade unovčiti.“

Još, pored ostalog piše: „Povlastica pripada izumitelju ili njegovom pravnom nasljedniku.

U Glavi III piše: „Povlastica se utrnjuje izminućen 15. godine.“

Zakonom je sve detaljno regulirano i pored ostalog možemo pročitati da kod prijave treba platiti 20 kruna prijavne pristojbe.

 STARI ZAKON O IZUMIMA-3

Zakon o izumima Kraljevine Hrvatske i Slavonije iz 1895.

(Izvor slike: arhiva autora)

 

 PENALI

 • poenalis: kazneni ≃ poena: kazna ,
 • novac koji se plaća za neispunjenje ugovorenih obaveza

PERESTROJKA

 • ruski: перестройка, ponovna izgradnja,
 • program reforme sovjetskog gospodarstva i politike što ga je lansirao Mihail Gorbačov godine, tadašnji generalni sekretar CK KPSS-a (Centralnog Komiteta Komunističke partije Sovjetskog Saveza)
 • gospodarskom reformom je omogućeno ograničeno funkcioniranje tržišta, a političkom reformom postupno su uvedeni sloboda tiska, sloboda govora i novi oblici izborne konkurencije, uz otvaranje javnih medija kritičkom izvještavanju o slabostima sovjetskog sustava.
 • paketom reformskih zakona omogućeno je otvaranje privatnih poduzeća, dopuštena su ograničena inozemna ulaganja i decentralizacija.
 • reforme su imale ograničen domet jer nisu mijenjale bit sustava, pa je perestrojka ubrzala krizu i raspad sovjetskog komunističkog sustava godine te time i kraj Hladnog rata.

PERSONALAC (KADROVIK)

 • stari izraz za kadrovika, osobu zaduženu za kadrove u poduzeću,
 • menadžer za human resources, po novome.

PETOGODIŠNJI PLAN

 • petoljetka - ruski naziv za petogodišnje planove
 • prvi Petogodišnji plan razvitka narodne privrede u Jugoslaviji (između 1947. i 1952.), donesen je    travnja 1947. u Narodnoj  skupštini u Beogradu.
 • to je bio Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947 – 1951, s određenim ciljevima proizvodnje (ubrzana industrijalizacija i centralna akumulacija). Idejni tvorac Plana bio je Andrija Hebrang.  Jedini je primjedbe imao Dragoljub Jovanović, lider predratnih zemljoradnika koji je ubrzo, svibnja 1947. uhapšen pod optužbom za "špijunažu" i osuđen na devet godina zatvora.
 • od 1945. do 1952. godineu čitavoj Jugoslaviji (pa onda i u Hrvatskoj) uvedeno je centralizirano plansko gospodarstvo po uzoru na SSSR - slično kao što su nastojale redom i druge socijalističke zemlje.

PETOLJETKA

 • ruski naziv za petogodišnje planove donesene u SSSR-u tijekom staljinizma.
 • u tim planovima je bilo određeno koliko bi se čega trebalo proizvesti u sljedećih 5 godina.

PHARE PROGRAM

 • pretpristupni program EU u Financijskoj perspektivi 2000.-2006. koji osigurava podršku za izgradnju institucija i jačanje ekonomske i socijalne kohezije u državni kandidatkinji.
 • pravna osnova programa je Uredba (EEZ) br. 3096/1989. Primarni mu je cilj pomoći državama kandidatkinjama u razvoju institucija koje mogu učinkovito funkcionirati unutar Europske unije i provoditi njenu pravnu stečevinu.
 • program je u Financijskoj perspektivi 2007.-2013. zamijenjen programom IPA. Hrvatskoj je program PHARE otvoren u 2005. i 2006. godini, te joj je alocirano 167 milijuna €.

PIN

 • akr. od engl. - personal identification number
 • osobni identifikacijski broj;
 • tajni, obično četveroznamenkasti broj ili riječ, koji se dodjeljuje vlasnicima plastičnih kreditnih kartica.
 • koristi se zajedno s karticom za provođenje transakcija, tj. za dobivanje pristupa preko tipkovnice do računalno kontroliranih uređaja kao što su bankomati.
 • svrha mu je spriječiti neovlaštenu uporabu kartice.

PISMO NAMJERE

 • engl. letter of intent, letter of understanding
 • tvorevina međunarodne poslovne prakse i nije kao poseban “predugovoran” oblik sporazumijevanja uređen propisima. Rezultat toga je da se u praksi pojavljuje pod različitim engleskim nazivima.
 • mogući sadržaji pisma o namjerama jesu:
 1. utvrđivanje ciljeva koje stranke žele ostvariti ugovorom, vremenski redoslijed i raspored tema pregovora, mjesto pregovora i osobe koje u njima sudjeluju; pitanja o kojima je postignut sporazum i pitanja o kojima postoje različiti stavovi
 2. utanačenja o uzajamnim obvezama o kojima je postignuta suglasnost kao što su sporazumi o diobi troškova, obveza čuvanja poslovne tajne i povjerljivosti podataka koji su otkriveni tijekom pregovora;
 3. predviđanje pobližih sadržaja budućeg ugovora kao i očitovanje spremnosti da se on sklopi, ali ovisno o ispunjenju određenih uvjeta ili nastupanja nekih događaja.
 • pisma o namjerama nemaju obveznopravne učinke sklapanja ugovora ili ispunjenja obveza ugovora.
 • ako su u pismo o namjerama unijete neke obveze, u slučaju neispunjenja postoji mogućnost naknade štete na osnovi opće građanske odgovornosti za naknadu štete. Druga je situacija ako pismo o namjerama pod tim naslovom sadržajno odgovara obvezama određenih ugovora, pa bi se moglo postaviti pitanje je li time zapravo sklopljen ugovor i jesu li nastale obveze ispunjenja.

PLAĆA

 • naknada za obavljeni rad. Isplaćuje se zaposlenicima na osnovu ugovora o radu koji poslodavac u ime poduzeća sklapa sa zaposlenikom.
 • plaća se kod nas isplaćuje mjesečno.
 • na kraju poslovne godine radi se konačni obračun plaće za svakog radnika

PLANIRANJE KVALITETE

 • quality planning
 • dio upravljanja kvalitetom usmjeren na postavljanje ciljeva kvalitete i određivanje potrebnih radnih procesa  i s njima povezanih resursa da bi postignuo ciljeve kvalitete

PLATNA BILANCA

 • statistički dokument koji obuhvaća sve vanjske transakcije u koje je uključena država, u zadanom vremenskom razdoblju.
 • dijeli se na tekući i kapitalni račun.
 • platna bilanca prikazuje promjene stanja u odnosu na inozemstvo u određenom vremenskom periodu.

PLIVAJUĆI TEČAJ

 • flotirajući, fleksibilni ili slobodni tečaj,
 • oblikuje se na tržištu na osnovi djelovanja mehanizma ponude i potražnje koji formira njegovu realnu cijenu.

PLODONOSNA ISTRAŽIVANJA (primijenjena)

 • plodonosnim istraživanjima koja će stvoriti novu vrijednost, stvaranjem vlastitog intelektualnog vlasništva.
 • usmjerena su na konkretne praktične ciljeve, a izvode se za vlastite potrebe pojedinih korporacija ili privrednih grana, ili se izvode "po narudžbi".

PODRUČJE SLOBODNE TRGOVINE

 • prostor grupa država koje odluče ukloniti zapreke međusobnoj trgovini poput uvoznih carina i kvota.
 • nekoliko je područja slobodne trgovine ustanovljeno diljem svijeta, npr.
 • Mercosur u Južnoj Americi,
 • NAFTA u Sjevernoj Americi,
 • EFTA u Europi.
 • Europska unija također je područje slobodne trgovine, ali je i mnogo više od toga jer počiva na procesu ne samo gospodarskih nego i političkih integracija u kojemu mnoge odluke države donose zajednički.

PODRUČNA OBRTNIČKA KOMORA

 • osniva se radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Područna obrtnička komora je pravna osoba.

PODRUŽNICA

 • odjel, ured ili druga jedinica, smještena na lokaciji različitoj od one na kojoj se nalazi glavni ured ili sjedište poduzeća
 • podružnica nema pravnu osobnost (nije zaseban pravni subjekt) u odnosu prema trgovačkom društvu, ali se upisuje u sudski registar

PODUZEĆE

 • organizirana gospodarska cjelina koja djeluje na tržištu, a cilj mu je da na tržištu uz naplatu nudi svoje gospodarske činidbe
 • prema obliku vlasništva razlikujemo poduzeća u državnom, privatnom i mješovitom vlasništvu.
 • izraz poduzeće često se rabi za subjekte trgovačkog i javnog prava koji obavljaju neku djelatnost od općeg interesa, npr. komunalno poduzeće za ceste, poduzeće za promet itd. s tim da u tvrtki takvih subjekata mora stajati kome obliku trgovačkog društva ili ostalih pravnih osoba pripadaju.

PODUZETNIČKA IDEJA

 • označava zamisao o ponudi konkretnih materijalnih proizvoda ili usluga u skladu sa potrebama kupaca radi stvaranja dobiti.
 • na temelju takve ideje razvija se poduzetnički projekt i osniva privatno poduzeće.

PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA

 • poduzetničke institucije kojima se potiče razvoj poduzetništva:
 • poduzetnički centar,
 • poduzetnički inkubator,
 • tehnološki park,
 • centar poduzetničke izvrsnosti,
 • razvojna agencija,
 • poduzetnička zona,
 • sve navedene institucije bi trebale u pojedinoj sredini usko surađivati i pratiti faze razvoja i rasta poduzetnika. Na nekim područjima se i preklapaju, ali mogu pratiti logičan slijed faza razvoja poduzetnika.

PODUZETNIČKA ORGANIZACIJA

 • oblik poduzetništva, najčešće trgovačko društvo, koje posluje na temelju poduzetničke filozofije koju ostvaruje poduzetnik.
 • karakteristike poduzetničke organizacije su inovativnost, kreativnost i brzina.

PODUZETNIČKA ZONA

 • područje koje je prostorno-planskim dokumentima određeno za obavljanje gospodarskih djelatnosti, s izgrađenim prometnicama i komunalnom infrastrukturom.
 • gradovi i općine na čijem se području nalaze poduzetničke zone svojim aktima određuju gospodarske djelatnosti koje se mogu odvijati u poduzetničkoj zoni. Da bi bile ispunjene sve  funkcije poduzetničke zone, kako one usmjerene k gospodarskom razvoju, tako i funkcije očuvanja okoliša, poduzetnička zona mora zadovoljavati standarde i minimalne sadržaje koje propisuje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.
 • dok u poduzetničkom inkubatoru i tehnološkom parku poduzetnik koristi poslovne prostore tih institucija, u poduzetničkoj zoni poduzetnik gradi svoj poslovni objekt.
 • poslovna zona se po svojoj djelatnosti dosta razlikuje od inkubatora i tehnološkog parka. Poslovna zona se bavi relativno velikim, poslovno zrelim i jakim  poduzećima koje izgrađuju svoje poslovne prostore i imaju drugačije zahtjeve nego poduzeća u fazi inkubacije.
 • poduzetnički inkubatori i tehnološki parkovi usmjereni su na male i srednje poduzetnike, poduzetničke zone okupljaju i privlače velike poduzetnike
 • poduzeća koja završe fazu inkubacije (razvojnu fazu od osnivanja do faze zrelosti) te nakon što „prerastu“ uvjete koje ima pružaju Tehnološki parkovi   imaju potrebu za većim prostorom, a posebno izražavaju želju  da izgrade svoj prostor i da ne plaćaju najam za  korištenje tuđeg prostora. Ta njihova sljedeće faza poslovnog razvoja može se realizirati u prostoru poduzetničke zone gdje su pripremljene građevinske parcele s potpuno sređenom svom dokumentacijom, energetskim i komunalnim priključcima, prometnicama, parkiralištem, te vezom s autoputom koji povezuju Grad s okolnim zemljama.

PODUZETNIČKI CENTAR

 • trgovačko društvo ili ustanova u vlasništvu nekog grada ili županije, osnovana s ciljem da  potiče poduzetništvo kroz poslovno obrazovanje,   savjetovanje, promidžbu, izradu poslovnih planova i ostale djelatnosti koje razvijaju poduzetništvo.
 • ne posjeduje zgradu s poslovnim prostorima za poduzetnike pa ne provodi procese inkubacije, već sve radi samo na savjetničkoj razini.
 • veliki broj poduzetničkih centara preregistrirao se u razvojne agencije.
 • poduzetnicima pružaju mnogo usluga kao i inkubatori, osim što nemaju poslovne prostore u kojima bi poduzetnici mogli boraviti.

PODUZETNIČKI INKUBATOR

 • poduzeće u vlasništvu grada, županije, države, osnovano sa zadaćom da potiče razvoj poduzetništva.
 • posjeduje poslovne prostore (zgradu – inkubator) u kojima  poduzetnici započinju svoj poslovni  život, rastu i razvijaju se uz pomoć stručnjaka iz poduzetničkog inkubatora
 • zadatak poduzetničkog inkubatora je razvoj novih poduzeća i poticanje njihovog rasta i povećavanje zapošljavanja. U inkubatoru je težište na procesu inkubacije, osnivanja, rasta i razvoja poduzetnika uz pomoć i podršku stručnjaka inkubatora, te financijsku potporu.
 • osnovna razlika između poduzetničkog inkubatora i tehnološkog parka je u tome što je poduzetnički inkubator uglavnom oslonjen na poduzetništvo „širokog spektra“ koje ne mora biti na području visokih tehnologija i razvoja.
 • vrlo je važno da inkubatori, u kojima su mlade, novoosnovane tvrtke, budu povezani s institucijama u kojima su i „starije“ tvrtke (tehnološki parkovi i centri poduzetničke izvrsnosti). To je važno, jer na taj način mladi mogu učiti od starijih, upoznati njihova iskustva i sudjelovati u njihovim projektima. Ako je inkubator potpuno odvojen, tada mladi gube mogućnost da uče od starijih.

PODUZETNIČKI PROJEKT

 • projekt na temelju kojeg poduzetnik započinje svoje poslovanje, piše svoje poslovne planove, a nakon toga na temelju realizacije takvih projekata posluje.

PODUZETNIČKI UGOVOR

 • označava odnose između trgovačkog društva i ugovornih strana kao i odnose između društva i članova drugog društva.
 • Tipovi poduzetničkih ugovora su:
 • ugovor o vođenju poslova društva,
 • ugovor o prijenosu dobitka,
 • ugovor o zajednici dobitka,
 • ugovor o djelomičnom prijenosu dobitka, ugovor o zakupu pogona, ugovor o prepuštanju pogona.

PODUZETNIK

 • engl. - entrepreneur
 • čovjek koji: ulaže svoj novac u određeni poslovni poduhvat, snosi sav rizik,
 • nadajući se zaradi, odnosno dobiti.
 • osnivač i vlasnik poduzeća, upravlja resursima (ljudskim i materijalnim) i preuzima rizik da bi ostvario dobit.
 • poduzetnici su oni koji su osnovali svoja poduzeća ili obrte, krenuli „od nule“. Poduzetnici nisu oni koji su privatizirali nekadašnja socijalistička poduzeća, a niti menadžeri velikih državnih poduzeća nisu poduzetnici, iako se ponašaju kao da su vlasnici tih poduzeća.
 • poduzetnik može biti i menadžer, ali i ne mora, već može zaposliti menadžera. (Poduzetnik je vlasnik broda, a menadžer je kapetan koji upravlja brodom)
 • naziv poduzetnik uveo 1725.  irski ekonomist Richard Cantillon u knjizi “Opća rasprava o prirodi trgovine"
 • Blaž Lorković je 1989. godine dao definiciju poduzetnika: „Tko sjedini radi proizvodnje sile produktivne, njimi upravlja, te preuzimlje i pogibao (risico ) koju može da donese proizvodnja, zove se poduzetnik, a taj njegov posao zove se poduzeće. jedinjenje dakle, proizvodnih sila da se proizvode dobra na vlastitu pogibao  poduzetnika  jest poduzeće. Svatko je dakle poduzetnik, tko na svoj trošak i svoj pogibao posao preduzme.“

        (dr. Blaž Lorković, 1889. “Počela političke ekonomije  ili nauke općega gospodarstva“)

 • poduzetnici su po veličini razvrstani prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, a razvrstavanje poduzetnika po veličini definirano je i u Zakonu o računovodstvu NN 109/07, NN 54/13.
 • detaljnije pod : MALO GOSPODARSTVO

PODUZETNIŠTVO

 • sposobnost poslovnog čovjeka da pokrene neku poslovnu  aktivnost   u svrhu postizanja određenog cilja, preuzimajući  rizik i odgovornost.
 • poduzetništvo obuhvaća trgovačka društva (klasične poduzetnike) i obrtnike.
 • poduzetništvo je vezano uz pet  osnovnih pojmova:
 1. pokretanje novog posla
 2. razumno preuzimanje rizika
 3. inovativnost
 4. želju za stvaranjem
 5. upornost
 • poduzetništvo je u komunizmu u Hrvatskoj bilo zabranjeno, pa se ponovno pokrenulo 1990. stvaranjem novog tržno orijentiranog društva.
 • proučavanje poduzetništva započelo je u 17. stoljeću (Richard Cantillon) i u ranom 18. stoljeću (Adam Smith). U 20. stoljeću za razumijevanje poduzetništva zaslužan je najprije austrijski ekonomist  Joseph Schumpeter kroz svoje radove iz 1930-tih.

PODUZETNIŠTVO TEMELJENO NA ZNANJU

 • eng.- Knowledge-Based Entrepreneurship (KBE).
 • u suvremenoj ekonomskoj literaturi vrlo popularan i važan socio-ekonomski fenomen koji pokreće inovacije i gospodarski rast i razvoj.
 • tu vrstu poduzetništva karakterizira veliki potencijal za tehnološka unapređenja i jedan učinkoviti mehanizam za transformaciju znanja u inovacije i nove gospodarske aktivnosti.
 • neki smatraju da je bolji naziv „Inovativno poduzetništvo“, jer taj tip poduzetništva uključuje razvoj i širenje inovativnih proizvoda i procesa. To su nove, inovativne tvrtke s velikim korištenjem znanja koje su uključene u procese transformacije znanja u inovacije.
 • KBE je povezano s tzv. ekonomijom znanja koju karakterizira velika uloga informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), veliki udio djelatnosti s intenzivnim korištenjem znanja i povećana ulaganja u R&D (istraživanje i razvoja).

PODUZETNO SVEUČILIŠTE (PODUZETNIČKO SVEUČILIŠTE)

 • eng.- Entrepreneurial University.
 • može se prevesti kao poduzetničko i kao poduzetno sveučilište.
 • poseban fenomen modernog društva i razvija se u kontekstu ekonomije znanja koja je temelj treće industrijske revolucije. (Dabić, Švarc, 2016.)
 • Iako se češće koristi pojam poduzetničko sveučilište, bolji mi je prijevod poduzetno sveučilište jer mi  poduzetničko sveučilište više govori o sveučilištu koje poučava studente o poduzetništvu, a naziv poduzetno sveučilište mi govori o filozofiji i kulturi ponašanja cijelog sveučilišta. Na primjer, poduzetničko sveučilište mi je Veleučilište VERN, u Zagrebu, a poduzetno sveučilište su MIT i Stanford u SAD.
 • o toj temi su dvije naše znanstvenice, prof.dr.sc. Marina Dabić s Ekonomskog fakulteta i dr.sc. Jadranka Švarc, s Instituta Ivo Pilar početkom 2016. objavile vrlo zanimljivu i vrijednu knjigu: Entrepreneurial Universities in Innovation-Seeking Countries, Challenges and Opportunities.
 • u knjizi autorice poduzetno sveučilište definiraju kao „sveučilište koji koristi različite mehanizme za direktan ili indirektan angažman u eksploatiranju rezultata istraživanja za korist zajednici na lokalnoj i nacionalnoj razini.“

Nekoliko drugih autora poduzetno sveučilište definiraju na sljedeći način:

 • poduzetno sveučilište uključuje „kreiranje novih poslovnih pothvata od strane sveučilišnih profesora, tehničara i studenata (Chrisman, 1995.)
 • da bi poduzetno sveučilište bilo uspješno mora kod svojih članova, posebno studenata stvarati želju i sposobnost da pokreću svoje vlastite poslovne pothvate (Röpke, 1998.).
 • kao srce svake poduzetničke kulture, poduzetno sveučilište ima sposobnost da inovira, prepoznaje i kreira prilike, radi u timovima, preuzima rizik i odgovara na izazove. (Kirby, 2002.)
 • tradicionalne uloge sveučilišta – obrazovanje i istraživanje poduzetno sveučilište nadopunjuje kooperacijom s poslovnim sektorom, iskorištavanjem rezultata istraživanja i uključivanjem u regionalni razvoj.
 • koncept poduzetnog sveučilišta se u najvećoj mjeri povezuje s tehnološkom komercijalizacijom istraživanja, brojem patenata, licenca, istraživačkih projekata i spin-off poduzeća.
 • uključivanje u regionalni razvoja kraja u kojem djeluju sveučilišta postaje značajan čimbenik gospodarskog rasta i tehnološkog razvoja.
 • naravno, kada govorimo o poduzetnom sveučilištu, kod toga se u prvom redu misli na tehničke fakultete, a ne na fakultete s područja humanističkih znanosti, umjetnosti i sličnih znanstvenih područja. Iako poduzetnost i kod njih nije isključena.

Poduzetničke aktivnosti poduzetnog sveučilišta su npr.:

 1. istraživački projekti s industrijom,
 2. komercijalizacija rezultata istraživanja kroz prava intelektualnog vlasništva, npr. patenti i licence,
 3. osnivanje spin-off poduzeća i akademsko poduzetništvo,
 4. uspostava inovacijske i tehnološke infrastrukture za kooperaciju između znanosti i industrije, kao što su:
 • sveučilišni istraživački i tehnološki parkovi i
 • sveučilišni uredi za transfer tehnologije.

POLITIKA KVALITETE

 • eng.- quality policy
 • sveukupne namjere i usmjerenja organizacije koje se odnose na kvalitetu kako ih formalno iskazuje najviše poslovodstvo
 • politika kvalitete treba biti sukladna s ukupnom politikom organizacije i treba postaviti okvire za postavljanje ciljeva kvalitete

POMOĆNIČKI ISPIT

 • polaže se nakon završetka stručno – teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja. Ispit se polaže pred komisijom za polaganje pomoćničkih ispita koju osniva Hrvatska obrtnička komora.

PONUDA

 • obavijest kupcu o proizvodu ili usluzi koja je na prodaju po određenim cijenama.

POREZ

 • zajednički izraz za sva davanja državi.
 • porezima se zadovoljavaju rashodi države.
 • dio dohotka ili imovina što ga država ili teritorijalno-politička jedinica na temelju vlasti uzima od fizičkih i pravnih osoba bez izravne protučinidbe.

POREZ NA DOBIT

 • označava porez na rad pravnih osoba.
 • utvrđuje se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na dobit
 • u Hrvatskoj Porez na dobit plaća se po stopi 20% na utvrđenu poreznu osnovicu.
 • porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit
 • porez na dobit utvrđuje se za porezno razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina.
 • porez na dobit je mlad porezni oblik - počeo se primjenjivati poslije svjetskog rata.

POREZ NA DOHODAK

 • utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona o porezu na dohodak
 • porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak.
 • porez na dohodak plaća se po stopi od 15% od porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice između dvostrukog i peterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 35% na razliku porezne osnovice između peterostrukog i 14-erostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka te po stopi od 45% na poreznu osnovicu iznad 14-erostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. Zakona.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST ( PDV)

 • value added tax – VAT, njem. Mehrwertsteuer
 • PDV, punim imenom porez na dodanu vrijednost je svefazni porez na promet koji se obračunava u svakoj fazi proizvodno - prodajnog ciklusa, ali samo za iznos dodane vrijednosti.
 • opća stopa PDV-a u Hrvatskoj od 1. kolovoza 2009. iznosi 23%, dok se za određene proizvode i usluge primjenjuju niže stope od 10% i 0%.

         NAPOMENA- taj postotak se često mijenja od Vlade do Vlade

 • PDV je suvremeni oblik oporezivanja potrošnje i njegovo širenje je započelo šezdesetih godina stoljeća. Do danas se proširio na oko 60 zemalja širom svijeta.
 • prva ga je uvela Francuska 1958. godine, a zatim i Finska 1964. godine. Ubrzo se proširio na ostale zemlje Europske unije.
 • od razvijenih zemalja jedino ga nemaju Australija i SAD.

POREZ NA NEKRETNINE

 • porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih građevina, koje se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5%.
 • porez na promet nekretnina zajednički je prihod državnog proračuna, proračuna županije i općine ili grada na području kojih se nekretnina nalazi.

POREZNA UPRAVA

 • Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija pod nazivom Ministarstvo financija, Porezna uprava čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa.
 • ravnatelj Porezne uprave ima položaj pomoćnika ministra financija, a novac potreban za njezin rad dolazi uglavnom iz državnog proračuna, te se raspoređuje na točno određene namjene.
 • Porezna se uprava sastoji od Središnjeg ureda, područnih ureda i ispostava područnih ureda. Svaka od te tri razine ima, prema zakonu, točno određene ovlasti i zadatke.
 • Porezna uprava podijeljena je na 20 područnih ureda ustrojenih prema županijama te na ispostave područnih ureda.
 • temeljna zadaća PU-a je primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Promjenama koje su stupile na snagu tijekom 2001. godine osim prikupljanja poreza, PU nadzire i doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te doprinosa za zapošljavanje.
 • unutar PU-a postoji služba koja nadzire sve porezne obveznike, tj. kontrolira zakonitost rada i pravilnost obračuna svih prihoda državnog proračuna (poreza, doprinosa, prihoda od koncesija i sl.).

POSLOVNA ETIKA

 • skup moralnih vrijednosti, načela i prosudba koje vrijede u poslovnim odnosima i odnosima u poduzeću

POSLOVNA FUNKCIJA

 • skup povezanih poslova kojima se na najsvrsishodniji način obavljaju zadaci poduzeća (poslovi ne moraju biti srodni, ali moraju biti logički povezani)
 • temeljne poslovne funkcije tvornice su:
 • Proizvodna funkcija,
 • Prodajna funkcija,
 • Financijska funkcija,
 • Kadrovska funkcija (tzv. human resources)

POSLOVNA JEDINICA

 • odjel, ured ili druga jedinica, smještena na lokaciji različitoj od one na kojoj se nalazi glavni ured ili sjedište poduzeća
 • za razliku od podružnice, ne upisuje se u sudski registar

POSLOVNA TAJNA

 • podatak koji je kao poslovna tajna određen zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavlja proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te drugi podatak zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese.

POSLOVNI ANĐELI

 • eng.- business angels
 • uspješni poduzetnici te uspješni lideri tvrtki/korporacija koji financiraju start-up projekte visokog rizika na način da ulaze u vlasnički udio i pružaju pomoć u daljnjem razvoju i komercijalizaciji projekata.
 • neformalni individualni investitori koji svojim poslovnim iskustvom savjetuju mlade tvrtke i poduzetnike i pomažu njihovom budućem rastu.
 • najveća vrijednost poslovnih anđela jest “pametno financiranje” — pružanje ekspertize, vještina i poslovnih kontakata. Poslovni anđeli prvenstveno ulažu u sektore koje razumiju i u regiju koju poznaju.
 • najčešći razlozi zašto poslovni anđeli ulažu su profit, poticanje poduzetništva, poslovna aktivnost, ali i zabava u stvaranju nove vrijednosti.
 • u Hrvatskoj postoji CRANE (Croatian Angel Network) hrvatska mreža poslovnih anđela, odnosno privatnih investitora zainteresiranih za ulaganja u proizvodne i inovativne tvrtke u vrlo ranom stadiju razvoja.

POSLOVNI PLAN

 • pisani dokument koji jasno opisuje poslovnu ideju, njene efekte, početna sredstva, resurse i metode potrebe za njeno ostvarivanje.
 • projekcija poslovne budućnosti poduzetničkog pothvata
 • pisani dokument u kojem poduzetnik sagledava najvažnije čimbenike poslovne ideje i projicira buduće poslovanje (projekcija  prihoda, rashoda, dobiti, novog zapošljavanja
 • stara podjela poslovnih planova prema veličini projekta i prema detaljnosti razrade (sada svaka banka ima svoja pravila):
 • do 200.000 kn – samo plan ulaganja, skraćeni poslovni plan
 • od 200.000 do 400.000 kn – poslovni plan
 • preko 400.000 kn – investicijski elaborat, investicijska studija i investicijski projekt

zašto radimo poslovni plan :

 • da procijenimo i smanjimo rizik poslovnog pothvata i procijenimo opravdanost svojeg ulaganja
 • da uvjerimo banku da ćemo biti u stanju vraćati kredit  iz svog  budućeg poslovanja
 • proces pisanja i izrade plana sili nas na objektivan, kritički i neemotivan pristup
 • završen (kvalitetan) plan učinkovita je  pomoć u uspješnom vođenju posla
 • plan prikazuje naše ideje mogućim zajmodavcima ili suvlasnicima
 • poslovni plan mora - biti lako čitljiv i uvjerljiv,  biti orijentiran prema tržištu,  procijeniti konkurenciju,  naglasiti ulogu uprave,  prognozirati razvoj tvrtke,  prikazati projekt afirmativno

POSLOVNI SUSTAV TVORNICE (PROIZVODNE ORGANIZACIJE)

 • sustav koji ima 4 osnovne funkcije (ili podsustava). To su:

a) funkcija  proizvodnje -  razvoj  proizvoda, proizvodnja i upravljanje kvalitetom

b) funkcija prodaje - marketing, nuđenje, prodaja

c) funkcija kadrova - selekcija, izbor, obrazovanje, motiviranje, plaćanje, vođenje

d) financijska funkcija - menadžment tvornice upravlja i koordinira svim tim funkcijama.

 Komentari

Komentiraj